Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği

2016
Eren, Gizem Hediye
Korkut, Fatma
Burgazlı, Levent
Tasarım eğitimi projelerinin erken aşamalarında gerçekleştirilen tasarım araştırması, öğrencilerin tasarım problemlerini yaratıcı bir şekilde ele almaya hazırlanmasında önemli bir rol oynar. Bir eğitim projesinde tasarım süreci, öğrencilerin eğitimcilerle birlikte katettikleri bir süreç olmasına rağmen tasarım araştırması ve fikir geliştirme ile ilgili yöntemler, daha çok öğrencilerin kullanımına yöneliktir; eğitimciler ve öğrenciler arasındaki iş birliğinin etkisi ve rolü çoğunlukla ihmal edilir. Acemi tasarımcılar olarak öğrenciler, eğitimcilerin yönlendirmesi olmadan tasarım araştırmasını yürütmede ve araştırmanın sonuçlarından faydalanmada güçlükler yaşarlar; eğitimciler de tasarım araştırması ve fikir geliştirmede öğrencilerle iş birliğini destekleyen yaklaşım ve araçlardan yoksundurlar. Tasarım eğitiminde tasarım araştırmasıyla elde edilen bulguların ve içgörülerin fikir geliştirme süreciyle bütünleştirilmesi, eğitimcilerin ve öğrencilerin ortak bir anlayışla iş birliği yapan paydaşlar olarak anlaşılmasını ve desteklenmesini gerektirir. Bu bildiride, tasarım araştırması ve fikir geliştirme süreçlerinde öğrencileri ve eğitimcileri bir arada destekleyen alternatif yaklaşım ve araçların geliştirilmesini amaçlayan bir araştırmanın ilk aşamasında elde edilen bulgular sunulmaktadır. Bu ilk çalışma, bir endüstriyel tasarım bölümünde son sınıfta yapılan, eğitimciler ve öğrenciler tarafından zorlu bir tasarım araştırması ve tasarım süreci olarak betimlenen bir eğitim projesini ele almaktadır. Çalışmanın amacı, tasarım araştırması ve fikir geliştirme süreçlerinde yaşanan güçlükleri ve bunların nasıl aşılabileceğini eğitimcilerin ve öğrencilerin bakış açılarından değerlendirmektir. Bu amaçla, projeyi yürüten üç eğitimci ile yüz yüze görüşmeler yapılmış, 45 öğrenciden 13 tanesinin teslim ettiği ara sunumlar analiz edilmiş ve 13 öğrenciden altısı ile odak grup görüşmesi yapılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular, ortak bir anlayışa temel oluşturabilecek ve eğitimcilerle öğrencilerin iş birliğini destekleyebilecek iki alana dikkat çekmektedir. Bunlardan ilki, proje sürecinde uygun ve çeşitli araştırma metotları ile araçlarının kullanılmasıdır; ikincisi, problem alanı konusunda öğrenciyi bilgilendiren proje kısıtlarının, tasarım araştırması ile birlikte öğrencinin problemi yeniden yapılandırmasına olanak tanıyacak biçimde kurgulanmasıdır.

Suggestions

Tasarım Aktivizmi Olarak Katılımcı Tasarım ve Tasarımcının Katılım Deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması Örneği
Süner, Sedef; Kaygan, Harun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışılagelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla demokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçenekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşrulaştırması şeklinde d...
Tasarım Stüdyosu Eğitiminde Fikir Üretme Sürecinde Kullanılan Yöntemlerin ve Karşılaşılan Problemlerin Öğrenci Bakış Açısıyla İncelenmesi
Yurt, Yaprak Deniz; Özkan, Irmak; Töre Yargın, Gülşen (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Fikir üretme ve ilham arama aktivitelerini içeren tasarımın ilk aşamaları, henüz deneyim kazanmamış tasarım öğrencisi için karmaşık ve zor bir süreçtir. Bu aşamada öğrencinin eğitimciler tarafından yönlendirilmesi çok önemlidir. Alanda, fikir geliştirmeye yönelik birçok yöntem ve yönlendirme bulunsa da bunların eğitimde etkili bir şekilde uygulayabilmeleri için, öğrencilerin bunları nasıl kullandığı ve algıladığının anlaşılması ve fikir üretme sürecine dair olumlu ve olumsuz deneyimlerinin öğrenilmesi gerek...
Tasarım Öğrencisinin Öğrenme Süreçlerinde Sosyal Medya Etkisi: Bir Araştırma Ve Sergileme Aracı Olarak Instagram
Tüfek Şerifoğlu, Tuğçe Ecem; Efilti, Pelin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Sosyal medyanın gündelik yaşantının ayrılmaz bir parçası haline gelmesi ile birlikte, bu plat formların tasarım alanında da çeşitli amaçlarla kullanılmaya başlandığı gözlemlenmektedir. Özellikle, görsel paylaşım platformu olarak ortaya çıkmış olan Instagram uygulaması, görsel ve metin tabanlı bilgi verme potansiyeli ile tasarım süreçlerine katkı sağlayan bir kaynak haline gelmiş, araştırmacılar tarafından tasarım eğitimindeki pedagojik bir araç olarak incelenmeye başlanmıştır. Tasarım eğitiminin geleceğ...
Tasarım aktivizmi olarak katılımcı tasarım ve tasarımcının katılım deneyimi: ODTÜ Asistan Dayanışması örneği
Süner Pla Cerda, Sedef; Kaygan, Harun (2014-09-12)
119Anaakım siyasetten kentsel politikaya, eğitimden tasarıma kadar pek çok mecrada tartışıla-gelmiş olan katılım kavramı, “karar alma süreçlerinin paydaşlarla paylaşılması vasıtasıyla de-mokrasinin tesisi” olarak tanımlanıyor. Ancak Bill Cooke ve Uma Kothari’nin tiranlık, Markus Miessen’in ise sahte bir romantizm ve kabus olarak yorumladığı katılım olgusunu, katılan ve katılıma davet edenler arasındaki iktidar biçimini sorgulamadan, muktedirin sunduğu seçe-nekleri “uzlaşma” yanılgısıyla meşr...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Citation Formats
G. H. Eren, F. Korkut, and L. Burgazlı, “Tasarım Eğitimi Projelerinde Tasarım Araştırmasının Fikir Geliştirmeyle Bütünleştirilmesinde Eğitimcilerle Öğrenciler Arasındaki İşbirliği,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 541, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/72600.