Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi

2018-12-31
Akgül, Çağla
Seyedian Choubi, Sepehr
Uçucu kül, kazanlarda pulverize kömürün (ve varsa ikincil yakıtların) yakımı sonucunda açığa çıkan baca gazları içerisinde sürüklenen tozsu parçacıkların elektrostatik veya mekanik filtreler yardımıyla toplanması sonucu elde edilen bir yan üründür. 2015 itibari ile dünya yıllık uçucu kül üretimi 800 milyon tonu aşmıştır. Türkiye’de uçucu kül üretimine, geri kazanımına ve bertarafına ilişkin veriler oldukça sınırlıdır. 2015 üretim miktarının 19 milyon ton civarında olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde uçucu kül geri kazanım oranı ise oldukça düşüktür. Uçucu külü temel bir fiziksel ayırma işlemi ile tane boyutuna göre sınıflandırmak bile külün kullanılabilirliğini son derece arttırır. Mevcutta Türkiye külleri üzerine yapılan sistematik karakterizasyon çalışmaları farklı incelik gruplarına odaklanmamıştır. Önerilen projenin temel amacı Türkiye’de kömürle çalışan termik santrallerden elde edilen çeşitli uçucu kül numunelerinin farklı incelik gruplarına ayrılarak karakterize edilmesi ve böylece uçucu küllerin geri kazanım potansiyellerinin arttırılmasıdır.

Suggestions

Magnezyum Oksiklorür ve Oksisülfat Çimentolu Harç Yapımında Atık ve Katkı Malzemeleri Kullanımı
Erdoğan, Sinan Turhan; Canbek, Oğulcan(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı magnezyum oksiklorür ve magnezyum oksisisülfat (Sorel çimentoları) bağlayıcıları üretmek, üretimlerinde hammadde olarak endüstriyel atıklar kullanarak maliyet azaltmaya, ve oluşan tepkime ürünlerinin dayanıklılıklarını artırmaya çalışmaktır. Sorel çimentolu sistemler ilk yapıldıkları 1850 ve 1860’lı yıllardan beri yapı malzemesinden biyomalzemeye kadar çeşitli uygulamalar için önerilmiş, çabuk katılaşması, yüksek erken dayanım ve yüksek elastik modül gibi üstün mekanik özelikleri, esteti...
Çimento-Uçucu Kül İkili Sistemlerinin Performans Değerlendirmesi
Akgül, Çağla; Tangüler Bayramtan, Meltem(2016-12-31)
Portland çimentosunun üretiminde yüksek miktarlarda hammadde ve enerji tüketilmekte; bununla beraber yüksek oranda küresel ısınmanın önemli parametrelerinden CO2 açığa çıkmaktadır. Bu durum oldukça endişe vericidir. Çimento dışı destek malzemelerin ikamesi ile CO2 emisyonunu minimize edilmekte, doğal kaynaklara ve enerjiye olan gereksinim azalmaktadır. Böylece daha sürdürülebilir katkılı çimentolar üretilebilmektedir.Bu destek malzemelerindenden biri de uçucu küldür. Uçucu küller, termik santrallerde pulver...
Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme Analizleri
Tavukçuoğlu, Ayşe; Erdil, Meltem; Güney, Bilge Alp; Saltık, Emine Nevin(2018-12-31)
Bu araştırma, duvar yapımında kullanılan günümüz harman tuğla teknolojisinin üretim teknikleri ve niteliklerine yönelik malzeme analizlerini kapsamaktadır. Harman tuğlasının daha iyi niteliklere sahip olmasını destekleyecek olan bu çalışmadan elde edilen veriler;-iyi niteliklere sahip harman tuğlasının ham madde, bileşim, pişme ve malzeme özellikleri spesifikasyonlarının tanımlanmasına, -bu konularla ilgili standartların geliştirilmesine yönelik bilgi üretimine, -tarihi/özgün tuğlalarla uyumlu onarım tuğlal...
Silindirle sıkıştırılmış beton yol yüzey pürüzlülüğü ölçümü
Yaman, İsmail Özgür; Aleessa Alam, Burhan(2017-12-31)
Asfalt yollara kıyasla silindirle sıkıştırılmış beton yolların daha az pürüzlü yüzeye sahip olmasından dolayı SSB yol hız limitleri daha düşüktür. Yüzeyi pürüzlü arttırmak adına birden fazla yöntem kullanılmaktadır. Fakat bu yöntemlerin ne kadar verimli olduklarını tayin etmek için standart bir deney ya da metot bulunmamaktadır. Bu çalışmanın amacı laboratuvar ortamında üretilen SSB yol numunelerinin yüzey pürüzlüğünü ölçmek için bir deney metodu ve cihazı geliştirmektedir. Bu cihaz hazırlandıktan sonra, fa...
Türkiye’deki Kentiçi Ulaşım Planlaması Çalışmalarının Değerlendirilmesi
Özalp, Musa; Öcalır, Ebru Vesile (2008-1-1)
Nazım planların arazi kullanım kararları ve ulaşım yapısı arasındaki etkileşim ve uyumu analiz eden kapsamlı kentsel ulaşım planları dünyanın çeşitli kentleri için 1950’li yıllardan bu yana hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Türkiye’de geçtiğimiz 50 yılda özellikle büyük kentlerde kentsel trafik ve ulaşım sistemlerini planlamak üzere pek çok ulaşım çalışması ve planı yürütülmüştür. Çalışmanın, Türkiye’deki kentsel ulaşım planlama çalışmaları anlamında bir envanter niteliği bulunmaktadır. Bu çalışmada, Türk k...
Citation Formats
Ç. Akgül and S. Seyedian Choubi, “Türkiye uçucu küllerinin farklı incelik aralıklarına ayrılıp karakterize edilmesi,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59087.