Zemin özellikleri ile sismik yük süresi arasındaki etkileşimin sismik sıvılaşma potansiyeline etkisi

2003-05-01
Çetin, Kemal Önder
Unutmaz, Berna
Bu projenin amacı mevcut sıvılaşma süre düzeltme bağıntılarında % 300 mertebelerine varan jelirsizliğin ortadan kaldırılması ve deprem süresinin (tekrarlı yük sayısının) aslında zemin özellikleri ile cuvvetli yer hareketi arasındaki etkileşimce belirlendiği gerçeğinin mevcut bağıntılara yansıtılması olarak tanımlanmıştır. Sadece deprem büyüklüğünün bir değişken olduğu mevcut süre düzeltme katsayıları geliştirilerek, zemin ve sismik sarsıntının özelliklerinin ve birbirleri ile etkileşimlerinin de (rijitlik, periyot, cuvvetli yer hareketi şiddeti, frekans, rezonans, vb.) göz önüne alındığı yeni bağıntıların elde edilmesi ledeflenmektedir. Bu kapsamda fay mekanizması, deprem büyüklüğü, yakın fay, uzak fay, yönelim vb. şartların farklı olarak etkilediği geniş yelpazede bir şiddet, süre ve frekans içeriğine sahip 47 adet kuvvetli yer hareketi, yine daha önce sıvılaşma/sıvılaşmama vaka örnekleri olarak rapor edilmiş 53 adet gerçek zemin profiline uygulanmış ve zemin yüzeyindeki süre ile normalize edilmiş deprem süresinin (tekrarlı yük sayısının) i) yer ivmesi, ü) deprem büyüklüğü, iii) sarsıntının ana periyotu, iv) zemin periyotu, v) zemin rijitliği, vi) amplifikasyon oranı, vii)derinlik, vb. etkenlerle nasıl değiştiği analiz edilmiştir. Önerilen yeni olasılıksal bağıntı kapsamında bu etkenlerden önem sırasına göre i) deprem büyüklüğü, ü) maksimum yer ivmesi, ve iii) oranlanmış derinlik parametrelerinin deprem süresine etkileri modellenmiş ve bu yeni bağıntıların zemin sıvılaşması analizlerinde nasıl kullanılabileceği örneklenmiştir.

Suggestions

Kuvvetli Yer Hareketlerindeki Belirsizliğin Nükleer Güç Santrallerinin Yapı Zemin Etkileşimine Etkisinin İncelenmesi
Gülerce, Zeynep(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, NGS tasarımı veya tasarımın lisanslanması aşamasında yapılan dinamik yapısal analizler için kullanılan kuvvetli yer hareketi kayıtlarının, yapı-zemin etkileşimi ve üstyapı parametreleri üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Bu aşamalarda yapılan dinamik analizlerde, daha önce olmuş depremlerden alınan kuvvetli yer hareketi kayıtları ölçeklendirilerek kullanılabildiği gibi, tasarım ivme spektrumuna birebir uyumlu sentetik kayıtların üretilerek kullanılması da mümkündür. Seçilen veya üreti...
Heyelanlarda inklinometre okumalarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar
Huvaj Sarıhan, Nejan (2018-10-11)
Heyelanlarda kayma yüzeyinin derinliğinin belirlenmesi, zemindeki hareket miktarının ve zamana bağlı değişiminin tespit edilmesi, inceleme alanındaki üç boyutlu hareket mekanizmasının anlaşılması, heyelan stabilizasyon çalışmalarının sağlıklı bir şekilde projelendirilmesi açılarından inklinometre ile yapılan periyodik ölçümlerin çok büyük önemi vardır. Bütün bunların doğru yapılabilmesi için her heyelan için ayrı değerlendirilmek üzere, uygun inklinometre borularının seçimi, boru ve çevresindeki zeminin bir...
Binaların Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Isıl Görüntüleme (ırt) İle Muayenesi
Tavukçuoğlu, Ayşe(2010-12-31)
Günümüzde ısı yalıtkan malzemeler kullanarak yapı çeperinin ısıl performansını artırmak, diğer bir deyişle enerji verimli yapılar inşa etmek, hem ülke ekonomisine katkısı hem de çevresel sorunların azaltılması bakımından son derece önemlidir. Bu sebeple, günümüz yapı duvarlarından, ısıtılan iç ortamdan dışarıya ısı kaçışını ya da sıcak dış ortamdaki ısının içeriye nüfuz etmesini engellemek için yeterli ısıl dirence sahip olması beklenmelidir. Bu niteliğe yeterince sahip olmayan yapıların tespiti ve sorunlar...
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri
Okandan, Ender; Mehmetoğlu, Mustafa Tanju; Doyuran, Vedat; Demiral, Birol; Parlaktuna, Mahmut; Gümrah, Fevzi; Kuru, Ergün; Behlülgil, Ahmet Kemal; Karacan, Özgen; Karaaslan, Uğur(1993)
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, Reyhanlı-2 sondaj kuyusundan, Kuzey Osmancık üretim sahasından ve BOTAŞ-Dörtyol terminalinden alınan su ve toprak numunelerinde yapılan kimyasal ve fiziksel ölçümlerin sonuçlarına göre incelenmiştir. üretim sahalarında 20-30 yıl gibi bir tesis ömrünün olması, üretilen formasyon sulannın miktarı ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle doğrudan çevreye atılmalarının sakıncalı olduğunu ortaya koymaktadır. Atık suyun bir prosesten geçirilerek yönetmelik...
Türk Linyitlerinin Çeşitli Biyokütleler ve Atık Manyezit Tozu ile Pulverize Yanma Özelliklerinin Düşey Borulu Fırında İncelenmesi
Kazanç Özerinç, Feyza(2018)
Bu projede, düsey borulu fırın kullanılarak iki adet biyokütle (zeytin kalıntısı ve bademkabugu) ile Türk linyitinin birlikte yakılmasının yanma verimliliginin artırılması ve gerekliverilerin endüstriye saglanması amaçlanmıstır. Partikül büyüklügünün etkisini arastırmak içinyakıtlar farklı boyut aralıklarına ögütülmüstür ve yakıtlar arasındaki etkilesimleri analiz etmekiçin farklı biyokütle / kömür oranlarında mekanik olarak karıstırılmıslardır. Düsey borulu fırındeneyleri yüksek sıcaklık (1000 ºC), yüksek ...
Citation Formats
K. Ö. Çetin and B. Unutmaz, “Zemin özellikleri ile sismik yük süresi arasındaki etkileşimin sismik sıvılaşma potansiyeline etkisi,” 2003. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95468.