Çocuklar için Empatik Tasarım

2018
Süner, Sedef
Günay, Aslı
Kulaksız, Mert
Kullanıcılarla empatik bağ kurabilmek, tasarımcılar için kullanıcı ihtiyaçlarına ve beklentilerine anlamlı karşılıklar üretebilmek açısından önemli bir araçtır. Çocuklar için ürün ve sistemler geliştirirken onlarla kurulacak empatik bağ, tasarımcılar açısından kritik bir öneme sahiptir; çünkü tasarımcı ve kullanıcı perspektiferi arasındaki farklılıklar, nesil farkıyla da birleşerek iyice açılmaktadır. Çocuk kullanıcılar genellikle yetişkin bakış açısıyla karakterize edilmekte, çocukların ilgi, bilgi ve becerilerine dair varsayımlar tasarım sürecinde yaygın bir kullanıcı girdisi olarak kullanılmaktadır. Hâlbuki, çocuklar da yetişkinler gibi ürün deneyimine yönelik çok yönlü ve çeşitli duygu ve düşüncelere sahiptirler. Çocuk kullanıcıların ürün kullanım deneyiminin bağlamsal koşulları ve öznel kullanıcı perspektiflerinin özümsenmesi, onların kaygıları, motivasyonları, öncelikleri ve beklentileri konusunda tasarımcılara daha isabetli öngörüler sunacaktır. Bu çalıştayın amacı, tasarımcıların çocuk kullanıcılara doğrudan erişim olmadan empati kurabilmelerini sağlayabilecek yöntem ve araçların örnek bir vaka üzerinden denenerek değerlendirilmesidir. Bu kapsamda, daha önce çocukların fotoğraf makinelerine dair algıları ve ürün kullanım deneyimlerine yönelik çocuk kullanıcılarla gerçekleştirilmiş bir alan çalışmasının bulguları çeşitli formatlarda (bağlamsal kullanım senaryoları, videolar, personalar, kavramsal şemalar vb.) katılımcılarla paylaşılacak ve grup içi tartışmalarla çocuk kullanıcıların gözünden fotoğraf çekme deneyimi sorgulanacaktır. Katılımcı gruplardan, bu bulgular ve sorgulamalar ışığında birer kullanıcı odaklı tasarım projesi tanımı ve tasarım kriterleri belirlemeleri, ardından bu kriterleri ilgili ürün konseptlerine dönüştürmeleri istenecektir. Son olarak, sunulmuş olan alan çalışması bulgularının çocuk kullanıcılarla empati kurabilme ve tasarım kriterlerine ve fikirlerine aktarılabilme açısından faydaları tartışılacaktır.

Suggestions

Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Kullanıcıya ilişkin bilginin tasarıma entegre edilmesi, giderek önem kazanan ve zenginleşen bir konudur. Kolaj çalışmaları (Visser vd. 2005), kart sıralama (Martin ve Hannington 2012) ve deneyim yansıtma modellemeleri (Turhan 2013) gibi yaratıcı (generative) ve katılımcı teknikler, kullanıcıları bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecine katmaktadır. Bu tür tekniklerle katılımcılar tasarlanmış ürünlerin test edicisi olmaktan çıkıp, ilk aşamalarından itibaren bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecini yönlendiri...
Çocuklar için Tasarlarken Birbirinden Öğrenmek: Tasarımda Disiplinler Arası İş Birliği
Can, Nilay Nida; Öztürk, İpek; Kaygan, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Teknolojinin gelişmesi ve tasarım problemlerinin karmaşıklaşması, tasarım ve ürün geliştirmeyi çeşitli disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek çalıştığı süreçler olmaya yöneltmektedir. Eğitim alanında da buna paralel şekilde disiplinler arası çalışma yaygınlaşmaktadır. Özellikle çocuklar için yapılan ürün ve eğitim materyallerini göz önüne aldığımızda, birden fazla disiplinin katkısı oldukça önemlidir. Bu makalenin amacı hem tasarım hem de eğitim alanındaki bu ortak eğilimi dikkate alan, disiplin...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Çalıştay 4. Disiplinler Arası Tasarım Deneyimi: Türkiye’deki Mültecilerin Geçici ve Kalıcı Yaşamları için Tasarım Fikri Geliştirme Çalıştayı
Yılmaz, Aslıhan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalıştay, endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin, tasarım disiplininin doğal dinamiği olan tasarım metodolojisini lisans eğitiminin odaklandığı ‘nesne’ tasarlamanın dışında kullanmaya yönelik bir deneyim atölyesidir. Bu deneyim atölyesi, değişen dünya düzeninde gelişen tasarım uygulamalarının farklılıkları ve benzerlikleri dönüştürerek tanımladığı yeni tasarım alanlarından ‘sosyal tasarım, toplumsal yenilik için tasarım’, ve yenilikçi fikirlerin etkinliğini artıran ‘servis tasarımı, kullanıcı d...
Citation Formats
S. Süner, A. Günay, and M. Kulaksız, “Çocuklar için Empatik Tasarım,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 661, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.