Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri

Download
1993
Okandan, Ender
Mehmetoğlu, Mustafa Tanju
Doyuran, Vedat
Demiral, Birol
Parlaktuna, Mahmut
Gümrah, Fevzi
Kuru, Ergün
Behlülgil, Ahmet Kemal
Karacan, Özgen
Karaaslan, Uğur
Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevreye olan etkisi, Reyhanlı-2 sondaj kuyusundan, Kuzey Osmancık üretim sahasından ve BOTAŞ-Dörtyol terminalinden alınan su ve toprak numunelerinde yapılan kimyasal ve fiziksel ölçümlerin sonuçlarına göre incelenmiştir. üretim sahalarında 20-30 yıl gibi bir tesis ömrünün olması, üretilen formasyon sulannın miktarı ve kimyasal kompozisyonları nedeniyle doğrudan çevreye atılmalarının sakıncalı olduğunu ortaya koymaktadır. Atık suyun bir prosesten geçirilerek yönetmeliklerde belirlenen sınırlar içine getirilmesi veya yer altına basılması gerektiği ortaya çıkmaktadır. BOTAŞ-Dörtyol teminalinde bulunan atık su arıtma tesislerinin mevcudiyeti nedeniyle denize atılan suyun kirletici bir etkisi olmadığı alınan numunelerle sınırlı olarak varılan bir sonuç olmuştur. Sondaj kuyularında operasyonun kısa süreli olması ve kullanılan kimyasalların miktarının az olacağı tartışılsada, kullanılan maddelerin toksik olmalan ve sondaj sırasında yüzeye taşınan kırıntıların radyoaktif mineraller ve ağır metalleri içerebileceği düşünülerek gerek tanm alanlannı gerekse yeraltı veya yerüstü sularını kirletici etkilerinin muhakkak incelenmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekliliği ortaya konulmaktadır. Bu sonuçlar, petrol şirketlerinin sondaj ve üretim sahalarında Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliğine uygun olarak, faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek tüm etkileri belirlemeleri, olumsuz etkilerin önlenmesi ve alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla faaliyetlerinin başlangıcında ve takip eden dönemlerde ÇED sürecini uygulamaya koymaları gerektiğini bir kez daha ortaya çıkarmaktadır.

Suggestions

Bilgi toplumu teknolojileri için anten sistemleri ve algılayıcılar
Cihangir, Aykut; Akın, Tayfun; Hızal, Altunkan; Demir, Şimşek; Güçlü, Caner; Alatan, Lale; Topallı, Nihan; Aydın Çivi, Hatice Özlem(2010)
Bu proje kapsamında, özellikle milimetre-dalga frekanslarında çalışan yeniden şekillendirilebilir anten, elektronik taramalı dizi anten ve yansıtıcı dizi anten tasarımı, üretimi ve ölçümleri yapılmıştır. Yeniden şekillendirilebilirlik özelliği için farklı teknolojiler kullanılmıştır. Huzmesi yönlendirilebilen sur biçimli mikroşerit yürüyen dalga anten dizisi X-bant uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlamış, üretilmiş ve ölçülmüştür. Antenin ana huzmesinin istenilen yöne elek...
Sakarya Nehri ve Değirmenderesi'nde alkilfenol kirliliği ve nonilfenolün alabalıklar (Onchoryncus mykiss) üzerine etkileri
İşcan, Mesude; Togan, İnci Zehra; Severcan, Feride; Uğuz, Cevdet; Ergüven, Ayşe(2005)
Bu çalışmada, Değirmenderesi ve Sakarya Nehri üzerinde belirlenen istasyonlardan alınan su ve sedim örneklerinde ve bu bölgelerden tutulan balıkların dokularında alkilfenol kirliliği metanol özütlemesi ve ardından HPLC yöntemi ile ölçülmüştür. Her iki nehirde de, su örneklerinde alkilfenof'e rastlanmazken, Değirmenderesi'nin en kirli bölgesinden alınan sedim örneklerinde 4,45 ug /g NP ve 1,68 ug /g BP belirlenmiştir. Sakarya Nehrinin en kirli yerinde ise, yine sedim örneklerinde 3,15 ug/g BP ölçülmüştür. Bu...
Türkçe-Azerice algısal çok dilli iletişimde konuşma onarım yöntemleri
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2018-05-01)
Bu çalışma kapsamında Türkçe ve Azerice ana dil konuşucularının algısal çok dilli iletişimi sırasında gerçekleşen iletişim kopuklukları ve bu durumlarda kullanılan konuşma onarım yöntemleri incelenmiştir. Çalışmada ana dili Türkçe olan dört üniversite öğrencisi ve Azerice ana dil konuşucusu iki üniversite öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmanın temel veri tabanını oluşturacak olan dilsel verilerin elde edilmesi amacıyla, katılımcılara Tabu oyunu oynatılmış, bu süreçte gerçekleştirdikleri sö...
Gaz depolama ve kataliz alanlarında kullanılmak üzere fonksiyonel zeolit sentezi
İpek Torun, Bahar; Karakaya, Büşra; Altiparmak, Ismihan(2018-12-31)
Zeolitler, tasarlanabilir gözenek boyutları, asit dereceleri ve derişimleri, gözenekleri içerisinde tutabildikleri tek ya da çift metalli aktif kataliz merkezleri sayesinde kataliz, iyon-değişimi, yüzetutunum (adsorpsiyon) ve ayrıştırma işlemlerinde başarıyla kullanılan mikro-gözenekli alüminosilikat malzemelerdir. Bu projede hidrojen molekülü depolama, ikincil reaksiyonları önleme ve de metanın tek aşamada metanole çevrimi gibi konularda değişik yapılarda (mezo-gözenek ilavesi de dahil farklı gözenek boyut...
Biyokütle ile kömürün akışkan yataklı yakıcılarda birlikte yakılması
Uygur, Bilge Ahmet; Selçuk, Nevin; Moralı, Mehmet(2007)
Bu çalışmada, tipik Türk linyiti ile zeytin artığı, fındık kabuğu ve pamuk artığının birlikte yakılması ODTÜ 0.3 MW ısıl gücündeki atmosferik kabarcıklı akışkan yataklı yakıcıda farklı yakıt karışımlarının yanma ve emisyon performanslarına ve kül davranışına etkisi açısından incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, birlikte yanmanın yanma verimini ve serbest bölge sıcaklıklarını kireçtaşı ilaveli linyit yakılmasına kıyasla artırdığıgöstermiştir. O2 ve CO...
Citation Formats
E. Okandan et al., “Petrol arama ve üretim faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkileri,” 1993. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRNNU5EUT0.