Karizmatik Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminine Etkisi

2018-05-05
SÖKMEN, ALPTEKİN
Bıyık, Yunus
2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi

Suggestions

Karizmatik Liderlik ve Örgütsel Özdeşleşmenin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
Yavan, Ayşe Alev; SÖKMEN, ALPTEKİN; Bıyık, Yunus (2018-03-01)
Bu çalışmada karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma verileri, bir kamu bankasının genel müdürlüğünde çalışan 195 kişiden elde edilmiştir. Yapılan korelasyon analizine göre karizmatik liderlik ile örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki, karizmatik liderlik ve örgütsel özdeşleşmenin de işten ayrılma niyetiyle negatif yönde anlamlı bir ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Regresyon ana...
Effect of prismatic roughness on hydraulic jump in trapezoidal channels
Evcimen, Taylan Ulaş; Tokyay, Nuran; Department of Civil Engineering (2012)
A study of the hydraulic jump on a trapezoidal prismatic channel and roughened beds is presented. Extensive measurements have been made regarding the characteristics of hydraulic jumps as sequent depths, wing fluctuations, energy dissipation and jump length on artificially roughened beds for Froude numbers between 4.16 and 14.58. Three different types of prismatic roughness elements and nine different roughness patterns were installed separately on channel bottom and side walls throughout the experiments to...
The effect of prismatic ruoghness elements on hydraulic jump
Evcimen, Taylan Ulaş; Tokyay, Nuray; Department of Civil Engineering (2005)
The objective of this study is to determine the effect of different roughness types and arrangements on hydraulic jump characteristics in a rectangular channel. Three different types of roughness were used along experiments. All of them had rectangular prism shapes and that were placed normal to the flow direction. To avoid cavitation, height of roughness elements were arranged according to level of the channel inlet, so that the crests of roughness elements would not be protruding into the flow. The effect...
Karotların karot-tomografi görüntüleme tekniği ile karakterizasyonu
Okandan, Ender; Demiral, Birol; Karacan, Özgen; Akın, Serhat(1999-11-01)
Petrol arama sondajları sırasında kuyudan alınan karot örnekleri yeraltında buluınan yataklar hakkında elde edilebilecek en önemli veri kaynaklarıdır. Son yıllardaki görüntüleme tekniklerinin ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi X-Ray karot tomografi sistemlerinin karotların karakterizasyonu için kullanılmasını sağlamıştır. Bu yöntemin en önemli özelliği karotlarm bozulmadan incelenmesine imkan vermesidir. Akış deneyleri sırasında da kullanılan bu sistem karot boyunca 2 mm de bir alınan görüntülerle heter...
Karışık Matrisli Membranlar ile Uçucu Organik Bileşenlerin Ayrılması
Kalıpçılar, Halil(2016-12-31)
Bu proje kapsamında karışık matrisli membranlar, ambalaj-baskı sanayinde kullanılan katmadeğeri yüksek etil asetat, isopropil ve etil alkolün geri kazanılması amacıyla hazırlanacaktır.Sentezlenecek olan karışık matrisli membranların, çözücüleri geçirirken azot ve su buharınıgeçirmeyen, moleküler elek niteliğine sahip hidrofobik özellikte olması hedeflenmektedir. Bumembranlar yardımıyla azot içinde kısmi basınçları çok düşük olan çözücülerin, kısmi basınçlarıartırılarak yoğuşturulabilir bir seviye çıkması is...
Citation Formats
A. SÖKMEN and Y. Bıyık, “Karizmatik Liderliğin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Tatminine Etkisi,” presented at the 2. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 2018, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95425.