Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular

2009-04-13
Biryol, C. Berk
Özacar, Atilla Arda
Tok, Hande
Gans, Christine R.
Zandt, George
Beck, Susan L.
Warren, Linda M.
TAYMAZ, TUNCAY
Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi (2005−2008) kapsamında fayın orta kesimine 39 adet üç bileşenli geniş bant sismometreden oluşan geçici bir sismik ağ kurulmuştur. Toplanan sismik veriler üzerinde şu ana kadar yapılan çalışmalar bölgenin kabuk ve manto yapısı ile ilgili yeni bulgular ortaya koymaktadır. Çevre gürültü analizlerinde üst kabukta faz hızlarının Kuzey Anadolu Fayı etrafında artığı, üst mantoda ise kuzeybatıdan güneydoğuya açık bir azalma olduğu gözlenmiştir. Alıcı fonksiyon analizleri çalışma sahasında kabuk kalınlığının yaklaşık 35−40 km civarında olduğunu göstermektedir. Ayrıca üst kabuk yapısında Kuzey Anadolu Fayına bağlı keskin değişimler gözlenmektedir. Pn tomografi sonuçlarına göre Pn hızları Kırşehir Masifi altında yüksek (>8.1 km/s), Orta Anadolu Fay Kuşağının doğusunda ise düşüktür (<7.8 km/s). Kesme dalgası ayrımlanma analizi ise bölgede hızlı S dalgası polarizayonunun KD−GB doğrultusunda olduğunu ve anizotropi büyüklüklerinin 0.6−1.5 saniye arasında değiştigini ortaya koymaktadır.
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı

Suggestions

Anadolu Platosu’nun Alıcı Fonksiyon Analizi
Zandt, George; Özacar, Atilla Arda; Gilbert, Hersh; Beck, Susan L. (2009-04-13)
Telesismik P alıcı fonksiyonları Doğu Anadolu Sismik Deneyi tarafından kaydedilen sismik verilerden hesaplandı ve aktif kıtasal kenet kuşağının kabuk ve manto yapısını belirlemek için kullanıldı. Bölgenin kabuk kalınlığı, P ve S dalga hızlarının oranı (Vp/Vs) kabuksal yansımalar kullanılarak haritalandı. Sonuçlar bölgede kabuk ve litosfer kalınlığının ince, en üst manto hızının düşük olduğunu göstermekte ve platonun sıcak astonosfer tarafından desteklendiği tezini doğrulamaktadır. Vp/Vs değişimleri, Kuzey A...
Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Kuzey Anadolu fayı batı kesiminde kabuk hareketleri: Jeodezik ölçümler ve jeofizik yorumları
Nakiboğlu, Mete S.; Ayhan, Emin Mehmet; Demir, Coşkun; Kılıçoğlu, Ali; Şanlı, İlhan(1998)
Kuzey Anadolu Fay zonu(KAFZ)'nun batı kesiminde güncel yatay kabuk hareketlerini incelemek amacıyla, 1940 yılında kurulan triyangülasyon ağının 25 ortak noktasını kapsayan bölümü 1995 yılında GPS ile bir kez. daha gözlenmiştir. GPS .ölçüsü yapılan noktaların oluşturduğu ağ, Anadolu ve Avrasya tektonik plakaları sınır bölgesinde yaklaşık 25 x l O3 km2 genişliğinde bir alanı kapsar. GPS ağı fıdutial ağ stratejisi izlerek ITRF94 koordinat sisteminde, duyarlı yörünge bilgileri ile Asya ve Avrupa'da seçilen 7 IG...
Kuzey Haymana’da (Ankara, Türkiye) üst paleosen – alt eosen istifinde planktonik foraminifer biyostratigrafisi ile ilgili ilk bulgular
Tanık, Gamze; Altıner, Sevinç (2017-04-10)
Bu çalışma Haymana Havzası’nda Paleosen Eosen Termal Maksimumun (PETM) planktonik foraminifer kaydını belirlemeyi amaçlayan yükseklisans tezinin ilk bulgularını içermektedir. PETM, yaklaşık 56 milyon yıl önce gerçekleşmiş olan bir küresel ısınma olayıdır. Bu olay planktonik foraminiferlerde dönüşüme neden olmuş, Planktonik Foraminifera Ekskürsiyon Taksonları (PFET) adı verilen üç farklı tür Paleosen/Eosen (P/E) sınırında ortaya çıkmış ve PETM’in bitişiyle yok olmuşlardır. P/E sınırı ve PETM’yi belirlemek am...
Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu için Deprem Tekrarlanma Parametrelerinin Belirlenmesi
Güner, Barış; Menekşe, Akın; Özacar, Atilla Arda; Gülerce, Zeynep (null; 2015-10-14)
Olasılıksal Sismik Tehlike Analizi’nde (OSTA) alansal kaynaklar kullanılması durumunda deprem tekrarlanma parametrelerinin (özellikle b-değerinin) sonuç üzerindeki etkisi çok yüksek olmaktadır (Gülerce ve Vakilinezhad, 2015). Deprem tekrarlanma parametrelerinin belirlenmesi sırasında kullanılan deprem kataloğu, sınırlı veri içermesi sebebiyle, parametre belirsizliklerini arttıran en önemli etkenlerden biridir. Buna ek olarak, artçı-ana şok ayrıştırmasında kullanılan yöntemin seçimi, katalog tamamlılık aralı...
Citation Formats
C. B. Biryol et al., “Kuzey Anadolu Fayı Pasif Sismik Deneyi: İlk Bulgular ,” presented at the 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Türkiye, 2009, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/2c1acb3539e1aeb_ek.pdf.