Bir Özde Çeviri Örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirilerinde Kenti Temsil Eden Göstergelerin Aktarımı

2021-05-01
Kasar, Sündüz
Çelik, Kübra
İngiliz seyyah ve yazar Julia Pardoe, 1835 yılında geldiği Osmanlı topraklarına ilişkin gözlemlerini The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 adlı eserde okuyucuyla buluşturur. Seyahatname niteliği taşıyan bu eser döneminin az sayıdaki kadın eserlerinden biri olmasının yanı sıra bir yabancı gözüyle İstanbul kenti başta olmak üzere Osmanlı topraklarındaki sosyal, kültürel ve siyasi yaşama dair derinlemesine sunduğu ipuçlarıyla dikkat çeker. Oluşturulduğu dil ve kültür bağlamıyla, yazıldığı dil ve kültür bağlamı farklı olan bu eser, İngiliz okura özgün bir eser olarak sunulsa da Türk kültürüne ait göstergelerin İngiliz kültürüne mensup bir yazar tarafından alımlanıp, İngiliz dilinde kaleme alınması eserin içerdiği zihinsel çeviri işlemine işaret eder. Bu bakış açısıyla ele alınan The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 adlı eser bir çeviri metin olarak kabul edilmekte ve Sündüz Öztürk Kasar’ın ortaya koyduğu “özde çeviri” kavramı temelinde değerlendirilmektedir. Eserin Bedriye Şanda ve Banu Büyükkal tarafından Türkçeye yapılan çevirileri ise Öztürk Kasar’ın öne sürdüğü “aslına çeviri” kavramı odağında, özde çeviri eser ile karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır. Bu bağlamda mevcut çalışmanın amacı, Julia Pardoe’nun Osmanlı topraklarına ait göstergeleri Batılı okura ne şekilde yansıttığını ve göstergelerin Türk okura nasıl sunulduğunu yani aslına nasıl çevrildiğini açığa çıkararak kaynak ve erek metinlerde kent göstergelerinin geçirdiği dönüşümü ortaya koymaktır
RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi

Suggestions

1980 Sonrasında Konut Üretimindeki Gelişmeler
Türel, Ali (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1989)
Bu yazıda Türkiye'deki konut üretiminde 1980 sonrasında görülen nitel ve gelişmeler inceleniyor. Ekonominin 1970'li yılların ilk yarısında girdiği krizin ve 1978 yandan itibaren uygulamaya konulan önlemler paketlerinin konut sektörü üzerinde büyük etkileri olmuştur. Konut sektörünün bu süreçteki davranışları çeşitli aşamalarda farklılıklar göstermiştir. 1980 yılma kadar giderek artan konut arz ve talebi, 1980 yılında yürürlüğe giren istikrar programlarının ardından hızla daralmıştır. Derin bir krize giren k...
Bi̇r Tasarımın İzi̇nde: Yeni̇ Bulgular Işığında Raimondo d’Aronco’nun İlk İstanbul Projesi̇ Dersaadet Zi̇raat ve Sanayi̇ Sergi̇-i̇ Umumi̇si̇
Adıgüzel, Hatice (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
Osmanlı sergicilik tarihi içinde ikinci olma umuduyla yolan çıkan, ancak 1894 yılında gerçekleşen büyük İstanbul depremi nedeniyle iptal edilen Dersaadet Ziraat ve Sanayi Sergi-i Umumisi konusuna yoğunlaşan, mimarlık ve sanat tarihi bağlamında sınırlı sayıda araştırma vardır. 1893 yılında hazırlıkları yapılan sergi, Osmanlı mimarisine Raimondo D’Aronco gibi bir mimarı kazandırmasının ötesinde, Batı’nın uluslararası sergilerini model alan yaklaşımıyla, II. Abdülhamid döneminin ekonomik ve sosyal hayatını can...
Müstaki̇l Konut Si̇teleri̇nde Kullanıcı Terci̇hleri̇ne Bağli Fi̇zi̇ki̇ Müdahaleler: Trabzon Örneği̇
Zorlu, Tülay; Sağsöz, Ayşe (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Çok katlı toplu konut tasarımlarının yanı sıra 1980 sonrasında, kent yakınındaki banliyölerde, sosyo-ekonomik düzeyi yüksek ailelerce daha fazla tercih edilir konumda olan müstakil konut sitelerinin sayıları hızla artarak kentlerde daha yaygın bir yer kaplamaktadır (1). Tanyeli metropollerden banliyö sitelerine kaçış olgusu olarak değerlendirdiği bu durumun ülkemizde 1990’lı yılların en belirgin mimari değişimi olduğunu belirtmektedir (Tanyeli, 2000). Genelde daha lüks konutlar olarak değerlendirilen ve mal...
Özel Kiralık Kesimde Boş Konut Birimlerinin Sosyal Konut Olarak Kullanılması Üzerine Bir Değerlendirme: Cevizlidere Mahallesi Örneği
Aksoy Khurami, Esma; Özdemir Sarı, Özgül Burcu (2020-12-01)
Konut piyasaları, mevcut ve yeni konut stokunun üretim ve dağıtım süreçlerinde verimliliğini arttırmak ve piyasayı düzenlemek için çeşitli devlet politikalarına konu olmuştur. Sosyal konut aracılığıyla hane halklarına konut sunumu da bunlardan biridir. İlk etapta yeni birimler üretmek aracılığıyla gerçekleştirilen sosyal konut sunumu zamanla özel kesim elindeki mevcut stokun ve stoktaki boşlukların etkili kullanımına odaklanmıştır. Ancak Türkiye’de Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) inşasını üstlendiği sosya...
Post-earthquake Housing Policy in Van: An Evaluation from a Social Policy Perspective
ERTÜRK, CANSU; Topal, Çağatay (2020-08-01)
2011 Van Earthquake was the initiator of an urban reconstruction wave across Turkey primarily targeting disaster-risky areas. Since then, it was mostly through mass housing and urban regeneration projects that the state aimed at the compensation of past damages and the mitigation of future ones. Relying on a social policy background, this paper aims to analyze whether the housing policies implemented during the post-earthquake recovery process of the city of Van were directed towards the benefit of citizens...
Citation Formats
S. Kasar and K. Çelik, “Bir Özde Çeviri Örneği The City of the Sultan and Domestic Manners of the Turks in 1836 ve Aslına Çevirilerinde Kenti Temsil Eden Göstergelerin Aktarımı,” RumeliDe Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, no. 23, pp. 1067–1084, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/95979.