Insan Beyninin Derin Ve Paralel Bir Mimari Ile Modellenmesi

2019-04-01
Bu projede, fMRG (Fonksiyonel Manyetik Resonans Görüntüleme) veri tabanları kullanarak insan beynindeki bilissel süreçler için çok çözünürlüklü ve hiyerarsik beyin agları gelistirilmistir. Bu yaklasım, hesaplamalı nörobilim literatüründeki yaklasımlardan temel bir farlılık göstermektedir: Mevcut yaklasımlar kisiye ve bilissel sürece özgü modeller önermektedirler. Oysa bu projede, farklı kisilerden elde edilen fMRG verilerini kullanarak insan beynindeki ortak özellikleri betimleyen yöntemler gelistirmeyi hedefledik. Bu hedefe ulasabilmek için insan beyninde gerçeklesen bazı bilissel süreçleri çok çözünürlüklü beyin agları ile modelledik. Bu agları büyük fMRG veri kütüphanelerine girdi olarak vererek denekler arası ortak ve soyut bir alfabe ögrenmeye çalıstık. Bu ortak sunumun geçerliligini çesitli istatistiksel yöntemlerle sınadık. Proje kapsamında iki adet veri seti kullanılmıstır. Bu veri setlerinden biri, Human Connectome Project (HCP) veri seti, digeri ise Tower of London (TOL) veri setidir. HCP veri seti fMRG literatüründeki en büyük veri setlerinden biridir ve ortak bir öznitelik seti ögrenmek için kullanımıstır. TOL veri seti ise özel amaç için çekilmis görece küçük bir veri setidir ve gelistirdigimiz beyin aglarının geçerliligini sınamak için kullanılmıstır. Proje kapsamında gelistirdigimiz yöntemler 5 ana baslık altında toplanabilir: 1. Beyin aglarının kestirilmesi 2. Beyin aglarının çok çözünürlüklü sunumu 3. Çok çözünürlüklü çok katmanlı beyin agları ile beyin çözümleme 4. Ortak bir beyin alfabesinin ögrenilmesi için otokodlayıcı tasarımı ve transfer ögrenme 5. Beyin aglarının özetlenmesi ve görsellenmesi Çalısmamız iki temel varsayıma dayanmaktadır. Bu varsayımlardan ilki beynimizdeki bilissel süreçlerin farklı frekans bantlarında gerçeklestirildigi ile ilgilidir. Bu varsayımı sınamak için fMRG sinyali Dalgacık dönüsümü ile alt bantlarına ayrıstırılmıstır. Bir bilissel süreç farklı frekans bantlarında kestirilen beyin agları ile betimlenmistir. Diger varsayımımız ise bilissel süreçlerin denekler arasında ortak özellikleri olmasıdır. Insan beyninin yapısının ve islevinin kisiler ve süreçler arasında büyük degisimler gösterdigi deneysel olarak bilinmektedir. Ancak, beynimizin temel çalısma prensiplerinin ortak oldugu da bilinmektedir. Bu varsayıma dayanarak, kapsamlı fMRG veri tabanlarında kisiler arasındaki ortak yapılar belirlenmistir. Bu soyut yapılar kullanılarak bilissel süreçler çözümlenmistir. Böylece, deneysel psikolojide elde edilen genel ve kisiye özel gözlemler bir matematiksel model altında bütünlestirilmistir. Bu model, düsünce ile kumanda edilebilen insan makina arayüzleri gelistirmek için önemli bir kuramsal taban olusturabilecektir. Ayrıca, beyin aglarının kapsamlı olarak modellenmesi ve ag yapısındaki bozuklukların tespiti nörodejeneratif hastalıkların tanısı için de önemli bir yöntem ortaya koyacaktır.

Suggestions

Biomechanical modelling of the interphalangeal joints of the human hand
Yatağan, Koray Melih; Tönük, Ergin; Leblebicioğlu, Gürsel; Department of Mechanical Engineering (2021-7-15)
In this study, the development process of a 3D unconstrained model of the interphalangeal (IP) joints is presented. The model agrees with the experimental studies. It can explain the change in the axis of the IP joints, the non-linear relationship between the tendon excursion and the flexion angle, the coordination between the IP joints and the tendon forces corresponding to the flexion angle. Furthermore, some controversial topics in the literature are investigated using the model, and four theses are deve...
The Selection of Materials to Match Human Sensory Adaptation and Aesthetic Expectation in Industrial Design
Zuo, Hengfeng (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
It is significantly important to integrate various sources of knowledge and information for selecting and combining materials in today’s industrial design practice and education. Compared to the engineering and technical properties of materials, the information about the aesthetic attributes and sensory or perceptual features of materials is equally important but has been less explored. Based on theoretical and experimental research, this article addresses the fundamental contents of material aestheti...
Implementation and assessment of the generalized Riemann problem method in an unstructured solver
Ayan, Ulaş Canberk; Baran, Özgür Uğraş; Aksel, Mehmet Haluk; Department of Mechanical Engineering (2022-9)
High-order accuracy in the Computational Fluid Dynamics (CFD) solvers became an important necessity with increasing computational resources and algorithms. Resolving discontinuities and regions where high gradients formed accurately is the main topic for high-order schemes. The Generalized Riemann Problem (GRP) method came to the fore with its ability to improve the accuracy in these regions and discontinuities. With the GRP method, the second-order accuracy is not achieved by the piece-wise linear reconstr...
Doğal Caf2 Örneklerinde Spektral-Zaman Tanımlı Osl Çalışmaları
Bulur, Enver(2010-12-31)
Amaç: Bu proje aracılığıyla başta doğal floritler olmak üzere çeşitli dozimetrelerde gözlenen hızlı rekombinasyon süreçlerini incelemek için hızlı bir foton sayıcı/çok kanallı skalör kullanarak şu anda çözemediğimiz sinyalleri analiz edebilme yeteneğine kavuşmak istiyoruz. Bu amaçla 5 ns çözünürlüğe sahip bir sayım sisytemini ile hızlı bir lazer diyot modülünü geliştirdiğimiz zaman tanımlı OSL sistemine entegre etmek istiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz doğal CaF2, BeO v...
İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi
Atan, Tankut; Sönmez, Rifat; Iranagh, Abbasi Mahdi; Rezvankhah, Emad; Yeniocak, Hüseyin(2014)
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gel...
Citation Formats
M. P. Çakır, R. G. Cinbiş, M. Özay, and F. T. Yarman Vural, “Insan Beyninin Derin Ve Paralel Bir Mimari Ile Modellenmesi,” 2019. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95888.