Toplumsal Hayat İçerisinde Olumlu Sosyal Davranışların Gelişimi

2021-01-01

Suggestions

Toplumsal Yapı Ve Eğitim
Ersoy, Melih (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1976)
Kapitalist üretim biçimi, yapısı gereği eşit olmayan gelişme yasalarına uyar. Bu toplum biçiminin bir dengeler bütünü olduğunu savlayan görüş, kuramla nesnel gerçeklik arasındaki uyuşmazlığın nedenini piyasa mekanizmasının tam olarak işleyememesine bağlar. Bu yapı içinde eğitim kurumlarının ana işlevleri: 1) Toplumsal üretim için gerekli temel bilgi ve becerileri Öğretmek, geliştirmek, 2) Sistemin ideolojisini yaymak, benimsetmek olarak özetlenebilir. Bu ana işlevler yanında kapitalizmin kendine özgü iç çel...
Toplumsal Yapı: Toplumsal Kurumlar, Gruplar ve Toplumsal Değişme
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (Dora Yayıncılık, 2006-01-01)
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Toplumsal yapı, refah göstergeleri ve toplumsal raporlama
Özcan, Ziya Y.; Ayata, Sencer; Akçay, Adnan A.; Arun, Özgür; Erciyes, Cemre(2002)
Proje, 15 Avrupa ülkesinde objektif toplumsal refah göstergeleri ile bunların sübjektif düzeyde algılanma biçimlerini ortaya koymayı hedefleyen karşılaştırmak bir araştırmanın Türkiye ayağını oluşturmaktadır. Proje, Türkiye'de yaşam kalitesi kavramının toplum ve bireyler tarafından nasıl algılandığını; öznel tanımlamalar ile nesnel tanımlamaların birbirleriyle ne kadar örtüştüğünü ölçmektedir. Proje, yalnızca bugüne dair bilgi üretmekle kalmayıp geleceğe dair çıkarımlar yapılmasına da olanak tanıyan ve olas...
Gendered Spaces: The Impact of the Cultural Aspects on the Spatial Organisation of Spaces Inside the Houses of Amman During the Last Century
Zalloom, Bushra (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-9-25)
This research explores the relationship between the cultural aspects and the spatial aspects when organising the spaces inside the houses, and discusses how the cultural aspects affect a broad range of matters associated with the arrangement of the spaces inside the houses of Amman, the capital of Jordan, during the last century. It shows how privacy requirements are met through precise design that led to the public/private segregation when designing the interior spaces. Studying the spatial organisation at...
Citation Formats
A. Memişoğlu Sanlı, Toplumsal Hayat İçerisinde Olumlu Sosyal Davranışların Gelişimi. 2021.