Gösterge Ve Kullanıcı Deneyiminin Teknolojiye Bağlı Değişimi: Kol Saatinden Akıllı Saate Geçiş

2020
Şahin, Betül
Nesnelerin kullanıcılar tarafından anlamlandırılma süreci göstergelerden ayrı düşünülemez. Göstergelerin anlamlandırılması, kullanıcıların geçmiş görsel hafızalarında halihazırdaki gös tergelerle ilişkiler kurulması ile mümkün olur. Bu nedenle kullanıcının hayatına yeni giren bir ürüne ait kullanıcı deneyiminin, geçmişte benzer bağlamda konumlandırabileceği ürünlere ait kullanıcı deneyimlerine bağlı olarak şekillendiği düşünülebilir. Fakat benzer şekilde kullanıcı hayatına yeni dahil olan göstergeler de eski göstergelerin güncel anlamlarında değişikliğe sebep olabilir. Bu bağlamda araştırmada, teknolojik gelişmelerin ve kültürel değişimlerin de etkisi ile kullanıma girerek kol saatinin yerine geçen “akıllı saat” örnek olarak seçilmiş olup kullanıcı deneyiminin zamansal boyutu ile ilişki kurularak göstergelerin anlamsal değişimi incelenmiştir. Bu sayede gelecekte yaşanabilecek potansiyel değişliklerin öngörülebilmesi ya da anlaşılabil mesi için katkı sağlayacak bir tablo ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Araştırmanın, bu tablo ile tasarım süreci ve kullanıcı araştırmalarına katkı sağlaması beklenmektedir. Araştırmada kul lanıcıların akıllı saate ve kol saatine dair algı ve anlamlandırmalarının tespiti amaçlanmış olup, kullanıcılara kullanım öncesi ve kullanım sonrasındaki deneyimlerini kapsayan açık uçlu soru lar sorulmuştur. Bu sorular sayesinde anlam ve göstergelerin değişimi, ürünle fiziksel etkileşi min başlaması ve teknolojik gelişmeye adaptasyonun da etkisiyle, tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, aralarındaki göstergesel ilişki sebebi ile kol saatinin kullanım sonrası deneyiminin akıllı saatin kullanım öncesi deneyimi üzerinde etkili olduğu ve akıllı saatin kullanım anındaki ve kullanım sonrasında deneyimin de kol saatine ait deneyimin tekrar şekillenmesinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, tek başlarına anlamlı olamayan ancak diğer göstergeler ile ilişkileri içerisinde anlam kazanan göstergeler, birbirleri üzerinde sadece zamansal bir çizgi üzerinde etki göstermemektedir. Yeni bir ürün deneyimi eski bir ürüne ait anlam ve göstergele rin de şekillenmesinde etki yaratabilmektedir.

Suggestions

Kullanıcı Deneyimi Dinamiklerinde Zamana Bağlı Beklenti Değişimleri; Kahve Demleme Ekipmanlarının Hedonik Açıdan Değerlendirilmesi
Eser, Aybike; Altıparmakoğulları, Yener (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüz tasarım hedeflerinden birisi anlamlı deneyimler yaratmaktır. Deneyimler içeriğe bağ lı olarak öznel bir etki alanına sahip olup kullanıcıların davranışları doğrultusunda oluşmakta dır. Yirmi birinci yüzyılın getirdiği hızlı yaşam koşullarıyla birlikte kullanıcıların davranışları, beklentileri ve buna bağlı olarak deneyimleri sürekli olarak değişmektedir. Kullanıcı deneyi minin; temelde kullanım öncesi, sırası ve sonrası olarak zamansal süreçlere bölünmesine rağ men kümülatif zaman çerçevesindeki de...
Mağaza Atmosferinin Duyusal Deneyime Etkilerinin İncelemesi
Altıparmakoğulları, Ceyda (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Kullanıcı deneyiminin ürün satın alma ya da tercih etme kararlarında etkili olduğunu yapılan çalışmalar göstermiştir. Aynı zamanda mağaza ortamı ürün ile güvenin sürdürülebilirliği açısın dan da oldukça etkilidir. Duyusal tasarım yöntemleri, kullanıcıların etkileşime geçtikleri ürün ile birlikte içinde bulunduğu atmosferi duyuları aracılığıyla algılaması nedeniyle günümüzde oldukça önem kazanmıştır. Bu tasarım yöntemlerini uygulamak için kullanıcıların duyusal ola rak algılamış oldukları çevresel faktörl...
Kullanıcı Deneyimi Arastırması Sürecini Uzaktan Gerçeklestirmeyi Destekleyici Bir Rehber Gelistirilmesi
Töre Yargın, Gülşen; Cerda, Sedef Süner Pla(2020-12-31)
Bu proje, COVID-19 salgınının getirdigi sosyal izolasyon kosulları altında uzaktan sürdürülmekte olan kullanıcı deneyimi (UX - User Experience) arastırma pratiklerini incelemeyi amaçladı. Bu kapsamda var olan uzaktan arastırma yöntem ve araçları tarandı, küresel baglamda konuya iliskin profesyonellerin görüs ve deneyimlerini paylastıgı salgının ilk altı aylık döneminde yayınlanan blog yazıları incelendi ve Türkiye baglamında alanda faaliyet yürüten 7 firmanın gerçeklestirdigi pratikler, yönetici ve çal...
Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Teknolojilerle Zenginleştirilmesi
Şener Pedgley, Bahar; Pedgley, Owaın Francıs (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Telekomünikasyon için kimi zaman sesli - veya ekran üzerinden - etkileşim mümkün olma yabilir veya tercih edilmeyebilir. Örneğin, insanlar diğer insanların da etrafta bulunduğu du rumlarda dikkat çekmeyecek şekilde davranmak isteyebilirler; ekranı olan bir ürün aracılığıyla etkileşim kurmak fiziksel olarak mümkün olmayabilir; yüksek sesle konuşmak için uygunsuz bir durum olabilir veya o an için etkili bir yöntem olmayabilir. İşte bu gibi zamanlarda, do kunsal (dokunma hisli) iletişim alternatif bir iletiş...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Citation Formats
B. Şahin, “Gösterge Ve Kullanıcı Deneyiminin Teknolojiye Bağlı Değişimi: Kol Saatinden Akıllı Saate Geçiş,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 425, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.