Mobil Sağlık Teknolojileri: Hamile Kullanıcıların Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma

2016
Aslı, Günay
Erbuğ, Çiğdem
Sağlık, yaşamla ve hayat kalitesiyle doğrudan ilişkili olduğundan, sağlıklı yaşam sürmek de tartışmasız yaşamdaki öncelikli gayelerin başında yer almaktadır. Hamilelik döneminde ise hamilenin bedeni iki yaşama kaynaklık ettiğinden özellikle bu dönemdeki sağlık önemli bir insan hakları konusu olarak ele alınmakta ve iyilik halini artırmak daha çok önem kazanmaktadır. Tüm bu önemine rağmen anne ve bebek sağlığına yönelik hizmetlere erişimde kişisel, ekonomik, bürokratik, eğitimsel ve bölgesel birçok engel bulunmaktadır. Ancak, hızla gelişmekte olan bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte bariyerler aşılmaya çalışılmakta, bu da sağlık alanında dönüşümleri beraberinde getirmektedir. Mobil teknolojiler hastane ortamından bağımsız olarak kişilere istedikleri zaman ve yerde kişisel sağlık servislerine erişme imkanı sunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) mobil sağlık (m-sağlık) teknolojilerinin hamilelik sürecinde kullanımını desteklemekte ve önemini vurgulamaktadır, ama ne yazık ki hamileliğe yönelik mobil uygulamaların hamilelerin gündelik yaşamlarına entegrasyonu tam olarak sağlanamamaktadır. Bu noktadan yola çıkarak, doktora çalışması kapsamında, hamileliğinin farklı üç aylık dönemlerinde (üç trimester) bulunan otuz üç hamilenin mobil uygulama kullanım deneyimleri altı hafta boyunca takip edilmiştir. Çalışmada kullanılan farklı yöntemler ve araçlar katılımcıların sadece fiziksel değil, zihinsel ve duygusal gereksinimlerini de ortaya çıkarmakta yararlı olmuştur. Dolayısıyla, yöntemin çok boyutluluğunun ilerideki tasarım araştırmalarına ve tasarımlara önemli katkısının olacağı düşünülmektedir. Sonuçlar, içerik çözümlemesi yöntemiyle analiz edilmiş ve hamilelerin uygulama kullanım deneyimlerini etkileyen temel içerik ve etkileşim boyutları ortaya koyulmuştur. Bulgular, hamileliğe yönelik mobil uygulamaların geliştirilmesinde ve mutluluk verici deneyimler sunmalarında yön gösterici olacak, böylelikle mobil uygulamaların hamilelerin gündelik yaşamlarına pürüzsüz entegrasyonunu sağlamaya katkı sağlayacaktır. Bu bildiride, yapılan çalışmanın yöntemi tartışılacaktır.

Suggestions

Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
The moderator role of maternal attachment between mothers’ and children’s elaborativeness in mother-child reminiscing
Akış, Aysu; Şahin Acar, Başak; Department of Psychology (2020-10-15)
The current study aimed to investigate mother-child dyads’ elaborativeness in shared memory conversations in relation to the moderator role of mothers’ romantic attachment style. Within the scope of the current study, home visits were implemented with the participation of 288 mothers and their 4 to 6-year-old-children. Each motherchild dyad conversed about a shared past event for 5 minutes during the home visits, and mothers reported their attachment styles. Conversations were coded separately for moth...
Nesnelerin Alternatif Halleri: Düşsel Eve Doğru Bir Yolculuk
Öztürk, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Müzeciliğin temelini oluşturan, sergileme ve gösterme arzusu ile biriktirilen, yığılan ve bir araya getirilen nesnelerin oluşturdukları kişisel evrenler olan merak kabineleri, tasarımcısının önderliğinde bir araya gelme biçimleri, eşleşmeleri, yan yana konumlanmaları vb. kararlarla detaylı düşünülerek tasarlanırlar. Evler, sadece barınma ihtiyacını karşılayan fiziksel mekânlar olmayıp sahip oldukları anılarla, hatıralarla, duygularla ve yaşanmışlıklarla merak kabinelerinin en güzel örnekleri olarak yorumlan...
Anne Duyarlılığının Yaşamın İlk Yılında Öz-Düzenleme ile İlişkisi
Selçuk, Emre(2015-12-31)
Son yıllardaki çalışmalar erken yaşantıdaki çevresel etkilerin, özellikle ebeveyn davranışlarının ileriki yıllarda öz-düzenleme kapasitesine etki ettiğini göstermişse de bu ilişkinin altında yatan mekanizmalar halen tam olarak bilinmemektedir. Özellikle yaşamın ilk yılında öz-düzenlemenin öncüsü sayılabilecek davranışlar başta ebeveyn duyarlılığı olmak üzere çevresel faktörlerden nasıl etkilenmektedir? Bu etkilerin altında yatan fizyolojik mekanizma nedir? Önerilen çalışma, bu soruları cevaplamayı amaçlamak...
Hız-Doğruluk Fonksiyonlarının Modellenmesi
Kılıç Özhan, Aslı(2018-12-31)
Psikoloji araştırmalarında sıklıkla karşılaşılan engellerden biri katılımcıların hızlı cevap vermek için cevabın doğruluğundan ödün vermeleridir. Bu olgu, hız- doğruluk ödünümü (speed-accuracy tradeoff) olarak adlandırılmaktadır. Psikoloji deneylerinde gözlemlenen bu eğilimi anlamak ve kontrol etmek için sınırlı sürede cevap yöntemi kullanılmaktadır. Sınırlı sürede cevap yönteminde katılımcılardan cevaplarını bir sinyal sesi duyduktan veya ekranda bir sinyal gördükten sonra vermeleri istenir. Genellikle, ce...
Citation Formats
G. Aslı and Ç. Erbuğ, “Mobil Sağlık Teknolojileri: Hamile Kullanıcıların Deneyimleri Üzerine Bir Çalışma,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 89, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.