Karotların karot-tomografi görüntüleme tekniği ile karakterizasyonu

1999-11-01
Okandan, Ender
Demiral, Birol
Karacan, Özgen
Akın, Serhat
Petrol arama sondajları sırasında kuyudan alınan karot örnekleri yeraltında buluınan yataklar hakkında elde edilebilecek en önemli veri kaynaklarıdır. Son yıllardaki görüntüleme tekniklerinin ve bilgisayar teknolojisinin gelişmesi X-Ray karot tomografi sistemlerinin karotların karakterizasyonu için kullanılmasını sağlamıştır. Bu yöntemin en önemli özelliği karotlarm bozulmadan incelenmesine imkan vermesidir. Akış deneyleri sırasında da kullanılan bu sistem karot boyunca 2 mm de bir alınan görüntülerle heterojenlikleri belirlemede en etkin metod olmaktadır. Bu çalışmada 3 ayrı grup karot örneğinde yapılan çalışmalar rapor edilmektedir. Bu gruplar içinde 2 si petrol sahalarından alınan karot örnekleridir diğeri ise Zonguldak kömür havzasından alınan kömür numuneleridir. Karotlardaki heteroj enlikler belirlenmiş ve karot uzunluğu boyunca ve kısa aralıklarla çekilen tomografi görüntülerinin kesitlerde alınan verilerinin değerlendirilmesi ile yoğunluk dağılımı ve gözeneklilik değerlendirmeleri yapılmıştır.

Suggestions

Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması
Bekteseviç, Selma; Karakaş, Gürkan; Severcan, Işıl(2001)
Karbonmonoksit,NOx,hidrokarbonlar gibi atmosferik kirleticilerin derişimlerinin ölçülmesi hava kirliliğinin önlenmesi ve yanma sistemlerinin performanslarının arttırılması gerekliliği gibi nedenlerle giderek önem kazanmaktadır. Katı hal gaz algılayıcıları automotiv,sabit kaynaklı kirleticileri, yangın önleme ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı hal gaz algılayıcılarında kullanılan temel prensip bir heterojen katalizör yüzeyi ile gaz molekülleri arasında gerçekleşen kimyasal ve elektriks...
Grafen Oksit Ve Polimer Esaslı Nanokompozit Membranların Nefes Figürü Yöntemi Ile Üretilmesi
Kalıpçılar, Halil; Bat, Erhan; Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep(2017)
Gözenekli polimerler son yıllarda gaz depolamadan katalize, ayırma süreçlerindenbiyomalzemelere kadar uzanan çok çeşitli alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu alanlardanbiri olan ayırma süreçlerine endüstriyel üretimde, doğanın korunmasında ve hatta böbrekrahatsızlıkları gibi bir takım sağlık sorunları ile başa çıkma gibi birçok alanda ihtiyaçduyulmaktadır. Ayırma süreçleri arasında membranla ayırma enerji verimliliği ve düşükmaliyeti sayesinde gittikçe yaygınlaşan bir yöntemdir. Bu projede, en kullanışlı...
Azotlu gübre yıkanması nedeniyle yeraltı suyu kaynaklarındaki kirlenme miktarının matematik modellerle belirlenmesi
Özenirler, Günal; Ünlü, Kahraman; İlbeyi, Adem; Üstün, Haluk(1996)
Türkiye'de tarımın yoğun olduğu yörelerde yanlış ve aşırı azotlu gübre kullanımının yeraltı suyu (YAS) kaynaklarında önemli miktarlarda kirlenmeye yol açtığı bilinmektedir. Bu raporda, $^{15}N$ ile yapılan saha çalışmalarından elde edilen verilere dayanarak ve matematik, modeller kullanarak yürütülen simülasyon çalışmalarından elde edilen sonuçlar baz alınarak, Türkiye'de geniş tarımsal alanlarda YAS kaynaklarının kirlenmesine yol açmayacak optimum azotlu gübre ve sulama suyu kullanım miktarlarının belirlen...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Grafen-alttaş metal etkileşmesinin yük yoğunluğu fonksiyoneli kullanılarak incelenmesi
Toffoli, Hande(2013-12-31)
Karbon atomlarının iki boyutlu bal peteği örgüsünden oluşan grafen, özgün bant yapısı ve geometriközellikleri dolayısıyla modern nanoteknoloji uygulamaları için stratejik yapılardan biri olarakgörülmektedir. Çok sayıda grafen uygulamasında metal yüzeyleri önemli rol oynar: metaller yüksek kaliteli grafenörnekleri üretiminde katalizör substrat olarak kullanılmakta, karakterizasyon enstrumanlarının uçlarımetallerden yapılmakta ve elektronik cihazlarda kontak elektrotları metal malzemelerden meydanage...
Citation Formats
E. Okandan, B. Demiral, Ö. Karacan, and S. Akın, “Karotların karot-tomografi görüntüleme tekniği ile karakterizasyonu,” 1999. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95709.