Atık sulardan ağır metallerin membran süreçleri ile ayrılması ve geri kazanımı

1996-09-01
Yılmaz, Levent
Özbelge, H. Önder
Uludağ, Yusuf
Son zamanlarda, metal iyonlarının sulu çözeltilerden ayrıştırılması işlemine, sadece su kirliliği problemi acısından değil, aynı zamanda metallerin geri kazanımı açısından da büyük ilgi vardır. Metallerin ayrıştırılmasıiçin bir çok yöntem gelişti-tilmiştir. Membran kullanımı yeni geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu çalışmada ağır metalleri (civa ve kadmiyum), sulu çözeltilerden ayrıştıra-bilmek için bir membran yöntemi olan, polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon (PKUF) kullanılmıştır. PKUF'da metal iyonlarıyla kompleks oluşturması için, suda çözünebilen bir polimerdolan polietileneimin kullanılmıştır. Ayrıca, Türkiye'de kullanılan sulard bol miktarda kalsiyum bulunduğu için kalsiyum ile de çalışılmıştır. Deneyle hem pilot hem de laboratuvar ölçekli sistemde gerçekleştirilmiştir. Metal/polimer oranı, basınç, besi akış hızı, pH, sıcaklık gibi pek çok parametre ile çalışılarak, metallerin hem tekli hem de ikili metal içeren çözeltilerden ayrıştırılms için en uygun koşulların bulunmasına çalışılmıştır.

Suggestions

Comparative life cycle assessment of uranium recovery from brine
Altay, Melike Benan; Kurt, Zöhre; Department of Environmental Engineering (2022-4-15)
With the increase in world population and the associated increase in raw material, clean water, and energy demands, seeking for innovative and sustainable methods to decrease the human-made environmental footprint becomes a task of utmost importance. Uranium-based atomic energy the generation has an enormous potential to efficiently supply energy demand at the cost of high environmental impact on water bodies. Therefore, estimating the environmental impacts of the uranium recovery systems from desalination ...
Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Effect of ozone pretreatment on methane production and microbial community structure of single-stage anaerobic digesters
Tuncay, Sera; İçgen, Bülent; Department of Environmental Engineering (2021-2-09)
Increasing amount of sludge produced by wastewater treatment plants poses many problems in environmental, public health and economic aspects. Anaerobic digestion (AD), the most common sludge stabilization method, is used to reveal energy potential of sludge as methane-rich biogas. Various pretreatment methods are applied to enhance AD efficiency by facilitating the rate limiting hydrolysis step. Ozone pretreatment is a remarkable method for improving methane production, sludge reduction and pathogen removal...
Energy performance of duble-skin fa̧acades in intelligent office buildings : a case study in Germany
Bayram, Ayça; Elias Özkan, Soofia Tahira; Department of Architecture (2003)
The building industry makes up a considerable fraction of world̕s energy consumption. The adverse effects of a growing energy demand such as depletion in fossil fuel reserves and natural resources hassled the building industry to a search for new technologies that result in less energy consumption together with the maximum utilization of natural resources. Energy- and ecology-conscious European countries incorporated the well-being of occupants while conducting research on innovative technologies. In view o...
Biyolojik model sistemlerde ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünün araştırılması
Eroğlu, İnci; Yücel, Ayşe Meral; Zabut, M. Baker(1988)
Son yıllarda doğal enerji kaynaklarının büyük bir hızla tüketilmesi üzerine güneş enerjisinden faydalanma ve güneş enerjisini kullanabilme-ye yönelik araştırmalar oldukça önem kazanmıştır. Bu araştırmalardaki anafikir bitkilerdeki ve bazı bakterilerdeki fotosentez olayını taklit eden model bir sistem oluşturmaktır. Zira fotosentez güneş enerjisinin dönüşümünde ve depolanmasında en verimli ve en yüksek dönüşümü göstermektedir. Bu araştırmada model olarak Bacteriorhodopsin ihtiva eden yapay bir fo...
Citation Formats
L. Yılmaz, H. Ö. Özbelge, and Y. Uludağ, “Atık sulardan ağır metallerin membran süreçleri ile ayrılması ve geri kazanımı,” 1996. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95512.