Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı

2018
Tezel, Elçin
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalığı yaratması amacıyla bir araç olarak kullanılması hedefenerek, uluslararası ve çok kültürlü bir atölye çalışması yürütülmüştür. Küresel göç ve mülteci krizi kavramının ana tema olarak seçildiği çalışmada, Salzburg ve İstanbul’dan iki üniversitenin tasarım öğrencilerinin, sepet örme işiyle uğraşan yerel Romanların ve bir grup Suriyeli mültecinin katıldığı karma çalışma grupları oluşturulmuştur. Tasarım stüdyo ortamında sepet örme malzemeleri kullanılarak, mültecilerin denizi geçmek için kullandıkları tekneleri sembolize eden modeller üretmeleri istenmiştir. Farklı katılımcıların etkileşimini güçlendirmek için çalışmaya yönelik stüdyo mekân hazırlığı yapılmış, gerekli tasarım ve üretim araçları sunulmuş, bilinen işlev odaklı tasarım kriterlerinin ötesinde, çalışmanın katılımcı, deneysel ve estetik hedeferi katılımcılara açıklanarak iletişime zemin hazırlanmıştır. Ana temayı kullanarak, öngörülen teknikle tekneler tasarlanıp üretilirken, katılımcılar kendi yapabilirlikleri ve deneyimleri üzerinden eşit rollerle sürece katkıda bulunmuşlardır. Çalışma sırasında katılımcılar arasındaki iletişim yöntemlerini ve sürece katkı sağlayan ögeleri belirlemek için etnografik bir alan çalışması yapılmıştır. İş birliğine olanak sağlayan veriler ve araçlar gözlem, görüşme ve fotoğrafama yöntemleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın bilimsel sonuçları, malzeme ve üretim tekniğinin, fiziksel mekân koşullarının, çok kültürlülüğün ve çeşitli yetenek ve deneyimlerin iletişim ve iş birliği için kaynak oluşturan ögeler olduğunu göstermiştir. Çalışmanın hedeferinden biri olan farkındalık yaratma hedefine bağlı olarak, üretilen modeller kent merkezinde sergilenmiştir. Daha sonra, üretilen çalışmalar Almanya Wittenberg’de düzenlenen aydınlanmanın 00. yılı kutlamalarını içeren etkinliklerdeki World Reformation E[hibition’da sergilenerek dünya kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.

Suggestions

Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği
Eren, Gizem Hediye; Korkut, Fatma; Burgazlı, Levent (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tas...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Süner, Sedef; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Toplumsal Sorunlara Odaklanan Ana Tasarım Yaklaşımlarının Derlenmesi
Akdur, Selin Gürdere (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarımın sosyal sorumluluk boyutuna olan ilginin kökleri derin olmakla birlikte, kavram özellikle son on yılda artan bir ilgiyle daha fazla öne çıkmaya başlamıştır. Buna paralel olarak, alanı kapsayan tartışmalar da artış göstermiş, özellikle kavramın adlandırılması ve kapsamı konusundaki fikirler çeşitlenmiştir. Tasarımın toplumları ve sistemleri dönüştürücü gücüne olan ortak inançla, tasarımcıların sosyal sorumluluklarını hatırlatarak konuyu vurgulayan öncülerin, kavramı benzer amaçlarla fakat farklı yak...
Nesnelerin İnterneti için Kurgusal Tasarım
Tuna, Nur Nagihan; Hasdoğan, Gülay Fatma (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen teknolojiler, yeni kullanıcı deneyimleri için tasarımcılar tarafından öngörülemeyen fırsatlar sunmaktadır. Nesnelerin interneti ve uygulamaları bu deneyimlerin kapısını aralıyor. Ancak, bu uygulamalar hem kullanıcılar hem de tasarımcılar için yeni ve deneyimlenmemiş bir alan. Dolayısıyla, bu teknolojilerin yer aldığı ürün ya da sistem tasarımları için yapılan tasarım araştırmalarında, kullanıcıların şimdiki ya da geçmiş alışkanlıklarını anlamanın yanında, onların gelecek pratiklerine dair de ipuçlar...
Citation Formats
E. Tezel, “Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 131, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://utak.metu.edu.tr/utak-2018.