Atık Çamurların Değerlendirilmesi İçin Güneş Enerjili Kurutma Teknolojileri Geliştirilmesi

2020-04-01
Zeytinyagı üretimi sırasında karasu denilen katı madde içerikli ve yaglı bir su atık olarak çıkar. Karasu biyolojik olarak aktif oldugundan agır kokulu ve çevreye zararlı olabilecek bir atıktır. Karasu zeytinyagı fabrikası civarında olusturulan havuzlarda tutulur. Bu havuzlar su kaynaklarına veya derelere sızıntı yaparsa çevre zararı olusacagından havuzların boyutu sınırlandırılmıstır. Karasu içerigindeki yag havuz yüzeyini kaplayarak suyun buharlasmasına engel olur. Bu nedenle karasuyun kurutucularla kurutulması yeni sınırlayıcı yönetmeliklerle bir zorunluluk haline gelmistir. Kurutma islemi ısı enerjisi gerektirir. Enerji kaynagı olarak çogu zaman fosil yakıtlar kullanılır. Bu isletmenin karbon ayak izini ve üretim maliyetini arttırır. Zeytin isletmelerinde zeytin çekirdekleri de ısı eldesi için yakılabilmektedir. Çekirdekler biyokütle olarak düsünülse bile en azından yakma islemi hava kirliligine yol açacaktır. Yakma islemi yerine ısıl günes enerjisinden yararlanmak zeytin üretimi yapılan yerlerde ısıl günes akısının yüksek oldugu da düsünüldügünde ideal bir çözüm olusturmaktadır. Günes enerjisi ile tarımsal ürün ve atık su kurutma bazı ürünler için yaygın bir uygulamadır. Karasu için durum böyle degildir. Daha önce sera tünel tipi kurutucular önerilmis olsa da bunlarda günes ısınları konsantre edilmediginden kurutma islemi uzun zaman almaktadır. Buna çözüm olarak bu proje kapsamında gelistirilen özgün kurutucu konsantre günes kolektöründen gelen sıcak yag ile ısıtılan yüzeylere karasuyu püskürterek çalısmaktadır. Yüksek yüzey sıcaklıklarında su derhal buharlasarak kurutma islemi çok hızlı gerçeklesmektedir. Yapılan deneylerde yine bu proje kapsamında gelistirilen Parabolik Oluk Kolektör (PTC) simülatörü kullanılarak, sprey lülesi seçimi yapılmıs, en iyi püskürtme fasılaları ve yüzey sıcaklıkları gibi çalısma parametreleri belirlenmistir. Gelistirilen PTC simülatörü günes altında çalısan bir PTC kolektörün ısıl davranısını gün boyu taklit edebilmektedir. Gelistirilen konsantre günes enerjili kurutucunun performansı deneylerle incelenmistir. Deneyler sırasında elde edilen kuru madde yanma özellikleri açısından karakterize edilerek Türkiye linyitlerinden daha iyi yanabilen bir biyokütle oldugu belirlenmistir. Ayrıca yapılan durum analizleri ile gelistirilen kurutucu sisteminin zeytinyagı üretimi yapılan bölgelerde üretim zamanlarında kullanıma uygun oldugu gösterilmistir.

Suggestions

Bakır-Titanyum Nanokompozitlerinin Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi
Özerinç, Sezer(2018-12-31)
Nanokatmanlı metaller, yüksek akma dayanımları nedeniyle mühendislik uygulamaları için büyük potansiyel vaat eden malzemelerdir. Bu malzemelerin gelecekteki mühendislik uygulamalarında etkin bir şekilde kullanılabilmeleri için, mikroyapısal özellikleri ile mekanik özellikleri arasındaki ilişkinin ayrıntılı şekilde anlaşılması gerekmektedir.Önerilen proje, daha önce literatürde incelenmemiş olan saf titanyum katmanları ile bakır-titanyum alaşım katmanlarından oluşan kaplamalar üretmeyi, içyapı ve mekanik öze...
Mikrodalga kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutmanın ön işlem görmüş patlıcanların kuruma davranışı üzerindeki etkileri
Aydoğdu, Ayça; Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil (2015-05-13)
Patlıcan vitamin ve mineral değeri yüksek bir sebzedir fakat hasattan sonra raf ömrü kısadır. Kurutma, sebzelerin raf ömrünü uzatmak için uygulanan önemli koruma yöntemlerinden biridir. Kurutma endüstrisinde yaygın olarak konveksiyonel kurutucular tercih edilmektedir. Fakat düşük enerji verimi, uzun kurutma süresi ve buna bağlı olarak ürün kalitesindeki problemler konveksiyonel kurutmanın başlıca dezavantajlarıdır. Mikrodalga-kızıl ötesi kombinasyonu ile kurutma, düşük kurutma süresi ve yüksek ürün kalitesi...
Atık sulardan ağır metallerin membran süreçleri ile ayrılması ve geri kazanımı
Yılmaz, Levent; Özbelge, H. Önder; Uludağ, Yusuf(1996-09-01)
Son zamanlarda, metal iyonlarının sulu çözeltilerden ayrıştırılması işlemine, sadece su kirliliği problemi acısından değil, aynı zamanda metallerin geri kazanımı açısından da büyük ilgi vardır. Metallerin ayrıştırılmasıiçin bir çok yöntem gelişti-tilmiştir. Membran kullanımı yeni geliştirilmiş bir yöntemdir. Bu çalışmada ağır metalleri (civa ve kadmiyum), sulu çözeltilerden ayrıştıra-bilmek için bir membran yöntemi olan, polimer komplekslemeli ultrafiltrasyon (PKUF) kullanılmıştır. PKUF'da metal iyonlarıyla...
Mikro Ölçekte Bir Buhar Sıkıştırmalı Soğutma Çevriminin Tasarım, Üretim ve Testleri
Jafari, Rahim; Unver, Ozgur Hakki; Okutucu Özyurt, Hanife Tuba; Kılıç, Engin Sadık; Türkakar, Göker(2015)
Günümüz elektronik soğutma endüstrisinde, giderek küçülen hacimlerde ortaya çıkanyüksek miktardaki ısı zamanında uzaklaştırılmadığı takdirde, bölgesel sıcaklık artışlarıciddi hasarlara ya da performans düşüşüne yol açabilmektedir. Alternatif bir soğutmametodu olarak, mikro ölçekte bir buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi tasarlanarak küçükhacimlerden yüksek oranda ısı atılması amaçlanmıştır. Mevcut projede bahsedilen çevrimin ilk örneği üretilmiş olup bazı performans testleri gerçekleştirilmiştir. Çevrimin en...
Arıtma Çamurlarının Kurutulmasında Sera Tipi Kurutucular ve Güneş Panellerinin Birlikte Kullanımının Maliyetler Bazında İncelenmesi
Kurt, Mayıs; Aksoy, Ayşegül; Sanin, Faika Dilek (2016-01-01)
Çamurun kurutulması hem çamurun hacmini azaltarak depolama amaçlı hacim ihtiyacında hem de sızıntı suyu miktarında azalma sağlamaktadır. Çamurun ek yakıt ve tarımsal amaçlı kullanımı gibi yararlı kullanım yöntemleri ile değerlendirilmesi için çoğu kez kurutma gereklidir. Çamur kurutma yöntemleri genel olarak termal kurutma ve güneşle kurutma şeklinde değerlendirilmektedir. Termal kurutma, atıksu arıtma tesisi çamurunun kurutulup %90 katı madde oranına erişmesi için kullanılan geleneksel bir...
Citation Formats
İ. Tarı, Ö. Bayer, D. K. Baker, and F. Kazanç Özerinç, “Atık Çamurların Değerlendirilmesi İçin Güneş Enerjili Kurutma Teknolojileri Geliştirilmesi,” 2020. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95911.