Türkiye'deki sıcak su kaynaklarından termofilik Archea bakterilerin izolasyonu ve Archea orijinli bir termofilik serin proteaz geninin E. coli'de klonlanması

2000-08-01
Kocabıyık, Semra
Akkaya, Mahinur
Erduran, İpek
Özdemir, İnci
Erdem, Bilge
Bu çalışmada Batı, Kuzey ve Orta Anadolu'da çeşitli jeotermal alanlardaki sıcak su kaynaklarından ve Olimpus Dağı'ndaki (Antalya) yanan yarıklardan toplam 24 adet aerobik termoasidöfilik Bacteria ve Archeabacteria izole edilmiştir. Suşların büyük bir kısmı "orta derecede termofılik" mikroorganizmalar olup, 50°C-70°C'de ve pH 2-5'de optimum gelişme göstermiştir. İzolatların bir tanesi dışında hepsi gram-negatif olup çeşitli organizasyonlarda uzun yada kısa çubuk şeklindedirler, ve çoğu spor oluşturmaktadır. İzole ettiğimiz mikroorganizmaların Archea ve Bacteria spesifik 16S rRNA gen profilleri PCR yöntemi ile çıkarılmıştır. Archea specifik veya Bacteria specifık ileri primerler, universal primer (gen primer) ile birlikte kullanıldıklarında ya Archaea 16S rDNA sı ile ilgili 1.2bp'lik bir amplikon, ya da Bacteria 16S rDNA sı ile ilgili 1.5 bp bir amplikon elde edilmi°tir.Böylece, $\geq$ 55°C hibridizasyon sıcaklığında 2 selektif primer seti kullanılarak, 10 izolatın genom DNAsından Archea spesifik, 14 izolatın genom DNAsında Bacteria spesifik rRNA gen dizileri, farklı büyüklüklerdeki fragmentler olarak çoğaltılmıştır. Bu 10 izolatın antibiyotik direnç profilleri de Archea bakteri olma olasılığını güçlendirmektedir.İzolatlarm, azokazein hidrolizi esas alındığında, 0.6 U ile 5.1 U arasında değişen hücre içi nötral ve/veya alkali proteaz aktivitisine sahip oldukları bulunmuştur.. Ancak hiçbir izolatın kültür sıvısında belirgin bir hücre dışı alkali proteaz aktivitesi görülmemiştir. Yüksek proteaz aktivitesi nedeniyle seçilen üç izolatın hücre ekstraktlarında jelatin-zimografi tekniği ile SDS'e dirençli çoklu proteaz aktivitesi saptanmıştır.Termofılik İzolatların total DNA'larından PCR ile alkali serin proteaz gen dizileri çoğaltıldığında 4 farklı büyüklükte (650bp, 450pb, 400bp ve 300bp) fragment elde edilmiştir Çoklu PCR ürünleri, aynı bir termofılik mikroorganizmada farklı serin proteaz genlerinin bulunmasından kaynaklanabilir. Bir Archea olan 898-BS24 susunun genom DNAsı kullanılarak çoğaltılan 650 bp'lik PCR fragmenti E.coli'de klonlanmıştır.

Suggestions

Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi
Akgül, Çağla; Seyedian Choubi, Sepehr(2018-12-31)
Uçucu kül, kazanlarda pulverize kömürün (ve varsa ikincil yakıtların) yakımı sonucunda açığa çıkan baca gazları içerisinde sürüklenen tozsu parçacıkların elektrostatik veya mekanik filtreler yardımıyla toplanması sonucu elde edilen bir yan üründür. 2015 itibari ile dünya yıllık uçucu kül üretimi 800 milyon tonu aşmıştır. Türkiye’de uçucu kül üretimine, geri kazanımına ve bertarafına ilişkin veriler oldukça sınırlıdır. 2015 üretim miktarının 19 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde uçucu...
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
Türkiye' de güneş ışınım şiddetinin direk ve difüz bileşenlerinin çeşitli eğim ve yönlerdeki yüzeylere gelen günlük ve saatlik değerlerinin hesaplanması ( Türkiye güneş radyasyon el kitabı )
Taşdemiroğlu, Ersoy; Ecevit, Ahmet(1984-04-15)
Yatay yüzeye gelen aylık ortalama günlük ışıma şiddetleri,güneşli saatler ölçümlerinden yararlanılarak Türkiye'deki 50 farklı bölge için hesaplandı. Saatlik ve günlük sürelerde çeşitli eğilimlerdeki ve yönlerdeki yüzeylere gelen ortalama güneş ışınım şiddetleri çeşitli analitik bağlantılar yardımıyla bulundu.Hesaplamalarda bilgisayar kullanılarak her bölge için 22 adet detaylı güneş ışınım şiddeti tablosu hazırlandı.Bu tablolar Türkiye'de belli bir yörede kurulması planlanan herhangi bir güneş enerjisi sis...
Türkiye’deki Bisiklet Kullanıcılarının Trafikte Görünürlükleri ve Renk Değişkeninin Bu Bağlamda İncelenmesi
Özakay, Özgün; Koyuncu, Mehmet (2020-10-01)
Bu çalışmada, Türkiye’deki bisiklet kullanıcılarının, diğer yol kullanıcıları olan araba sürücüleri ve yayalar tarafındangörünürlüklerinin tespiti ve renk değişkeninin bu görünürlüğe etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda ikifarklı deney uygulanmıştır. Birinci çalışmada bisikletlilerin tespit edilmesinin karşılaştırılması amacıyla yaya, bisikletli vesürücü olmak üzere 62 katılımcının olduğu bir deney yürütülmüştür. Araba sürücüleri ve yayaların bisikletleri tespit etmesinin,bisikletliler...
Türkiye'de Balıkçılık Kaynaklarının Optimum Yönetimi İçin Piyasa Tasarımı
Küçükşenel, Serkan(2010-12-31)
Bu projede, Türkiye'de balıkçılık sektöründeki iç dinamikler göz önünde bulundurularaktan balıkçılık kaynaklarının optimum yönetimi için, kota sistemine dayalı, ve finansal piyasa araçlarını kullanan bir mekanizma tasarımı yapmaktır. Yapılacak olan bu çalışmanın faydaları iki ana başlık altında toplanabilir. Öncelikle, bu proje Türkiye'de balıkçılık sektöründe sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için gerekli altyapının oluşturulması ve bu süreçte kullanılabilecek politika ve stratejik seçeneklerinin geliş...
Citation Formats
S. Kocabıyık, M. Akkaya, İ. Erduran, İ. Özdemir, and B. Erdem, “Türkiye’deki sıcak su kaynaklarından termofilik Archea bakterilerin izolasyonu ve Archea orijinli bir termofilik serin proteaz geninin E. coli’de klonlanması,” 2000. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95699.