Türkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetimi Seçeneklerinin Geliştirilmesi

2016-04-01
Özbilgin, Hüseyin
Dağtekin, Murat
Salihoğlu, Barış
Yüksek, Ahsen
Ak Örek, Yeşim
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Arkın, Şadi Sinan
Sumaıla, Rashid
Bingel, Ferit
Oğuz, İsmail Temel
Bundy, Alida
Bu proje ulusal denizlerimizde Ekosisteme dayalı balıkçılık yönetimine yönelik bir bilimsel temel ortaya koymuştur. Bu amaçla interdisipliner ve bütünlükçü bir yol izlenmiş ve değişen ulusal ve ekonomik ihtiyaçlar, çevresel baskıları dikkate alan indikatör ve model temelli yenilikçi bir yaklaşım geliştirilmiştir. Sonuçlar nüfus artışı, ekonomik değişimler ve balıkçılığa olan destekler etkisinde değişen baskılar ve etkilerini sayısal şekilde ortaya koymuştur. Örneğin araştırma sonuçları göstermiştir ki bu baskıların kümülatif etkileri değişen iklim koşulları ile birleşince denizel kaynakları aşındırmış ve sonuçta ekosistemin sağladığı sosyoekonomik servislerde bir azalmaya yol açmıştır. Son on yılda ulusal düzeyde avlanan balık avında %47, değerinde %37, ekonomik karlılıkta %61 ve kişi başına düşen balık tüketiminde %29 gibi çarpıcı azalmalar gözlenmiştir. Geçmişe dönük EwE model simülasyon sonuçlarına göre ekosistem temel alınarak yapılmış olan balıkçılık yönetim planları ile (Karadeniz?in ekoloji öncelikli yönetimi senaryosu dışında) günümüz ekosistemlerindeki hedef tür biyokütleleri, av miktar ve değerlerinin daha iyi seviyede olabileceği gözlenmiştir. Benzer şekilde ekosistem temelli yönetim seçenekleri ile gelecekte bölge denizlerinin sağlığı ve balıkçılığın ekonomik karlılığına katkı sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu çalışma ile özellikle benzer baskıların farklı bölgelerde farklı şekilde yansımaları olduğu gösterilmiştir. Gözlemlenen sosyoekonomik ve ekolojik indikatörler ve geçmiş ve geleceğe yönelik model senaryoları ile bölgelere özgü ekosistem temelli balıkçılık yönetimi seçenekleri verilmiştir. Bu proje ile ilk kez tüm denizlerimizde ekosistemi etkileyen hem sosyoekonomik hem de ekolojik ve çevresel faktörler göz ününe alınarak, balık, balıkçılık üzerindeki baskı ve değişimler sayısal olarak ortaya konulmuş ve yönetim politikalarını geliştirmeye yönelik tavsiyeler ortaya konulmuştur. Proje sonuçları son kullanıcı ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak analiz edilmiş ve yine son kullanıcılara web sayfası, hedef çalıştaylar ve bilimsel konferans ve toplantılar aracılığı ile geri bildirimde bulunulmuştur. Mevcut çalışmanın sürdürülebilir, hem ekosistemi hem de ülke ekonomik çıkarlarını gözeten hakkaniyetli bir kaynak kullanımı politikası oluşturulması yolunda son kullanıcı farkındalığını artırması beklenmektedir.

Suggestions

Securitization of Turkey’s Border Management Projects: The Impact of the Externalization of European Border Management Policies
Alkan, Büşra Nur; Kale Lack, Başak; Department of International Relations (2022-10-17)
This thesis analyzes the contribution of the EU to the border management policies and practices of Turkey. From the lens of the securitization theory, the study questions how the EU contributes to securitizing practices by providing the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA). The thesis argues that the EU externalizes its border management policy to Turkey by stipulating its border management policy, Integrated Border Management (IBM), as a part of the accession process. Within the scope of IPA funds...
University Organization And Scientific Productivity In Turkey
Özinönü, Kemal A.; Tinto, Vincent (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Bu yazıda üniversite reformu sorunu geniş bir çerçeve içerisinde, yüksek öğretim planlaması açısından ele alınarak bu reformun yüksek nitelikteki bilimsel insan gücü yetiştirilmesi üzerindeki etkileri tartışılmaktadır. Bu nedenle bu yazıda Türkiye'de üniversite örgütünde mevcut kürsü ve bölüm düzenlerinin bilimsel bilgi üretimine olan etkileri eğitim ve bunun bir öğesi olarak üniversite planlaması yönünden incelenmektedir. Makale, 1933- 1966 devresini kapsayan temel bilimlerdeki gelişmeyle ilgili yapılan bi...
Türkiye Ekonomisinde Cinsiyete Bağlı Mesleksel Katmanlaşmanın Neden Olduğu Eşetsizliğin Boyutu,sonuçları Ve Politika Önerileri.
Erdil, Erkan(2013-12-31)
Çalışmanın temel amacı Türkiye ekonomisinde cinsiyetler arası eşitsizliğin mesleksel katmanlaşma üzerinden incelenmesidir. Buna dayanark inceleme üç ana bölümden oluşcaktır. İlk bölüm, cinsiyete bağlı mesleki katmanlaşma (CBMK) yazını üzerinden konuyu tartışacaktır. Ortodoks/heteredoks, arz yönlü/talep yönlü, ekonomik/sosyolojik görüşlerden oluşan teorik yazın ile farklı CBMK indekslerden oluşan amprik yaın bu bölümde sunulcaktır. İkinci bölüm, 2002- 2010 verileri ile Türkiye ekonomisinde CBMKnın boyutunu...
Türkiye’de Enerji Sektörünün Yeniden Yapılandırılması Sürecinde Hukuk Düzenlemeleri – Elektrik Sektörü
Kızıl Voyvoda, Özlem; Voyvoda, Ebru (2019-01-01)
Günümüzde enerji sorunu ve bu sorun çerçevesinde enerji sektörü global ekonomi gündeminin temel parçalarından birini oluşturmaktadır. Türkiye ekonomisi için de enerji sektörü, enerji piyasası ve bu piyasanın düzenlenmesi/idaresi ekonominin temel gündem maddeleri arasındadır. Bu çalışma, 1980-sonrası dönemde, Türkiye’de enerji sektörünün yapılandırma sürecindeki yasal düzenlemelerin, (devlet)-piyasa ilişkilerinin inşası çerçevesinde bir değerlendirmesini sunmayı amaçlamaktadır. 1980-sonrası neoliberal dönemd...
Opportunities and barriers for the application of solar heat for industrial processes technologies to Turkish industrial parks
Akdemir, Sevgi Deniz; Baker, Derek Keıth; Kurt, Zöhre; Department of Earth System Science (2021-1-14)
Establishing alternative energy sources is one of Turkey's main goals, as stated by the Eleventh Development Plan (2019-2023). Therefore, understanding the possibility of applying such options is a need in the field. The thesis focuses on identifying the non-technical barriers and solar heat opportunities for industrial processes (SHIP) in Turkish industrial parks (IP). The thesis is expressly framed to support the definition of a European Common Research and In...
Citation Formats
H. Özbilgin et al., “Türkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetimi Seçeneklerinin Geliştirilmesi,” 2016. Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95926.