Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti

2002-10-01
Karakoç, Fatma Telli
Karakoç, Fatih
Karakaş, Duran
Morkoç, Enis
Tüfekçi, Hüseyin
Okay, Oya
Tolun, Leyla
Olgun, Arzu
Tüfekçi, Vildan
Mayıs 2001-Nisan 2002 tarihleri arasında İzmit körfezine 4 kez saha çalışması yapıldı. Bu çalışmalar karasal kaynak, deniz (fiziksel kimyasal be biyolojik parametreleri içeren) ve balıkçılık çalışmalarım kapsadı. Atık sularda toplam azot, o-fosfat, toplam organik karbon, biyolojik oksijen ihtiyacı, kimyasal oksijen ihtiyacı, yağ-gres, askıda katı madde ve pH ölçümleri yapıldı . Ölçümler, Dil Deresi ve Doğu Kanalının körfeze etkisinin oldukça fazla olduğu göstermiştir. Bu iki nehrin körfeze etkisi mevsime bağilı olarak değişmektedir. Ayrıca atık sularda toksisite deneyleri yapılmıştır. Atık karakterine bağlı olarak atıkların fitoplankton üzerinde önce stimülatif bir etki daha sona ise inhibisyon etkisi görülmektedir. Deniz çalışmalarında besin elementleri (nitrat fosfat ve silikat) toplam organik karbon, askıda katı madde, iletkenlik, sıcaklık, tuzluluk, suda, midyede, balıkta, sedimanda poliaromatik hidrokarbonlar, poliklorlubifeniller, klorofil, fitoplankton, Zooplankton, toksisite deneyleri ve biyogösterge (filtrasyon kapasitesi, nötral kırmızıyı tutma deneyi ve enzim deneyleri) yapıldı. Deniz suyunda ölçülen besin elementleri konsantrasyonu körfezin doğusunda istasyon 1,2,3 ve 4'te yüzeyde bazı aylarda (fitoplanktonun patlama yapmadığı) fazla iken, derin istasyonlarda yüzeyde az, derine doğru artmaktadır. Çözünmüş oksijen konsantrasyonunun 2-3 mg/L ye ulaştığı derinlikler sığ istasyonlarda 10 m., derin istasyonlarda da 20 m civarında bulunmuştur. Körfezden toplanan midyelerde filtrasyon hızı ve hemolenf hücrelerinin dayanıklılığı ölçülmüştür. Buna göre, midyelerin filtrasyon kapasitesi MAM ve Petkim istasyonlarında Ocak 2002 örnekleme zamanında en yüksek seviyede ölçülmüştür. Yine aynı dönemde MAM istasyonunda hemolenf hücrelerinin dayanıklılığı en yüksek seviyede bulunmuştur. Midyede ölçülen enzim çalışmalarının sonuçlarına göre en yüksek katalaz aktivitesi Ocak 2002'de Dil Deresi midyelerinde ölçüldü. En yüksek MDA konsantrasyonu ise Haziran 2001'de Tüpraş istasyonunda ölçüldü.Midye ve balıkta toplam PAH ve bireysel PAH konsantrasyonları ölçülmüştür. Buna göre Tüpras, Solventaş, SEKA ve Hereke'de farklı zamanlarda yüksek konsantrasyonlar bulunmuştur. Balık örneklerinde toplam ve bireysel PAH konsantrasyonu oldukça düşük bulunmuştur. Sedimanda ölçülen toplam organic karbon miktarı Petkim ve Doğu Kanalı dışında 1999 yılına göre artış göstermiştir. Körfez sedimentinde ölçülen toplam PAH konantrasyonu mg/g seviyesinde ölçülmüştür. En yüksek T-PAH konsantrasyonu Haziran 2001'de solventaş istasyonunda gözlenmiştir. (2270 $\mu$g/g kuru ağ) ve biresysel PAH bileşiklerinden en yüksek benzo[b]floranten konsantrasyonu bulunmuştur.

Suggestions

Deprem Kataloğu Oluşturarak Marmara Denizi Ve Adapazarı Bölgesinin Sismik Modellemesi Ve Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi Çalışması
Özkan, M. Yener(2010-12-31)
Gerçekleştirilmesi planlanan bu projenin amacı, Adapazarı ve Marmara Denizi Bölgesi'nde meydana gelmiş kuvvetli yer hareketi kayıtları kullanılarak Kuzey Anadolu Fay (KAF) hattı Marmara ve Düzce segmentlerinin depremselliğinin modellenmesi ve bu model yardımıyla bölgenin olasılıksal sismik tehlike analizinin yapılmasıdır. Marmara bölgesinde gelecekteki sismik riskin azaltılması ve şehir planlaması için, sismik tehlikenin detaylı olarak değerlendirilmesi ve belirlenmesi son derece kritik önem kazanmıştır. 19...
Fay bölgelerine çok yakın yapıların deprem sırasındaki davranışlarının yerinde alınan kayıtlarla kıyaslanması
Gülkan, Polat; Sucuoğlu, Haluk; Sonuvar, Onur; İncekara, Önder Çetin; Bayülke, Nejat; Mengi, Yalçın(1994)
Bu çalışma Gerede'de Kuzey Anadolu Fay kırığına çok yakın bir mesafede bulunan 7 katlı betonarme bir binanın muhtemel bir deprem sonrasındaki dinamik davranışını ele almaktadır. Bina çevresinde ve üzerinde 9 adet tek eksenli ivme ölçme cihazı belirli yerlere monte edilmiştir. Cihazlardan herhangi birinde ölçülen ivmenin 0.02g eşik değerini aşması halinde sistem kayıt almaya başlayacak ve daha sonra değerlendirmeye tabi tutulacak bilgileri depolayacaktır. Bu yapı, ülkemizde cmazlandırılmış ilk binadır. Bina ...
Defining spatial distribution of storage vessels in ancient Burgaz at the fourth century B.C.
Sakarya, İlham; Tuna, Numan; Department of Settlement Archaeology (2003)
This research is an investigation of the spatial organization of household activities and especially the storage facilities in Ancient Burgaz. The four well-preserved houses at the Northeast Sector, their artefact assemblages which come from the final occupation floor level dated to the 4th century B.C., and the storage containers have been evaluated. The spatial distributions of the artefacts were studied through the use of quantitative methods with the objective of identifying storage spaces in Burgaz hou...
Tarımsal Yapıların Dönüşümü Ve Mücadele Dinamikleri (1980-2010)türkiye Ve Meksika Deneyimleri.
Topal Yılmaz, Aylin(2010-12-31)
2011 yılı Temmuz ayında İzmir, Aydın ve Muğla illerinde yaptığım saha çalışmasında Koşullu Nakit Transferi (Conditional Cash Transfer) uygulamalarının bu bölgedeki küçük üreticiler üzerindeki etkilerini araştırma fırsatı buldum. 4 Eylül - 14 Eylül 2012 tarihleri arasında Meksika’nın Chiapas eyaletinin iki farklı belediyesinde 2010 ve 2011 yıllarında uygulanan Koşullu Nakit Transferi Kırsal Kalkınma projelerinin küçük üreticiler üzerine etkilerini arastiran bir saha çalışması daha yapacağım. Öte yandan bu ca...
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular
Biryol, C. Berk; Özacar, Atilla Arda; Tok, Hande; Gans, Christine R.; Zandt, George; Beck, Susan L.; Warren, Linda M.; TAYMAZ, TUNCAY (2009-04-13)
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi (2005−2008) kapsamında fayın orta kesimine 39 adet üç bileşenli geniş bant sismometreden oluşan geçici bir sismik ağ kurulmuştur. Toplanan sismik veriler üzerinde şu ana kadar yapılan çalışmalar bölgenin kabuk ve manto yapısı ile ilgili yeni bulgular ortaya koymaktadır. Çevre gürültü analizlerinde üst kabukta faz hızlarının Kuzey Anadolu Fayı etrafında artığı, üst mantoda ise kuzeybatıdan güneydoğuya açık bir azalma olduğu gözlenmiştir. Alıcı fonksiyon analizleri çalış...
Citation Formats
F. T. Karakoç et al., “Deprem sonrası İzmit Körfezinde kirlilik boyutunun tespiti,” 2002. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95474.