Özdeşimin İç Grup Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Grup Normu ve Grup Formasyonunun Düzenleyici Rolü

2020-03-15
Çoksan, Sami
Solak, Nevin
Cingöz Ulu, Banu
Sayılan, Gülden
Bu araştırmada iç grup özdeşimin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisinde iç grup normunun ve grup formasyonunun düzenleyici etkisi incelenmiştir. Bunun için üç deneysel çalışma gerçekleştirilmiştir. Gerçek gruplarla yapılan ilk çalışmaya 131 kişi katılmıştır. Bu çalışmada, iç ve dış grup arasında gazete sayfası paylaştırma ve iç ve dış gruba sıfat atfetme görevinde, iç grup özdeşiminin arttıkça iç grup yanlılığının da arttığı görülmüştür. Ancak bu ilişkide iç grup normunun düzenleyici bir etkisi görülmemiştir. Diğer iki çalışmada ise gruplar minimal grup paradigması yaratılarak oluşturulmuştur. İkinci çalışmaya 171, üçüncü çalışmaya ise 139 gönüllü katılmıştır. Bu çalışmalarda iç grup özdeşiminin, iç grup normunun ya da grup formasyonunun iç grup yanlılığı üzerinde temel bir etkisi gözlenmemiştir. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Suggestions

İç grup özdeşimi ve iç grup yanlılığı: Grup normlarının rolü
Çoksan, Sami; Cingöz Ulu, Banu; Sayilan, Gülden; Solak Şahin, Nevin (2022-03-01)
Bu araştırmanın amacı iç grup özdeşiminin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisinde iç grup normunun düzenleyici etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda üç deneysel çalışma yürütülmüştür. İlk çalışmada, gerçek grup üyelerinin iç grup özdeşimleri ölçülmüş ve iç grup normları eşitlikçilik, kayırmacılık veya kontrol grubu olacak şekilde değişimlenmiştir. İç grup yanlılığı, iç grup ve dış grup arasında spor programı süresi paylaştırma, spor gazetesi sayfası paylaştırma ve olumlu özelliklerle değerlendirme ölç...
Sosyal kimlik özdeşimi ve iç grup normunun iç grup yanlılığı ile ilişkisi
Çoksan, Sami (null; 2016-10-07)
Sosyal Kimlik Kuramı’na göre, grup üyeleri, sosyal kimliklerini olumlama eğilimindedirler. İç grup yanlılığı yapmak, bu olumlama araçlarından biri olarak görülmektedir. Literatürde gruplarıyla özdeşim düzeyi yüksek kişilerin, diğerlerine göre daha yüksek düzeyde iç grup yanlılığı yaptığını gösteren çalışmalar mevcuttur (Aberson ve Howanski, 2002; Mertan, 2011). Grup ile özdeşim düzeyinin iç grup yanlılığı üzerindeki etkisini arttırıp azaltacak değişkenlerden biri grup normudur. Örneğin, grup normunun yanlıl...
Bireycilik ve zaman duyarlılığı çeşitliliğinin grup içi çatışmaya etkileri
Mete, İpek; Acar, Feride Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bir grubun üyelerinin ortak bir özellik bakımından farklılıklarının dağılımı olarak tanımlanan grup çeşitliliği grup süreçlerinin ve etkinliğinin önemli bir belirleyicisidir. Bu çalışmada grupların zaman duyarlılığı kişilik özelliği ile bireycilik değeri bakımından çeşitliliğinin duygusal ve görevsel çatışmaya ilişkisi ve bu ilişkinin grubun birlikte olduğu süreden nasıl etkilendiği incelenmiştir. Benzerlik-çekim yaklaşımı (Byrne, 1971) çerçevesinde geliştirilen hipotezler, 49 takımın katıldığı bir ank...
Simetrik grupların kati köşegen tipteki gömmeleriyle elde edilen homojen simetrik grupların otomorfizma grupları içindeki elemanların merkezleyenleri
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2016-12-31)
Bu projede, homojen simetrik grupların içsel olmayan otomorfizmalarında elemanların sabit nokta altgruplarının yapısı bulunup onların sınıflandırılması yapılacaktır. İçsel olan otomorfizmalarda bu sınıflandırma daha önce yapılmıştır ve bu proje sonunda tüm otomorfizma grubu için elemanların sabit nokta altgruplarının sınıflandırılması tamamlanmış olacaktır. Daha sonra otomorfizma grubunda sonlu altgruplarının sabit nokta altgruplarının yapısı bulunacaktır.
Lineer Grupların direkt limiti şeklindeki Lokal sonlu gruplarda merkezleyenler
Kuzucuoğlu, Mahmut; Bostan, Sezen(2017-12-31)
Lineer grupların birbirleri içine köşegen olarak gömülmesiyle elde edilen lokal sonlu gruplar, limit grupları olarak elde edilen gruplar içinde özel bir önem taşımaktadır. Bu yöntemle sayılamaz sonsuzlukta birbirleri ile eş yapılı olmayan basit grup üretilmektedir. Projede bu grupların Steinetz sayıları kullanılarak sınıflandırılması problemi ve sonlu altgruplarının merkezleyenlerinin yapıları incelenecektir.
Citation Formats
S. Çoksan, N. Solak, B. Cingöz Ulu, and G. Sayılan, “Özdeşimin İç Grup Yanlılığı Üzerindeki Etkisinde Grup Normu ve Grup Formasyonunun Düzenleyici Rolü,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95899.