Kullanıcı Deneyimi Dinamiklerinde Zamana Bağlı Beklenti Değişimleri; Kahve Demleme Ekipmanlarının Hedonik Açıdan Değerlendirilmesi

2020
Eser, Aybike
Altıparmakoğulları, Yener
Günümüz tasarım hedeflerinden birisi anlamlı deneyimler yaratmaktır. Deneyimler içeriğe bağ lı olarak öznel bir etki alanına sahip olup kullanıcıların davranışları doğrultusunda oluşmakta dır. Yirmi birinci yüzyılın getirdiği hızlı yaşam koşullarıyla birlikte kullanıcıların davranışları, beklentileri ve buna bağlı olarak deneyimleri sürekli olarak değişmektedir. Kullanıcı deneyi minin; temelde kullanım öncesi, sırası ve sonrası olarak zamansal süreçlere bölünmesine rağ men kümülatif zaman çerçevesindeki değişimleri ile ilgili durumlar belirsizliğini korumaktadır. Kümülatif zaman içerisinde incelenen dinamik yapının araştırılmasının ve tasarım süreçlerine dahil edilmesinin deneyimin kalitesine ve ürün kullanım ömrüne katkı sağlayacağı düşünül mektedir. Hızlı tüketim alışkanlıkları kullanıcı ve ürün arasındaki iletişimi zayıflatarak hedonik ve pragmatik değerlerin dinamik bir yapıda olmasına neden olmaktadır. Çalışmanın temel çıkış motivasyonu kullanıcı deneyiminin zamana bağlı değişimindeki nedenselliği hedonik nitelik çerçevesinde araştırmaktır. Kullanıcının tüketim alışkanlıklarına adapte olması beklenen tasa rımların kurgulanabilme öngörüsü üzerine yapılan bu araştırmada, bütün sürece hâkim olabil mek için deneyim zamanları ayrıştırılarak, parçadan bütüne giden bir yaklaşım uygulanmıştır. Çalışma kapsamında, varsayılan değişimin nedenleriyle ilgili doğru öngörüler oluşturmaya yönelik hızlı bir yol sunduğu için, kullanıcıların geçmiş deneyimlerini günümüzdeki deneyim leriyle kıyaslamaya olanak sağlayan retrospektif veri toplama yöntemi tercih edilmiştir. Araş tırmada hedonik nitelik gösteren kahve demleme ürünleri üzerinden bir çalışma yapılmıştır. Çalışma sonucunda kahve demleme ürünlerinin belirli kullanıcılara göre hedonik nitelikleri ön planda olabilirken, başka kullanıcılar için pragmatik niteliklerinin ön planda olabileceği görülmüştür. Ayrıca aynı kullanıcı üzerinden zaman içerisinde bu niteliklerin yer değiştirerek ilerlediği saptanmıştır.

Suggestions

Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi
Töre Yargın, Gülşen; Cerda, Sedef Süner Pla(2020-12-31)
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çal...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Kullanıcı Odaklı Tasarımda Etnografik Yaklaşımlar
Çelikoğlu, Özge Merzalı; Timur Öğüt, Şebnem; Krippendorf, Klaus (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada tasarımda kullanıcı araştırmaları için etnografik yöntemlerin nasıl kullanıldığı tartışılmış ve bu yöntemlerin tasarıma özelleştirilebilmesi için bir süreç önerisi yapılmıştır. Bunun için öncelikle sanal ortamda varlık gösteren iki farklı topluluğa dahil olunmuş ve katılımcı gözlem yöntemi ile bir etnografik araştırma yapılmıştır. Bu bağlamda geleneksel etnografide uygulanan katılımcı gözlem yönteminin, sanal etnografi kapsamında yeniden tanımlandığı çalışmalar temel alınarak, karşılıklı konuşm...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Bilgisayar Destekli Tasarım Programı Çizen’in Verimlilik Analizi Ve Kullanıcı Deneyimi Araştırması İle Kullanıcı Odaklı Yalın Arayüz Geliştirilmesi
Zengin Bintaş, Gül Çiçek; Erkarslan, Önder (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde hızla gelişmekte olan yazılım dijital dönüşümün de en temel itici gücüdür. Özel likle maliyet ve zaman baskısı olan kalıp tasarımı gibi üretimin kilit noktasındaki faaliyetler için yapılan yazılımlar büyük önem arz eder. Ürünler istenilen özelliklerde ve ölçülerde Bilgi sayar Destekli Tasarım (BDT) programları ile tasarlanmakta ve üretime hazırlanmaktadır. Bu programların yazılımlarında yapılan yenilik çalışmaları ile tasarım süreçlerinde büyük oranda verimlilik sağlanmakta ve tasarımdan kaynak...
Citation Formats
A. Eser and Y. Altıparmakoğulları, “Kullanıcı Deneyimi Dinamiklerinde Zamana Bağlı Beklenti Değişimleri; Kahve Demleme Ekipmanlarının Hedonik Açıdan Değerlendirilmesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 135, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.