Polimer ve cam yüzeylerinin elektron spektroskopik yöntemle incelenmesi

1995-09-01
Süzer, Şefik
Toppare, Levent Kamil
Çorumluoğlu, Orhan
Çeşitli iletken polimerik filimlerin ve cam yüzeylerinin özellikleri AlKa x-ışınları (1486.3 eV) ile KRATOS ES300 elektron spektrometresi kullanılarak araştırıldı. İletken polimerik maddeler olarak elektrokimyasal olarak hazırlanmış polipirol, politiyofen ile bu polimerlerin poliamit ile aşılanmış kompozit filimler! incelendi. Fotoelektron spektrometrik ölçümler neticesinde bu filimlere de pozitif yük taşıyan merkezlerin polimer halkaları üzerinde oluştuğu, dopant olarak kullanılan BF4' anyonunun ise bu yükü nötralize eden negatif merkezler oluşturduğu saptandı. Polipirol içeren filimlerin elektriksel iletkenlikleri ile gözlenen -N+-ve/veya F' tepelerinin şiddetleri üstsel (eksponansiyel) olarak değiştiği gosteridi. Politiyofende ise -S+- ile nötral haldeki -S- tepeleri arasında ayırım yapılamadığı ancak iletkenlik ile pozitif merkezlerin üstsel bağlansı F/C atom oranları kullanılarak ta yapılabildiği gösterildi. Cam çalışmaları ise flot-camları, kalay oksit içeren iletken camlar, ve indiyum-kalay-oksit, İTO, içeren camlar olmak üzere üç kısımda gerçekleştiridi. Flot camlarında ilk olarak kalay miktarı ile cam kalınlığı arasındaki bağlantı saptandı. Beklenenin tersine cam kalınlığı artttıkça yüzeye yapışan kalay miktarı arasında ters bir ilişkinin olduğu saptandı. Flot camlarındaki ikinci çalışma ise bu cam yüzeylerindeki kalayın kimyasal değerliğinin tayinidir. Bu nedenle Sn, SnO ve SnC<2 ile camdaki kalayın 3d5/2 bağlanma enerjileri karşılaştırıldı ve sadece bu enerjiler kullanılarak camdaki kalayın değerliğinin tayin edilemiyeceği, ancak Auger parametresi kullanılarak bu tayinin yapılabileceği gosteridi. Flot camındaki kalayın hem +4 değerinde olduğu ve ayrıca cam matrisi ortamınında SnC-2 ye kıyasla daha çok iyonik bir karaktere sahip olduğu saptandı. Kalay oksit içeren iletken camlardaki kalayın ise $SnO/SnO_2$ karışımı olduğu gösterildi. Fotoelektron spektroskopik incelemeler yardımı ile İTO camları üzerine elektrokimyasal olarak çözeltiden depolanmış CdS ve CdTe'ün optimal depolanma şartları ve oluşan yüzeylerin kompozisyonları saptadı.

Suggestions

Polimer kompozitlerindeki alev özelliğinin silikon bazlı polimerler kullanılarak geliştirilmesi
Eroğlu, Damla; Bayram, Göknur; Tüzenli, Zeynep; Baltacı, Berk; Yılmaz, Savaşkan Sevil; Dönmez, Sibel(2010)
Bu proje, preseramik polimerlerin sentezi, karakterizasyonu ve polipropilen ile hazırlanan kompozitlerinin alev geciktirici özelliğinin araştırılması üzerine yapılan çalışmaları içermektedir. Öncelikle, poli(metilsilin), poli(metilsilseskuoksan) ve poli(dimetilsilan) polimerleri sentezlenmiştir. Sentezlenen preseramik polimerler FTIR, 1H-NMR, UV-VIS, DSC, TGA ve SEM analizleri ile karakterize edilmiştir. Karakterizasyon sonuçları bu üç polimerin de başarıyla elde edildiğini göstermektedir. D...
Polimer ve Polimer Kompozitlerin Üç Boyutlu (3D) Baskı Yöntemi ile Üretilmesi
Özkan, Necati; Bayram, Göknur(2018-12-31)
Günümüzde ekleyerek üretmenin en yaygın formu termoplastik filamentlerin 3 boyutlu nesne üretiminde ana malzeme olarak kullanımına dayanan Eriyik Yığma Modellemedir (Fused Deposition Modeling- FDM). “Fused Deposition Modeling” tekniği düşük fiyatlı baskı cihazları ve termoplastik malzemeler ile endüstriyel üretim için de uygun bir seçim olarak gösterilmektedir. Bu yöntemde, camsı geçiş sıcaklığı yada erime sıcaklığı üzerinde olan termoplastik polimer filamenti obje geometrisini simule edecek şekilde hareke...
Kristal yüzeylerinin taramalı tünelleme mikroskobu ile ultra yüksek vakum koşullarında incelenmesi
Ellialtıoğlu, Recai; Oral, Ahmet(1993-04-01)
Bir ultra yüksek vakum örnek hazırlama ve analiz odası tasarımlandı ve imal edilmek üzere yurt dışına ısmarlandı, ve sonra taramalı tünelleme mikroskobu ve düşü enerjili elektron kırınımı teknikleri yardımıyla ultra yüksek vakum (UHV) koşullarında temiz yarıiletken yüzeylerin incelenmesi için bir sisteme monte edildi. UHV uyumlu STM'nun tasarımı, imali ve testi yapıldı. Bu tasarımda kaba yaklaştırma için piezo kaydırak ile tarama için ayrık elektrotlu piezo tüp kullamhniş olup vakum altında uç ve örnek deği...
Polietersülfon Bazlı Kovuklu Elyaf Tipi Ultrafiltrasyon Membranlarının Hazırlanması Ve Karekterizasyonu.
Çulfaz Emecen, Pınar Zeynep; Kalıpçılar, Halil(2013-12-31)
Projede polietersülfon (PES) bazlı kovuklu elyaf tipi ultrafiltrasyon membranları hazırlanacak, hazırlanan membranların morfolojik özellikleri ve seçilen model çözeltileri ayırma dereceleri karakterize edilecektir. Membranların hazırlanmasında çözmeyen ile faz değişimi yöntemi kullanılacaktır. Membranların hazırlanmasında kullanılacak polimer çözetlilerine polietilen oksit (PEO, veya PEG) grupları içeren çeşitli katkı maddeleri eklenerek bunların membran özelliklerine etkisi incelenecektir. PEO grupları mem...
Nafta parçalama borularının elektronmetalografi ve sürünme deneyleri kullanılarak geri kalan ömürlerinin belirlenmesi
Tekin, Erdoğan; Orhaner, Feyyaz Önder(1996-01-01)
Nafta parçalama fırınlarının sargı bölümlerinde kullanılan borularda elektronmetalografi yöntemleri ve sabit gerilimli sürünme deneyleri kullanılarak kalan ömür belirlemesi yapıldı. Fe-temelli üstünalaşımdan üretilmiş boruların içyapılan kullanılmamış, uzun süreler kullanılmış durumlarda ve kısa süreli sürünme deneyleri sonrasında tarama elektron mikroskopunda incelendi. Her bir durumda çökelen ikinci evreler elektrolitik olarak çıkarıldı ve hem EDAX hem, de X-ışınları çözümlemesi yöntemleri kullanılarak in...
Citation Formats
Ş. Süzer, L. K. Toppare, and O. Çorumluoğlu, “Polimer ve cam yüzeylerinin elektron spektroskopik yöntemle incelenmesi,” 1995. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95680.