Yanma sistemlerinde kurum taneciklerinin karakterizasyonu için ışınım ile kompleks şekilli tanecikler arası etkileşim modellerinin performanslarının karşılaştırılması

2004-09-01
Selçuk, Nevin
Ayrancı, Işıl
Doğal gaz, dizel ve fuel oil gibi hidrokarbon yakıtlı bütün yakma sistemlerinde kurum oluşumu bu sistemlerdeki tanecik emisyonlarını ve ışınım ısı transferini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu durum, kurum taneciklerinin yanma odalarında karakterizasyonunu sağlayacak optik ölçüm tekniklerinin önem kazanmasını sağlamış ve bu amaçla kompleks şekilli tanecik-ışınım transferi etkileşiminin öngörülmesine yönelik çeşitli modeller geliştirilmesine sebep olmuştur. Bu projede, ışınım-kompleks şekilli tanecikler arası etkileşimin modellemnesi için literatürde en yaygın kullanılan yöntemlerin performanslarının karşılaştırılması hedeflenmiştir. Belirlenen yöntemlerden Fraktal Agregalar için Rayleigh-Debye-Gans Yaklaştırımmın (RDG-FA) uygulanması için bir bilgisayar programı geliştirilmiş, T-Matrisi ve Belirli Çift-Kutup Yaklaştırımı (Discrete Dipole Approximation, DDA) teknikleri için literatürden ekle edilen hazır programlar kullanılmıştır. Metodlann kullanımının doğruluğu literatürde yayınlanan çözümlerinin elde edilmesiyle gösterilmiştir. Daha önce benzer amaçlarla üzerinde çalışılmış olan, yapısal ve boyutsal olarak is taneciklerine benzeyen bir test problemi belirlenmiştir. 136 küreden oluşan, küre biçimindeki bir aggrega için her üç yöntemle elde edilen söndürme ve saçılım verimi tahminleri literatürden alınan Mie teorisi çözümleriyle karşılaştmlmışlır. Sonuç olarak DDA metodunun doğruluk ve hesaplama etkinliği açısından optimum performansı gösteren yöntem okluğu belirlenmiştir.

Suggestions

Petrol üretim kuyularında çökelti oluşumunun incelenmesi
Bağcı, Suat; Şahin, Fehime; Parlaktuna, Mahmut(2003)
Çökelti oluşumu petrol ve doğal gaz kuyularında üretim, işleme, nakletme ve tuzlu suyun yeraltına enjekte edilmesi sırasında karşılaşılan önemli bir problemdir ve çökelti oluşumunun engellenmesi önem kazanmaktadır. Çökelti oluşumunda meydana gelen en yaygın maddeler CaC03 (kalsiyum karbonat ve BaSO4 (Baryum sülfat) 'dır. Bu araştırmada basınç, sıcaklık ve tuziu kompozisyonunda çökelti oluşumunun ölçülmesi ve oluşma hızının tespit edilmesi çalışılmıştır. ScaleChem paket programı kullanılarak formasyon suyunu...
Katı hal gaz algılayıcılarında manyetik geçirgenlik tekniğinin uygulanması
Bekteseviç, Selma; Karakaş, Gürkan; Severcan, Işıl(2001)
Karbonmonoksit,NOx,hidrokarbonlar gibi atmosferik kirleticilerin derişimlerinin ölçülmesi hava kirliliğinin önlenmesi ve yanma sistemlerinin performanslarının arttırılması gerekliliği gibi nedenlerle giderek önem kazanmaktadır. Katı hal gaz algılayıcıları automotiv,sabit kaynaklı kirleticileri, yangın önleme ve savunma sanayinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Katı hal gaz algılayıcılarında kullanılan temel prensip bir heterojen katalizör yüzeyi ile gaz molekülleri arasında gerçekleşen kimyasal ve elektriks...
Metal Yüklü Silika Aerojel Destekli Katalizörlerin Polilaktik Asidin (PLA) Bozunması Üzerine Etkisinin İncelenmesi
Sivri, Seda; Dilek Hacıhabiboğlu, Çerağ; Sezgi, Naime Aslı (null; 2018-09-03)
Petrol kaynaklı polimer ve plastik atıkların neden olduğu başlıca çevresel sorunlar biyobozunur polimerlere yönelik ilginin artmasına sebep olmuştur. Polilaktik asit (PLA): biomedikal, paketleme, tekstil, elektronik uygulamalarda ve 3D yazıcılarda yaygın olarak kullanılan yenilenebilir biyobozunur bir polimerdir. Yakın gelecekte PLA bazlı ürünlerin kullanımının fazlasıyla artacağı ancak polimeri avantajlı hale getiren biyolojik bozunum özelliğinin polimerin atık sorunu hususunda yetersiz kalacağı düşünülmek...
Spectral and spatial control of broadband light using wavefront shaping
Yolalmaz, Alim; Yüce, Emre; Yerci, Selçuk; Department of Micro and Nanotechnology (2022-2-9)
Spectral and spatial control of light strongly influences central fields such as solar energy, spectroscopy, holography, and imaging. Enhanced control of propagation, diffraction, scattering, and interference of light using micro-and nano-structures leads to superior performance in these fields. This thesis presents light control in spectral and spatial domains using wavefront control for solar energy, spectroscopy, holography, and imaging applications. Spectral splitting of the sunlight using diffractive o...
Investigation of mechanical and thermal properties of sintered bauxite and sand particles as heat transfer and storage media
Uykun, Zeynep; Tarı, İlker; Baker, Derek Keıth; Department of Mechanical Engineering (2021-1-11)
Solid particles have gained an attraction in recent years to be used as a heat transfer and storage medium that can be integrated into various thermal power plants. Particles operate in a closed-loop cycle in the power plants such as Concentrating Solar Power (CSP); firstly, they are heated up in the receiver then carried to the storage system and they discharge their energy to the thermodynamic-cycle. Discrete Element Method (DEM) has been gaining importance for modeling particle-based heat transfer and st...
Citation Formats
N. Selçuk and I. Ayrancı, “Yanma sistemlerinde kurum taneciklerinin karakterizasyonu için ışınım ile kompleks şekilli tanecikler arası etkileşim modellerinin performanslarının karşılaştırılması,” 2004. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95718.