Biyoaktif yedili halka sistemlerinin fischer karben koplekslerinin 4-hidroksi-4-alken-2-siklobutenon türevleriyle olan reaksiyonlarıyla sentezlenmesi

1997-02-28
Zora, Metin
Özarslan, Evren
Şahpaz, Filiz
Bu projede farklı iki yöntem kullanılarak yedili halka sistemlerinin sentezine çalışılmıştır. İlk yöntem, metal karben komplekslerinin (2) 4-hidroksi-4-alken-2-siklobutenon (1) türevleriyle olan tepkimesinden oluşmuştur. Bu yöntem beklenilenin aksine yedili halka sistemlerini değil hidrokinon türevlerini (13) üretmiştir. Çalışmalarımızdan siklobutenon l deki alken grubunun yeteri kadar reaktif olmadığı, bu nedenle metal karben kompleksi 2 ile koordinasyon yapmadığı ve tepkimeye girmediği anlaşılmıştır. Hidrokinon 13, siklobutenon l in metal karben kompleks 2 ile tepkimesinden değil siklobutenon l in termolizle kendi içinde düzenlenmesinden oluşmuştur. Bu, kontrol tepkimesiyle de ispat edilmiştir. Yöntemin başarıya ulaşması, siklobutenon l deki alken grubunun aktive edilerek metal karben kompleksiyle koordinasyon yapması ve tepkimeye girmesine bağlıdır. Bu da elektronik ve sterik etkiler gözönünde bulundurularak siklobutenon l in yapısının modifiye edilmesini gerekmiştir. Bu amaçla, metal karben komplekslerine karşı alken grubunun reaktif olması beklenen alkenilsiklobutenonlar sentezlenecek ve aynı tepkimeler bu bileşiklerle denenecektir. İkinci yöntem ise metal karben komplekslerinin (2) alkinilkinol (10) türevleriyle olan tepkimelerinden oluşmuştur. Bu yöntemde kinol (10) türevlerinin tepkime ortamında önce fenol (24) türevlerine yükseltgendiği daha sonra da metal karben kompleksleriyle tepkimeye girdiği görülmüştür. Dolayısıyla bu tepkimeler beklenen tropolon (17) tipi ürünler yerine $\alpha, \beta$-doymamış keton grubu içeren fenol türevleri (23) vermiştir. Fenol türevi 23 ün oluşması ekzosiklik $\beta$-H eliminasyonu (veya 1,5-H kayması) ile açıklanmıştır. Bu metal karben tepkimelerinde çok ender rastlanan bir olay olup metal karben komplekslerinin yeni tepkimelerinin bulunması yönünden ve metal karben tepkime mekanizmalarının aydınlatılması açısından çok önemlidir. Bu tepkimelerden yedili halka sistemlerinin alınması öncelikle kincilerin fenollere yükseltgenmesinin önlenmesine bağlıdır çünkü metal karben kompleksiyle halka genişlemesi tepkimesinde kinol bileşiğinde 1-alkin-1-hidroksisikloalkan biriminin olması gerekmektedir. Bu nedenle fenol türevlerine yükseltgenmesi mümkün olmayan alkinilkinol türevleri sentezlenecek ve aynı tepkimeler bu yeni alkinilkinol türevleriyle denenecektir.

Suggestions

Biyouyumlu Ve Biyoçözünür Polimer Ve Asetillenmiş Şeker Sistemlerinin Süperkritik Karbondioksit İle İşlenmesi
Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ(2018-12-31)
Günümüzde, sentetik polimerlerin yerini doğal kaynaklı ve biyolojik olarak parçalanabilen benzerlerinin alması ve çevre dostu süreç tekniklerinin uygulanmasına yönelik artmakta olan bir eğilim vardır. Organik çözücü kullanımını ve dolayısıyla organik uçucu bileşenlerin salımını azalttığı ya da ortadan kaldırdığı için, polimerlerin süperkritik karbondioksitle (skCO2) işlenmeleri doğayla barışık bir yaklaşımdır. SkCO2, CO2 ile uyumlu polimerlerin üzerinde plastikleştirici etkiye sahip olup bu tip polimerler i...
Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu
Dericioğlu, Arcan Fehmi(2014-12-31)
Önerilen proje kapsamı sedef yapısına benzer bir mikro yapıya sahip biyo-esinlenilmiş (bio-inspired) polimer matrisli kompozit malzemeler üretmek ve karakterize etmektir. Gelişen teknolojiyle beraber artan ihtiyaçlar neticesinde dayanıklı malzemelerin üretimi önem kazanmış ve bunun sonucu olarak bu alanda yapılan bilimsel çalışmalar artış göstermiştir. Bu bilimsel çalışmaların odaklandığı en önemli alanlardan biri biyo-esinlenilmiş malzemelerdir. Artan ihtiyaçlarla beraber değişik yapısal kompozit üretim me...
Biyomedikal Amaçla Kullanılabilecek Anorganik Nanoparçacıkların Yüzey Aktifleme Çalışmaları ve Bunların Fizikokimyasal Karakterizasyonları
Yılmaz, Ayşen; Kayran İşçi, Ceyhan; Gökağaç Arslan, Gülsün; Özkar, Saim; Nalbant Esentürk, Emren(2014-12-31)
Özet:Biyomedikal alanda kullanılabilecek nanomalzemeler geliştirmek için birçok araştırma yapılmaktadır. Düzenli gözenek yapısı, büyük gözenek boyutları, geniş ve aktiflenebilen bir yüzeyi olan mezo gözenekli silika malzemeler bu özelliklerinden dolayı ilaç taşıyıcı malzemeler olarak kullanılabilme potansiyeline sahiptir. Mezo gözenekli silika bileşikleri yirmi yıl önce keşfedilmiş olup endüstride çok değişik alanlarda kullanılmaktadır. Son zamanlarda, mezo gözenekli bileşiklerin (SBA-15, MCM-41, MCM-48) bi...
Biyo-yüzeylerden metabolomiks ve çoklu kalıntı analizleri için termal ve solvent desorpsiyonuna uygun esnek mikroekstraksiyon ince filmlerinin geliştirilmesi
Boyacı, Ezel(2018-12-31)
Katı faz mikroekstraksiyon (solid phase microextraction, SPME) son zamanlarda örnekleme ve örnek hazırlama alanında sunduğu çözümlerle öne çıkmaktadır. SPME çok çeşitli şekillerde olabilir ve kolaylıkla numune hacmine, numune özelliğine ve çalışma türüne göre biçimlendirilebilir. SPME fiberleri özellikle in vivo klinik çalışmalarda invazif olmayan bir yöntem olduğu için tercih edilmektedir. Daha büyük bir ekstraksiyon fazına sahip ince film SPME ise yüksek duyarlılık gerektiren ölçümler için uygun bir alter...
Mezogözenekli, Alumina Esaslı Ve Nanoyapılı Katalizörler İle Dimetil Eter Sentezi.
Doğu, Timur(2011-12-31)
Bu proje kapsamonda alternatif dizel yakıtı olarak bilinen dimetil eter sentezi için mezogözenekli alumina esaslı yeni katalizörlerin sentezi, karakterizasyonu ve aktivite testleri planlanmıştır. Dimetil eter sentez gazından üretilebilecek önemli bir petrol dışı bir yakıt alternatifidir. Katalizör daha önce laboratuvarımızda geliştirilmiş olan mezogözenrkli malzeme sentez yöntemi kullanılarak sentezlenecektir. Katalizör test sistemi laboratuvarımızda mevcuttur. Katalizörlerin aktivite ve seçimlilikleri test...
Citation Formats
M. Zora, E. Özarslan, and F. Şahpaz, “Biyoaktif yedili halka sistemlerinin fischer karben koplekslerinin 4-hidroksi-4-alken-2-siklobutenon türevleriyle olan reaksiyonlarıyla sentezlenmesi,” 1997. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95685.