Uzamış Yas: Ayrılma-Bireyleşme Süreçleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Temelinde Bir İnceleme

2021-6-28
Cesur Soysal, Gizem
Çalışmanın amacı, erken çocukluk dönemine dayanan ayrılma-bireyleşme süreçlerindeki problemlerin ve duygu düzenleme güçlüklerinin uzamış yas belirtilerini ne ölçüde yordadığının belirlenmesidir. Çalışmanın örneklemi 123 (%58) kadın, 89 (%42) erkek olmak üzere yaş ortalaması 26.26 (S = 7.55) olan 212 kayıp yaşamış katılımcıdan oluşmaktadır. Veri toplama amacıyla, Kişisel Bilgi Formu, Karmaşık Yas Envanteri (KYE), Ayrılma-Bireyleşme Envanteri (ABE) ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Ölçeği-Kısa Form (DDGÖ-16) kullanılmıştır. Korelasyon analizi sonucunda uzamış yas belirtilerinin ayrılma bireyleşme envanteri ve duygu düzenleme güçlüğü ölçeği arasında pozitif yönde ilişkiler olduğu görülmüştür. Araştırmanın temel amacı doğrultusunda yürütülen hiyerarşik regresyon analizi sonucuna göre ise uzamış yas belirtilerini ayrılma-bireyleşme farklılaşma ve ilişki problemleri ile duygu düzenleme güçlüğü açıklık alt boyutunun pozitif yönde yordadığı görülmüştür. Son modelde açıklanan toplam varyans %30 olmuştur. Bulgular uzamış yasta ayrılma-bireyleşme ve duygu düzenleme süreçlerinin önemini ortaya koyan ampirik veriler sunmaktadır. Aynı zamanda mevcut çalışma ile M. Mahler’in (1974) ayrılma bireyleşme kuramı ve duygu düzenleme güçlükleri temelinde uzamış yas belirtilerini inceleyerek özgün bulgulara ulaşıldığı düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar uzamış yas belirtilerinde erken dönem yaşantılardan temel alan ayrışma, bireyleşme, ilişki süreçleri, duygu düzenleme süreçlere yapılacak klinik müdahalelerin önemine de işaret etmektedir.

Suggestions

Komplike yas: derleme ve vaka çalışması
Maraş, Ayşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-3-1)
Yas süreci ve depresyon, Freud’un (1915/2000) Yas ve Melankoli üzerine makalesinden bu yana, birbiri ile ilişkili olarak değerlendirilmiş ve iki süreci ayrıştıran özellikler, kuramcılar ve klinisyenler tarafından ilgi odağı olmuştur. Son dönemde, komplike yas kavramı, araştırmalar temelinde, kendine özgü bazı belirtileri kapsayacak şekilde tanımlanmıştır. Literatürdeki yaygın ismi ile komplike yas, süreğen kompleks yas bozukluğu olarak DSM-V tanı kitabına dahil edilmiştir. Bu tanının DSM-V’e dahil edilmesi,...
Genç Yetişkinlerde Baba Kaybı ve Yas: Nitel bir Çalışma
Maraş, Ayşen; Gençöz, Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-10-26)
Bu çalışmada, genç yetişkinlerin baba kaybı ve yas deneyimini derinlemesine incelemek hedeflenmiştir. Bu amaçla, yedi genç yetişkin ile yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilerek, “Genç yetişkinlerde baba kaybı nasıl deneyimlenmektedi r?” sorusunu cevaplamak amaçlanmıştır. Yapılan görüşmeler, Yorumlayıcı Fenomonolojik Analiz (Interpretative Phenomenological Analysis) ile analiz edilmiştir. Bu makalede elde edilen temaların dört tanesi ayrıntılandırılarak sunulmuştur. Bu temaları, baba ...
Özdüzenleyici öğrenme stratejileri ölçeğinin ÖÖSÖ geliştirilmesi ve geçerlik analizi
Kadıoğlu, Cansel; Kondakçı, Esen; Çapa Aydın, Yeşim (2011-01-01)
The purpose of this study was to develop a scale assessing high school students’use of self- regulatory strategies while studying.In the pilot study,the scale was administeredto 422 students. Eight factors were obtained through explanatory factor analysis: namely, motivation regulation, effort regulation, planning, attention focusing, summary strategy, highlighting strategy, using additional resources, and self-instruction. In the validation study, the 29-item final version of the scale was administered to...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
Uzun Dönemli Öğretim Planlarına İlişkin Öğretmen Algıları
Yıldırım, Ali; Gündoğdu, Kerim (2004-01-01)
Bu araştırma, ilköğretim birinci kademe düzeyinde yürütülen planlama etkinliklerini değerlendiren geniş çaplı bir araştırma projesinden elde edilen verilerin bir bölümünün analizine dayanmaktadır. Araştırma için Türkiye genelinde tüm bölgeleri ve farklı yerleşim birimlerini temsil eden bir örneklem seçilmiş ve bu örneklemi oluşturan yedi coğrafi bölgedeki 14 ilde görev yapan toplam 1194 sınıf öğretmeninden veri toplanmıştır. Anketlerden elde edilen kapalı ve açık uçlu yanıtlar yıllık ve ünite planlarıyla il...
Citation Formats
G. Cesur Soysal, “Uzamış Yas: Ayrılma-Bireyleşme Süreçleri ve Duygu Düzenleme Güçlüğü Temelinde Bir İnceleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 8, no. 2, pp. 221–240, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/63127/716004.