İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi

Download
2014
Atan, Tankut
Sönmez, Rifat
Iranagh, Abbasi Mahdi
Rezvankhah, Emad
Yeniocak, Hüseyin
Bu projede kaynak dengeleme probleminin (KDP) çözümünde ilerlenme sağlanabilmesi içinyüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmiştir. Yapılan kapsamlı testlerproje kapsamında geliştirilen dal ve sınır algoritmasının literatürdeki mevcut dal ve sınıralgoritmalarının performansının önemli ölçüde önüne geçtiğini teyit etmektedir. Dal ve sınıralgoritması geliştirilirken KDP için yeni bir alt sınır hesap yöntemi bulunmuş, bu sayedeKDP’nin dal ve sınır algoritması ile çözümünde önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Geliştirilendal ve sınır algoritması ile inşaat projeleri için pratik açıdan önemli olan azami kaynakkullanımı ve atıl kaynak günü ölçütü için 30 faaliyet ve dört kaynağa kadar olan problemlerliteratürde ilk kez optimal olarak çözülmüştür.Proje kapsamında KDP’nin çözümünde güncel üst-sezgisel yöntemlerin iyileştirilmesi içintavlama benzetimli bir memetik algoritma (TBMA) geliştirilmiştir. TBMA kaynak kullanımınınverimsiz olduğu kısımların azaltılması için memetik algoritmaların yerel taramalar içinbireysel öğrenme özellikleri kullanmakta, çözüm uzayı tarama işlemini kontrol edilmesi veözellikle tarama işlemin sonlarına doğru iyi çözümlerin muhafaza edilip, çözümlerin optimalayakınsaması amacıyla tavlama benzetimi yöntemini kullanmaktadır. TBMA’nın performansımevcut 12 farklı sezgisel ve üst-sezgisel metodun performansı ile 300 faaliyet ve dörtkaynağa kadar olan 1920 problem kullanılarak üç farklı ölçüt için kıyaslanmıştır. Performanstest sonuçları TBMA’nın KDP’nin çözümünde performansının mevcut sezgisel ve üstsezgisel yöntemlere çok daha iyi olduğu teyit etmektedir. Proje kapsamında geliştirilentavlama benzetimli memetik üst-sezgisel algoritmanın yaygın etkisinin artırılması içinMicrosoft Project 2013 yazılımına bir eklenti olarak ile entegre edilmiş ve geliştirilen eklenti522 yapım faaliyeti ve 18 işgücü kaynağını içeren gerçek bir endüstriyel tesis inşaat projesiile test edilmiştir. Proje kapsamında yapılan çalışmaların sonuçları bildiriler, makaleler veproje için oluşturulan bir web sitesi yoluyla akademik dünyaya sunulmuştur.

Suggestions

Yüksek dayanımlı doğal hafif agregalı beton
Yeğinobalı, Asım(1997)
Tükiye'nin Kayseri-Nevşehir yörelerinden seçilen üç çeşit bims ile Eskişehir yöresinden seçilen tüf bir dizi taşıyıcı nitelikte ve göreceli olarak yüksek dayanım!ı doğal hafif agregalı beton üretiminde kullanılmıştır. Beton karışımlarında iri agrega olarak hafif taşlar, ince agrega olarak normal ağırlıklı kum kullanılmış, ayrıca çimentonun % 15'i kadar silis dumanı ile toplam bağlayıcı malzemenin % 2-4'ü kadar süperakışkanlaştırıcı katkıya yer verilmiştir. Laboratuvarda yetmiş civarında beton karışımı hazır...
Tünel kalıpla yapılan yapıların statik ve deprem analiz ve dizayn yöntemlerinin geliştirilmesi
Çıtıpıtıoğlu, Ergin; Akkaş, Nuri; Yılmaz, Çetin; Öztorun, Kemal Namık(1995)
Yarı endüstriyel yapı sistemi sayılan tünel kalıplı inşaat tekniği ikinci dünya savaşında yıkılmış olan Avrupa'nın hızlı bir şekilde konut gereksinimini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Türkiye'ye 1970'li yıllarda getirilmiş olan bu sistem gün geçtikçe daha çok kabul görmüş olup halen çok katlı toplu konut inşaatlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Türk firmalarının Libya, Rusya gibi ülkelerde yapmakta oldukları konut inşaatlarında da tünel kalıp kullanılmaktadır. Tünel kalıpla inşa edilen yapılarda dö...
Prefabrike betonarme yapı birleşimlerinin deprem davranışı
Ersoy, Uğur; Tankut, Tuğrul; Özcebe, Güney(1995)
Bu çalışmanın amacı, ülkemizde kullanılmakta olan, moment transfer edebilen prefabrike kiriş-kolon bileşimlerinin deprem dayanımını saptamak, gerekirse bağlantı detaylarını geliştirerek depreme dayanıklı prefabrike sistemlerin oluşumuna katkıda bulunmaktı. Bu tür birleşimlerin deprem dayanımını saptamanın tek yolu, sözkonusu birleşimlerin depremi benzeştiren yükler altında laboratuvarda denenmesidir. ODTÜ İnşaat Müh. BIm., Yapı Mekaniği Laboratuvannda geliştirilen bir deney düzeneği ile ülkemizde yaygın ola...
Silis dumanı katılmış çimento harçlarının sülfat direnci
Yeğinobalı, Asım; Dilek, Tuncer Faruk(1994)
Ferrosilisyum ve silikoferrokrom alaşımlarının üretimi sırasında elde edilen iki tip silis dumanının katkı maddesi olarak çimento harçlarının sülfat direnci üzerindeki etkileri çeşitli metodlarla araştırılmıştır. Normal, katkılı ve sülfatlara dayanıklı çimento türlerini içeren beş tip çimentonun kullanıldığı çalışmada mukayese amacı ile F sınıfı bir uçucu kül de yer almış ve bazı karışımlarda süperakışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. ASTM C 452 ve ASTM C 1012 standard deney metodlarma ilaveten kübik harç ...
Hafif Çelik Duvar Panellerinden Oluşan Bina Sistemlerinin Yatay Yük Altındaki Yapısal Davranışlarının İncelenmesi
Baran, Eray; Topkaya, Cem(2018)
Hafif çelik yapı sistemleri betonarme ve yapısal çelik sistemlere karsı hızlı üretim, hafiflik vekolay yapım gibi avantajlara sahiptir. Ayrıca, teknolojik gelismeye çok fazla açık olmayaninsaat sektöründe hafif çelik yapım yöntemi yeni bir yapım teknolojisi olarak kabuledilmektedir. Bu avantajları sayesinde, hafif çelik yapı sistemleri Dünya?da artmakta olanragbete paralel olarak Türkiye?de de son yıllarda tercih edilen yapı sistemleri arasınagirmistir. Dünya?da ve ülkemizde henüz yeni bir sistem olması ve ...
Citation Formats
T. Atan, R. Sönmez, A. M. Iranagh, E. Rezvankhah, and H. Yeniocak, “İnşaat projelerinde kaynak dengeleme problemi için yüksek performanslı kesin ve üst-sezgisel yöntemler geliştirilmesi,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRNek16UTA.