Hikayeler İş Başında: Türkiye’de Firma İçi Çalışan Endüstriyel Tasarımcıların Çalışma Koşulları Üzerine Bir İnceleme

2016
Öz , Gizem
Er , Özlem
Son zamanlarda yaratıcı endüstriler, yaratıcı iş gibi kavramlar örgütsel çalışmalar, işletmecilik çalışmaları, emek çalışmaları gibi birçok farklı araştırma alanında ele alınmaktadır. Bu çalışmalarda yaratıcı işin üretim sürecinin öznel ve otonom ilerlediği belirtilirken, bu üretim biçimini beslemek için çalışanlara esnek çalışma koşulları sağlanması gerektiği öne çıkan yorumlardandır. Bunun yanı sıra birçok kaynak, üretim süreçlerinin üst yönetim tarafından dikte edilmediği, çalışanın kendi iş yapma sürecini kendisinin planladığı bir iş ortamının öz-sömürü, öz-kontrol, çoklu-görev yüklemesi gibi yaratıcı endüstrilerle özdeşleştirilen olumlu niteliklerle çelişen sonuçlar doğurabileceğini belirtmektedir. Bu bildiri kapsamında sonuçları paylaşılacak olan çalışma 2015 yılında yüksek lisans tezi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de bir firma bünyesinde ücretli olarak çalışan endüstriyel tasarımcıların çalışma koşulları esneklik kavramı üzerinden incelenmiş; tasarımcıların kendi çalışma koşullarını nasıl değerlendirdikleri, bu koşulların tasarım süreçlerine, iş ve sosyal hayatlarına etkileri hakkındaki öznel değerlendirmeleri kayıt altına alınmıştır. Bu doğrultuda 14 endüstriyel tasarımcı ile söyleşiler gerçekleştirilerek onlardan iş hayatlarına ve çalışma koşullarına dair hikayeler toplanmıştır. Çalışmada amaçlanan, bir olguyu (çalışma koşulları) onu oluşturan çeşitli değişkenlerle incelemenin yanı sıra, kişilerin deneyimleri arasındaki farklılıkları ortaya koyarak endüstriyel tasarımcıların kendi çalışma koşullarını nasıl yorumladıklarını anlamaktır. Araştırma, yaratıcı iş kavramı ile ilişkilendirilen öznellik, otonomi ve esneklik gibi kavramların tasarımcılara iş hayatında belirsiz ve düzenlenmemiş çalışma koşulları olarak geri döndüğünü göstermektedir. İş süresi ve sürecinde esneklik tasarımcılar için iş tanımlarının belirsizliği ve genişlemesi, çalışma saatlerinin ve iş yükünün artması, iş-sosyal yaşam dengelerinin bozulması gibi olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir.

Suggestions

Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalı...
Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi
Altun, Arif; Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2018)
Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa sürelizorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarındaruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumluluklar düşmektedir. Oysa ülkemizde afet sonrasıpsikososyal müdahale yapabilecek insan gücü hayli kısıtlıdır. Yaşanan depremler,teknolojik/maden kazaları, ekonomik krizler, terör, sınırlarımızdaki savaşların sonucumeydana gelen göçler afet ve travmalara maruz kalmış ya da kalması olası bireyl...
Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Savunma Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerde Endüstriyel Tasarım Süreçleri
Öztoprak , Aydın; Karahanoğlu, Armağan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Savunma sanayi endüstriyel tasarım süreçleri, gizlilik, düşük imalat sayıları ve yüksek seviyede standardizasyon gibi gereklilikleri ile yazında yer alan endüstriyel tasarım süreçleriyle farklılaşmaktadır. Sektörde endüstriyel tasarım süreçlerine dair araştırmalar bulunmakla beraber, ülkemizde faaliyet gösteren sektör kuruluşlarında yürütülen endüstriyel tasarım süreçlerine dair güncel bir araştırma, bilgimiz dâhilinde yapılmamıştır. Bu bağlamda sektörde faaliyet gösteren ürün geliştirme ve imalat firmaları...
Citation Formats
G. Öz and Ö. Er, “Hikayeler İş Başında: Türkiye’de Firma İçi Çalışan Endüstriyel Tasarımcıların Çalışma Koşulları Üzerine Bir İnceleme,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 37, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.