Hide/Show Apps

İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi

Download
2014
Sönmez, Rifat
Atan, Tankut
Iranagh, Abbasi Mahdi
Rezvankhah, Emad
Yeniocak, Hüseyin
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Geliştirilendal ve sınır algoritması ile inşaat projeleri için pratik açıdan önemli olan azami kaynakkullanımı ve atıl kaynak günü ölçütü için 30 faaliyet ve dört kaynağa kadar olan problemlerliteratürde ilk kez optimal olarak çözülmüştür.Proje kapsamında KDP’nin çözümünde güncel üst-sezgisel yöntemlerin iyileştirilmesi içintavlama benzetimli bir memetik algoritma (TBMA) geliştirilmiştir. TBMA kaynak kullanımınınverimsiz olduğu kısımların azaltılması için memetik algoritmaların yerel taramalar içinbireysel öğrenme özellikleri kullanmakta, çözüm uzayı tarama işlemini kontrol edilmesi veözellikle tarama işlemin sonlarına doğru iyi çözümlerin muhafaza edilip, çözümlerin optimalayakınsaması amacıyla tavlama benzetimi yöntemini kullanmaktadır. TBMA’nın performansımevcut 12 farklı sezgisel ve üst-sezgisel metodun performansı ile 300 faaliyet ve dörtkaynağa kadar olan 1920 problem kullanılarak üç farklı ölçüt için kıyaslanmıştır. Performanstest sonuçları TBMA’nın KDP’nin çözümünde performansının mevcut sezgisel ve üstsezgisel yöntemlere çok daha iyi olduğu teyit etmektedir. Proje kapsamında geliştirilentavlama benzetimli memetik üst-sezgisel algoritmanın yaygın etkisinin artırılması içinMicrosoft Project 2013 yazılımına bir eklenti olarak ile entegre edilmiş ve geliştirilen eklenti522 yapım faaliyeti ve 18 işgücü kaynağını içeren gerçek bir endüstriyel tesis inşaat projesiile test edilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları bildiriler, makaleler veproje için oluşturulan bir web sitesi yoluyla akademik dünyaya sunulmuştur.