Pickering Emülsiyonlarının Üretimi İçin Karıştırmalı Tank Tasarımı

2019-04-15
Bu proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmanın amacı Pickering emülsiyonlarının üretimi için en uygun tank ve karıştırıcı geometrisinin belirlenmesi ve hidrodinamiğin emülsiyon kararlılığı üzerine etkilerinin incelenmesidir. Hidrofilik özellikte küresel cam tozu kullanılarak su içerisinde yağ Pickering emülsiyonu üretilmiştir. Silikon yağı dağılan faz olarak, saf su ise ana faz olarak seçilmiştir. Pickering emülsiyonlarının üretimi engelli ve engelsiz tanklarda yapılmıştır. Engelli tanklarda şaft her zaman merkezde, engelsiz tanklarda ise şaft üç ayrı konumda olacak şekilde karıştırma yapılmıştır. İki ayrı karıştırıcı tipi kullanılmıştır: Rushton türbini (RT) ve aşağı yönlü akış sağlayan eğimli bıçaklı karıştırıcı ucu (PBTD-pitched blade turbine). Bu iki karıştırıcı türü iki farklı boyutta kullanılmıştır: T/2 ve T/3 (T tank iç çapını ifade etmektedir). Sabit enerji dağılımı (P/?V), Reynolds sayısı, karıştırıcı ucu hızı (?ND) ve Weber sayısı gibi hidrodinamik parametreler değiştirilerek farklı hidrodinamik koşullar oluşturulmuştur. Bu farklı hidrodinamik koşulların Pickering emülsiyonu üretimi üzerindeki etkileri damlacık çapı analizi ile belirlenmiştir. Analiz için Malvern Mastersizer 3000 cihazı kullanılmıştır. Bu analiz sonuçlarına göre, engelli tanklarda üretilen Pickering emülsiyonu için RT T/2 karıştırıcı ucunun en küçük damlacıkları ürettiği gözlemlenmiştir. Engelsiz tanklarda üretilen Pickering emülsiyonu için ise RT T/3 karıştırıcı ucu tipi ile şaftın merkezden 2 cm uzakta olduğu durumda en iyi sonuç elde edilmiştir.

Suggestions

Effect of hydraulic parameters on the formation of vortices at intake structures
Baykara, Ali; Göğüş, Mustafa; Köken, Mete; Department of Civil Engineering (2013)
The aim of this experimental study was to investigate the hydraulic conditions at which air-entraining vortices would form in front of horizontal intakes and to determine the ways of eliminating the formation of these vortices by testing anti-vortex devices. For these reasons, a series of experiments were conducted in an experimental setup composed of a reservoir having the dimensions of 3.10 m x 3.10 m x 2.20 m and a pump connected to the intake pipe. Within the reservoir, between the concrete side walls a...
Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan Değişimlerin Kızılötesi Spektroskopisi ve Gözetimsiz Örüntü Tanıma Teknikleri ile Araştırılması
Gözen, Ayşe Gül(2017-12-31)
Amacımız kadmiyum, kurşun ve gümüş ağır metallerinin engel değer üstü konsantrasyonlarında büyümeye alıştırılarak uyumlandırılmış çevresel bakteri suşlarının DNA moleküllerinde ortaya çıkan yapısal ve fonksiyonel değişimlerin bu sıradışı hücresel uyumlanma sürecinde anahtar rolü olup olmadığının araştırılması ve aydınlatılmasıdır. Bizi amacımıza götürecek olan ön bulgular, önceki çalışmalarımızdan elde edilmiş olup ve bu bulguların bazıları konu kapsam başlığı altında detaylandırılmıştır. Söz konusu bulgula...
High pressure acid leaching of turkish laterites
Kaya, Şerif; Kaya, Yavuz A.; Department of Metallurgical and Materials Engineering (2011)
The aim of this thesis study was to investigate and find the most cost effective way of extracting nickel and cobalt into the pregnant leach solution (PLS) from Gördes lateritic nickel and cobalt ore by means of sulphuric acid leaching under high temperature and high pressure conditions.The high pressure acid leach (HPAL) experiments were conducted with nontronitic and limonitic types of Gördes lateritic nickel ore, respectively. Leaching experiments of nontronite ore have shown that almost all of the nicke...
Extra Korolev producers: their impact on production
Yskak, Aidos; Parlaktuna, Mahmut; Department of Petroleum and Natural Gas Engineering (2010)
In this study, a three-dimensional, three-phase dynamic simulation model based on geological investigations of Korolev oilfield in Kazakhstan was used as a development planning tool in order to improve performance of three new wells. The model, developed previously by means of a seismic study, well log and core data, incorporating with characteristics of oilfield productivity, properties of reservoir, liquids and gases that are saturating the hydrocarbon-bearing horizon can be used to calculate development ...
Kronik myeloid lösemide anti-kanser ilaçlara karşı gelişen ilaç dirençliliğinde 15-Lipoksigenaz-1 enziminin rolünün araştırılması
Gündüz, Ufuk(2017-12-31)
Proje kapsamında, bir KML hücre hattı olan K562’de ve bu hücre hattının doksorubisin (K562-DOX) ve imatinib (K562-IMA) dirençli türevlerinde 15-Lipoksigenaz-1 proteinin mRNA ve protein seviyelerinde ekspresyonları kıyaslamalı olarak belirlenecektir. Protein seviyelerindeki olası farklılıkların enzim aktivitesini nasıl etkilediği, literatürde belirtilen (1) yöntemle tespit edilecektir. Daha sonra, protein ekspresyonu az olan hücre hatlarında, dizayn edilecek ekspresyon vektörü yardımıyla proteinin aşırı eks...
Citation Formats
İ. Ayrancı Tansık, “Pickering Emülsiyonlarının Üretimi İçin Karıştırmalı Tank Tasarımı,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95860.