Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde Anlam Bilimsel Bir Metod Uygulaması

2014
Güvenir, Can
Timur Öğüt, Şebnem
Bu araştırma, marka kimliği ve ürün kimliği arasındaki uyuma odaklanmıştır. Bir marka algısı yaratırken bir karakter meydana getirilir ve tüketici, bu markaya ait görsel, duysal veriler ile iletişime geçer. Markaya ait tasarımlar, bu karakteri yansıtarak tüketici üzerindeki algıyı güçlendirir. Tüketicinin, bir ürünü alarak hem markanın hem de ürünün karakterini satın aldığı düşünülmüştür. Makalenin amacı, örnek bir çalışma üzerinden marka ve ürün karakterlerini analiz ederek, firmalar için tasarım kararlarının önemini ortaya koymaktır. Araştırma kapsamında, 1927 yılından itibaren Türkiye pazarında olan Nestle firmasının, 1933 yılında yaratmış olduğu Damak markası incelenmiş ve Damak markasının 2012 yılında pazara sunduğu ikramlık çikolata versiyonu ele alınmıştır. Firma yetkililerinin yönlendirmeleriyle, Damak markasının ikramlık çikolata ürünü için üç alternatif tasarım çalışılmış, mevcut ürün ile beraber değerlendirilmiştir. Ürün görünümüne bağlı estetik, sembolik ve semantik değerler üzerinden ürün karakterleri incelenmiştir. Firma danışmanlığında marka tanımında kullanılan sıfatlar seçilmiş, bu sıfatlardan oluşan semantik diferansiyel anket çalışması hazırlanmıştır. Çalışma, marka hedef kitlesi olan 25-45 yaş aralığında, çalışan, %60 kadın %40 erkek oranıyla 111 kişiye, internet üzerinden ve birebir olacak şekilde yapılmıştır. Semantik diferansiyel çalışmasında katılımcılar, ilk önce markasız olarak tasarımları, sonrasında Damak markasını değerlendirmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda Damak markasının, tüketici tarafından nasıl algılandığı, Damak markasının mevcut ikramlık çikolatası ve diğer çalışılan tasarımların marka kimliği ile uyumu hakkında bilgiler edinilmiştir. Ayrıca çikolata tasarımında, birbirleriyle etkileşim halinde olan kavramlar analiz edilmiştir. Bu çalışma pazarda bulunan ürünlerin karakterleriyle marka karakterleri arasındaki uyumun önemini vurgulamış, yeni bir ürün tasarımının seçiminde veya mevcut ürünün iyileştirilmesinde kullanılabilecek bir yöntem sunmuştur. Önerilen metodun içinde tasarım süreci bulunmakta ve kullanılabilecek ürün tasarımları meydana getirmektedir. Çalışılan tasarımlar üzerinden mevcut ürünü karşılaştırarak pazarda sektörün kullanıcı üzerinde algısı ölçülmesi sağlanmıştır.

Suggestions

Invigorating Industrial Design Materials and Manufacturing Education
Pedgley, Owaın Francıs (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2010)
Materials and manufacturing are vitally important subjects for industrial designers, being the means by which virtual products are turned to physical reality. Historically materials and manufacturing education has been dominated by engineering approaches, which often are too technical and poorly suited to the human-centred concerns of industrial designers. For example, materials selection for product function/performance is well established, but selection for product expression/personality is underdeveloped...
Endüstri Ürünleri Tasarımı Eğitiminde Zaman Temelli Görsel Anlatımın Algısal Etkileri
Özgen Koçyıldırım, Dalsu; Coşkun, Aykut; Bakırlıoğlu, Yekta (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Zaman temelli anlatımlar (hareket aracılığıyla zaman sürecinde değişimi görünür kılan anlatımlar), izleyicinin dikkatini çekmek ve etkin bir iletişim sağlamak için, başta reklamlarda olmak üzere farklı sektör ve ortamlarda, artan bir yaygınlıkta kullanılmaktadırlar. Bu anlatımların etkin olmalarının başlıca nedenleri hareket unsurunun evrimsel olarak algısal üstünlük sağlaması ve hikaye kullanımının insan iletişiminde temel bir unsur olmasıdır. Film ve animasyon gibi zaman temelli görsel anlatımlar, sağladı...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Product Induced Home Accidents: A Search For Safer Designs
Hasdoğan, Gülay (1992-1-1-2)
Designers usually begin the design process with some presumptions about the potential users or the consumers which aid them in-making predictions about the final product’s interaction with its user. Such presumptions may finally turn out to mismatch the actual usage. In specific usage environments, as in the home, where the user is untrained, the evidence of the outcome of mismatch is often readily observable. Accidents can be thought ofas examples ofsuch mismatches. Causes ofan accident may indicate to a d...
Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Temsil Araçlarının Kullanımı ve Proje Geliştirme Süreci Üzerine Değerlendirme
Umulu, Sıla; Korkut, Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Kullanıcı olarak çocuklar ve onlar için ürün tasarlayan yetişkinler olarak tasarımcılar, dünyayı farklı biçimlerde deneyimlemenin yanı sıra farklı entelektüel niteliklere sahiptirler. Bu nedenle, çocukların tasarım sürecine katılımcı olarak davet edilmesi, bu özel kullanıcı grubu hakkında bir anlayış geliştirmek açısından önem taşır. Bu çalışma, endüstriyel tasarım eğitiminde tasarım sürecinin erken aşamalarını ele almaktadır ve çocukların ihtiyaç ve tercihlerini anlamalarında endüstriyel tasarım lisans öğr...
Citation Formats
C. Güvenir and Ş. Timur Öğüt, “Endüstriyel Tasarımda Ürün ve Marka Algısı ve İlişkisi: Bir Çikolata Markası Özelinde Anlam Bilimsel Bir Metod Uygulaması,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 287, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.