Mekân Ve Nesnelere Farklı Bir Bakış: Yapısal Paralaks

2020
Şatır, Seçil
Bu bildiri tasarımda farklı bakış açılarının tasarım düşüncesinde yaratacağı farklılığı ortaya koymaya çalışmaktadır. Ağırlıklı olarak fiziksel temelli tasarımlarda, tasarımcıların farklı bakış açıları ile mekân ve nesnelerde farklı görünüşler elde edilebilir. Bu doğrultuda, tasarımcı farklı düşünmek, araştırmaya, yaşanmış olgulara, farklı alanların farklı bakış açılarına ya da kavram sal algı/anlayış boyutuna değinmek, içine girmek, analiz etmek, yorumlamak durumundadır. Tasarımın kavramsal boyuttaki bakış açıları içinde dikkate değer bir tanesi “Paralaks” kavra mıdır. Kavram öncelikle yoğun bilimsel içeriklidir; evrensel boyutta ölçümleri başarır. Fakat, felsefi nitelikleri de vardır. Bunun dışında, “Mimari Paralaks” ve “Paralaks Oda” adları ile hem felsefi bir bakış ile ele alınmış ve hem de projelerle sınanmış örnekleri bulunmaktadır. Plastik sanatlarda, mimari yapıların simetrik-asimetrik niteliklerinde, mekânlarda, nesnelerde fizyo lojik tasarım özelliklerine adapte olmaya uygundur. Toplumsal yapıda kentlerin geri kalmış bölgelerine kadar gözlem yaparak tüm halkların eşdeğerli yaşamları konusunda düşünce geliş tiren mimar ve tasarımcıların davranışlarında da izlenmektedir. Bu bildiri bağlamında, paralaks kavramı ilişkisel ya da bağlamsal olarak araştırılmış, ardından da, yüksek lisans öğrencileri ile paralaks kavramı temelinde projeler gerçekleştirilmiş ve proje sonuçları sistematik bir yöntem le analiz edilerek yorumlanmıştır.

Suggestions

Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Dolaylı Utanma
Uysal, Ahmet(2013-12-31)
Dolaylı utanma insanların tanımadığı kişilerin utandırıcı davranışlarını izlemesi sonucu hissettiği utanma duygusudur. Dolaylı utanma üzerine literatürde kısıtlı sayıda çalışma vardır. Bu çalışmanın amacı dolaylı utanmanın ilişkili olduğu bazı kişilik özelliklerini incelemek ve dolaylı utanmanın yardım etme veya cezalandırma davranışları üzerinde etkisi olup olmadığını incelemektir. Proje kapsamında yaklaşık 150 kişinin katılacağı 2 deney yürütülmesi planlanmaktadır. Literatürde dolaylı utanma ile ilişkili ...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Modeling of curing process of early-age concrete to assess buildability of 3D printed concrete structures
Hashemzadeh , Amirali; Dal, Hüsnü; Department of Mechanical Engineering (2023-1-20)
This work presents a possible mathematical framework for capturing the buildability phenomenon in 3D printed concrete structures. Mathematical frameworks are proposed to describe the curing and hydration kinetics of 3D printed concrete structures in their fresh state. This scheme is subsequently incorporated into three concrete plasticity damage models. In the first model, a microplane-based Drucker-Prager (DP) plasticity damage model is studied and the mathematical formulations of the remaining two models ...
Mobil Sağlık Teknolojileri: Hamile Kullanıcıların Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma
Aslı, Günay; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Sağlık, yaşamla ve hayat kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan, sağlıklı yaşam sürmek de tartışmasız yaşamdaki öncelikli gayelerin başında yer almaktadır. Hamilelik döneminde ise hamilenin bedeni iki yaşama kaynaklık ettiğinden özellikle bu dönemdeki sağlık önemli bir insan hakları konusu olarak ele alınmakta ve iyilik halini artırmak daha çok önem kazanmaktadır. Tüm bu önemine rağmen anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlere erişimde kişisel, ekonomik, bürokratik, eğitimsel ve bölgesel birçok engel bul...
Citation Formats
S. Şatır, “Mekân Ve Nesnelere Farklı Bir Bakış: Yapısal Paralaks,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 405, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.