Beyin Fırtınası Yöntemiyle Ambalaj Tasarımına Yönelik Çözüm Alanları Önerilmesinde İzlenen Düşünce Taktikleri ve Stratejiler

2014
Seçmeli lisansüstü dersi kapsamında rafa hazır ambalaj tasarımı konusunda altı katılımcının yer aldığı kısa dönemli bir eğitim projesi yürütülmüştür. Süreç proje konusunun dağıtılmasından ambalaj prototiplerinin teslimine kadar aşamalandırılarak beş haftaya yayılmıştır. Konu üzerinde yürütülen araştırmanın ardından katılımcılar ortak olarak problem alanlarını belirlemişlerdir. Ardından çözüm alanlarının önerilmesi için bir beyin fırtınası oturumu düzenlenmiştir. Bu oturumda katılımcılar hem bireysel hem grup olarak tartışmalar yürütmüşlerdir. Bu oturumun proje süreci için önemi, bilgi altyapısı oluşturulduktan sonra yaratıcı düşüncenin ilk uygulandığı ve sürecin izleyen aşamalarında kullanılacak tasarım fikirlerinin ortaya konduğu aşamayı oluşturmasıdır. Bu açılardan oturum çıktıları yaratıcı düşüncenin hangi yollarla ortaya konduğunun incelenmesi için değer bulunmuştur. Katılımcılar oturumda yürütülen tartışmaları dağıtılan kağıtlara sistematik olarak not alarak belgelemişlerdir. Belgelerin yazılı içeriği derlenerek içerik analizi ve tematik analiz uygulanmıştır. Analizlerin sonunda katılımcıların tartışmalarının toplandığı üç ana başlık gözlem ve yorum, problem alanı tanımları ve gerekçeleri ve çözüm alanı önerileri ve gerekçeleri olarak belirlenmiştir. Katılımcıların tartışmaları başlatmak, sürdürmek ve yönlendirmek için belirli düşünce taktikleri uyguladıkları saptanmıştır. Saptanan 12 düşünce taktiği kullanıcının olası davranışını belirleme, yapılan tartışmaların üzerinden geçme, analoji kullanımı, önerilen fikirleri sorgulama ve diğerlerine soru sorma olarak beş başlık altında toplanmıştır. Ayrıca katılımcıların çözüm alanları önermek amacıyla belirli stratejiler izledikleri ve bu stratejilerin kullanımıyla projeye kendi yaklaşımlarını getirdikleri görülmüştür. Saptanan 12 strateji kullanıcı odaklı, kullanım ortamı odaklı, pazarlama ve satış odaklı, süreç odaklı ve sonuç odaklı olarak beş başlık altında toplanmıştır.

Suggestions

Tasarım Kurgusu Kullanarak Kullanım Bilgisi Toplama ve Tasarım Öngörüleri Oluşturma
Tuna, Nagihan; Çağlar, Emre (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Çalıştayda, tasarım kurgusu literatüründen oluşturulmuş yöntemler kullanılarak yakın gelecekteki bağlantılı ve akıllı bir mutfak ürünün erken tasarım ve fikir oluşturma süreçleri denenecektir. İki aşamalı olarak planlanan çalıştayın ilk aşamasında katılımcılar onar kişilik iki gruba ayrılacaklardır. Her grup bir araştırmacı tarafından gözlemlenecektir. İlk aşamada, her bir gruptaki katılımcılardan, sırayla akıllı ürün ve o ürünün kullanıcısı rolüne girip, karşılıklı etkileşimi not etmeleri beklenmektedir. İ...
Design Thinking: A Model Development Based On Archived Documents
Akpınar, Abdullah; Xu, Mengyuan; Brooks , Kerry R. (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-12-15)
Tasarım düşüncesi tasarımcılara ‘kötü’ ve ‘kötü tanımlanmış’ gerçek dünya sorunlarını çözmeye yardımcı olan yaratıcı ve çözümleyici bir süreç olarak tanımlanır. Tasarım düşüncesi ile ilgili çalışmalar tasarım pedagojisinde önemlidir, çünkü bu çalışmalar eğitimcilere daha incelikli ve arıtılmış tasarım pedagojisi yaklaşımları geliştirmelerine yardımcı olur. Bu çalışma yazına dayalı tasarım düşüncesi modeli oluşturup, öğrencilerin tasarım düşüncesi sürecini ve eserlerinin genel niteliğini değerlendirmek içins...
Kurumsal değişim, güç mekanizmaları ve direniş taktikleri: Türk sağlık alanında bir araştırma
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Süha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-12)
Bu çalışma, 2003 sonrası Türk sağlık alanındaki kurumsal değişim sürecinde, Sağlık Bakanlığı ile Tabipler Odası ve sendikalar arasında yaşanan güç mücadelesinin zamanla nasıl bir seyir izlediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada, özel olarak değişen güç dengeleriyle beraber kurumsal girişimci olarak nitelenilecek AK Parti'li Sağlık Bakanlığının ne tür güç mekanizmalarına, muhalif aktörler olarak da Tabipler Odası ve sendikaların ne tür direniş taktiklerine başvurdukları anlaşılmaya çalışılmıştı...
Yapay Potansiyel Fonksiyonlar ve Panel Metodu Kullanarak Dizilim Denetimi ve Robot Seyrüseferi
Merheb, Abdel Razzak; Gazi, Veysel; Sezer Uzol, Nilay (2014-11-07)
Bu çalışmada, potansiyel akış hesaplamaları robot sürülerine çarpışmasız seyrüsefer algoritması geliştirmek için kullanılmıştır. Akışkanlar mekaniğinde iyi bilinen, sıkıştırılmayan viskos olmayan potansiyel akış genel denklemlerini akışın yüzeyine paralel olma koşulunu sağlayarak çözen panel metodu kullanılarak, sürü erkinleri için hedefe giden güvenli (engellerle kesişmeyen) yollar bulunmaktadır. Ayrıca, yapay potansiyel fonksiyonları robot sürüsünün önceden belirlenmiş bir geometrik şekli koruması için ku...
Uzamış Yas: Ayrılma-Bireyleşme Süreçleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Temelinde Bir İnceleme
Cesur Soysal, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine dayanan ayrılma-bireyleşme süreçlerindeki problemlerin ve duygu düzenleme güçlüklerinin uzamış yas belirtilerini ne ölçüde yordadığının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi 123 (%58) kadın, 89 (%42) erkek olmak üzere yaş ortalaması 26.26 (S = 7.55) olan 212 kayıp yaşamış katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla, Kişisel Bilgi Formu, Karmaşık Yas Envanteri (KYE), Ayrılma-Bireyleşme Envanteri (ABE) ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form (DDGÖ-16) kullanı...
Citation Formats
N. A. G. Z. Börekçi, “Beyin Fırtınası Yöntemiyle Ambalaj Tasarımına Yönelik Çözüm Alanları Önerilmesinde İzlenen Düşünce Taktikleri ve Stratejiler,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Amfisi, 2014, p. 273, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/files/2014/10/UTAK2014_BildiriKitabi.pdf.