Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2021-12-01
Bu çalışmada, bireylerin yüz yüze iletişim ve çevrimiçi iletişimde farklı hissetmesi ve davranması ile ilişkili olan çevrimiçi iletişimde disinhibisyon düzeyinin ölçülmesi için bir ölçek geliştirme çalışması gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Bu nedenle, Kimlik Belirsizliğinin Sosyal Benlik modelinden (Social Identity Model of Deindividuation; SIDE) yola çıkarak 15 maddelik bir taslak ölçek hazırlanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) için gerçekleştirilen pilot çalışmaya 130 üniversite öğrencisinden (88 Kadın, 42 Erkek), doğrulayıcı faktör analizi (DFA) için ise 517 üniversite öğrencisinden veri toplanmıştır (266 Kadın, 250 Erkek, 1 belirtilmemiş). AFA sonucunda ölçeğin “olumsuz sonuçların sorumluluğunun azalması” ve “iletişim kolaylığı” olarak iki boyuttan oluştuğu görülmüştür. DFA sonuçları ise 14 maddeli ve iki boyutlu yapının kabul edilebilir özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. Boyutların Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı sırasıyla .83 ve .80 olarak bulunmuştur. Değerlendirmeler Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeği’nin alanda kullanılabilecek yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir. Ölçeğin kişilik özellikleri, iletişim becerileri ve cinsiyet ile nasıl bir ilişki gösterdiği ile ilgili de bazı bulgular sunulmuştur.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Çevrimiçi iletişimde disinhibisyon etkisi: pilot çalışmanın psikometrik bulguları
Mısır, Selin; Çapa Aydın, Yeşim (2018-11-14)
Çevrimiçi Disinhibisyon etkisi, yüz yüze iletişimde söz konusu olan sosyal kısıtlamaların çevrimiçi ortamlarda serbest kalması anlamına gelmektedir. Son yıllarda birçok araştırma, bireylerin çevrimiçi ortamlarda ve yüz-yüze ortamlarda farklı davranabildiğini göstermiştir. Alanyazında çevrimiçi disinhibisyon etkisini ölçen Türkçe bir ölçme aracı bulunmadığı için, bu çalışma, Lea ve Spears tarafından geliştirilen SIDE modelinden yola çıkarak bir psikolojik durum olarak kavramsallaştırarak bir ölçek geliştirme...
Çevrimiçi Sanatla Grup Terapisinin Üniversite Öğrencilerinin Kişisel ve Duygusal Farkındalıkları Üzerine Etkileri: Nitel Bir Çalışma
Bodur Atalay, Gizem (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2022-10)
Bu araştırmanın amacı, bir grup üniversite öğrencisi ile gerçekleştirilen çevrimiçi sanatla grup terapinin öğrencilerin kişisel ve duygusal farkındalıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. 6 hafta süresince uygulanan çevrimiçi sanatla grup terapi atölyeleri öncesinde tüm katılımcılara duygusal öz farkındalık, kaygı ve depresyon ön değerlendirme testleri uygulanmıştır. Ön değerlendirme için kullanılan ölçekler, geçerlilik ve güvenirliği ispatlanmış olan “Duygusal Öz Farkındalık Ölçeği-10” ve “Hastane Anks...
Çevrimiçi Tasarım Stüdyosu Dersinde Öz Düzenlemeyi Geliştirici Müdahale İçeriği Çalışması
Ateş Akdeniz, Aysun; Turan, Gülname (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu bildiri, tekil bir öğrenme yolunun olmadığı kabulü üzerinden endüstriyel tasarım stüdyosundaki öğrencilerin öğrenme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik bir eğitim müdahalesi çalışmasını konu almaktadır. Tasarım stüdyosundaki öğrenme ortamına uygun ve öğretim faaliyetlerine katkı sağlayacak şekilde öğrencilerin öz düzenlemeli öğrenme stratejilerini destekleyici bir müdahale içeriği geliştirilmiştir. Bu çalışma ile öğrenme süreçlerinde farkınladığın ve dahiliyetin giderek önem kazandığı günümüzde tasarım...
Beliefs about integration of environmental education into the early years: scale development
Güner Alpaslan, Zişan; Olgan, Refika; Çakıroğlu, Jale (2017-01-01)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının çevre eğitiminin okul öncesi eğitime entegre edilmesine yönelik inançlarını belirlemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir ölçek geliştirmektir. Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminin Okul Öncesi Eğitimle Bütünleştirilmesine Yönelik İnançları ölçeğinin 332 okul öncesi öğretmen adayının katılımıyla pilot çalışması yapılmış ve 18 maddeden oluşan bu ölçek üç faktörden oluşmuştur: GelişimÖğrenme (?=.87), Çevresel sonuçlar (?=.92) ve Öğrenme ortamı (?=.74). Daha ...
Mükemmeliyetçiliği Şema Terapiyle Ele Almak: Bir Vaka Üzerinden Anlatım
Köse Karaca, Bahar; Gürsoy, Mustafa (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-10-01)
Mükemmeliyetçilik, klinik anlamda kişinin işlevselliğinde önemli düzeyde sıkıntıya ve bozulmalara yol açan, aşırı yüksek standartlara sahip olma eğilimi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada şikâyetlerinin odağı mükemmeliyetçilik olan ve özellikle iş ve çalışma alanlarında buna dair sıkıntı yaşayan bir vaka ele alınmıştır. Çalışmanın amacı şema terapi formülasyonu ve teknikleriyle mükemmeliyetçiliğin nasıl çalışılabileceğini örneklemektir. İstanbul Arel Üniversitesi Klinik Psikoloji Doktora Programı şema te...
Citation Formats
S. Mısır and Y. Çapa Aydın, “Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” Türk Psikoloji Yazıları, vol. 24, no. 48, pp. 16–28, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.31828/tpy1301996120210209m000037.