Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Teknolojilerle Zenginleştirilmesi

2020
Telekomünikasyon için kimi zaman sesli - veya ekran üzerinden - etkileşim mümkün olma yabilir veya tercih edilmeyebilir. Örneğin, insanlar diğer insanların da etrafta bulunduğu du rumlarda dikkat çekmeyecek şekilde davranmak isteyebilirler; ekranı olan bir ürün aracılığıyla etkileşim kurmak fiziksel olarak mümkün olmayabilir; yüksek sesle konuşmak için uygunsuz bir durum olabilir veya o an için etkili bir yöntem olmayabilir. İşte bu gibi zamanlarda, do kunsal (dokunma hisli) iletişim alternatif bir iletişim modu sunabilir. Lisansüstü seviyedeki bir ders kapsamında yürütülen bu sekiz haftalık proje, öğrencilerin bireyler arası iletişim bağ lamında dokunma duyusunu irdelemelerini gerektirdi. Öğrenciler, ikişerli ekipler halinde, do kunsal iletişimin faydalı olacağını öngördükleri senaryolar çerçevesinde kavramsal tasarımlar geliştirdiler. Yaratıcı düşüncelerini senaryo kurgulama, etkileşim vizyonu, dokunsal mesajların tanımlanması ve teknik değerlendirme aracılığıyla hem kullanım bağlamını hem de giyilebilir iletişim ürününün kendisini geliştirmeye odakladılar. Sekiz farklı senaryo ve ürün çözümüne ulaşıldı: bu çözümlerden kimi yönergelerin doğrudan iletimine odaklanırken, kimisi ise alışa gelmişin dışında anlamlar içeren mesajları farklı pasif dokunma hissi aracılığıyla iletebilmeyi amaçladı. Genel olarak, öğrenciler bir ürün arayüzünün görsel ve sesli modalitelerin ötesine nasıl taşınabileceğini öğrendiler ve farklı kullanıcı deneyimlerine yönelik tasarım önerilerinde yeni etkileşim biçimlerinin öngörülerini sundular. Bunun yanında, akla ilk gelenin haricinde dokunma hissinin ne tür zengin ürün-kullanıcı-etkileşim senaryolarında kullanım alanı bulabi leceğine dair tasarım öngörülerini tanımlamış oldular. Projenin sonuçları haricinde konusu da daha önce bu kapsamda ele alınmamış olması nedeniyle literatüre katkı sağlamaktadır.

Suggestions

Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Tasarımda Çocuk Temsilleri Üzerine Bir Derleme Çalışması
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Tasarımcılar için kullanacı imgeleri, tasarım sürecinde dolaylı ya da doğrudan, açık veya örtük biçimlerde referans olmaktadır. Tasarlanan ürünün kimler tarafından kullanılacağını tahayyül etmek, tasarlama eylemini somutlaştırmakta ve tasarım kararlarını meşrulaştırmakta bir aracı haline gelir. Söz konusu kullanıcı grubu, tasarlama eylemini yapanın imgelemiyle örtüştükçe, bu kullanıcıların gerçek hayat deneyimlerine temas eden anlamlı ve isabetli ürünler geliştirilebilmesi olasılığı artar. Çocuklar için ürü...
Ürün Tasarım Sürecinde Ürün Okunabilirliği Kavramının Sesli Düşünme Protokolü İle Ölçülmesi: Karşılaştırmalı Ürün Analizi
Narter, Çınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Günümüzde ürün tasarımı etkinliğinin, kullanıcı deneyimi odaklı teknoloji ve üretim açısından hiç olmadığı kadar hızlı bir gelişme ve ivme içinde olduğu gözlemlenmektedir. Bununla birlikte ürün tasarımında uygulanan ve araştırılan birçok yöntemin tek başına ürünü anlamlandırma ve okuyabilme noktasında yetersiz kaldığı da görülmektedir. Bu nokta da endüstriyel ürünlerin kullanıcılar ile kurduğu iletişim düzleminin önemi ön plana çıkmaktadır. Ürün iletişimi, ürün okunabilirliği, kavramların ürün üzerinde...
Kullanıcıların Duyusal Ürün Deneyimlerini Değerlendirme Biçimleri Üzerine Bir Araştırma Kurgusu
Coşkun, Merve; Şener Pedgley, Bahar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Ürün deneyimi, ürün-kullanıcı etkileşimi sonucu zamanla şekillenen çok katmanlı ve karmaşık bir yapıdan oluşmaktadır. Duyuların tasarımda merkez alındığı ürün deneyimi ya da başka bir deyişle, duyusal ürün deneyimi de bu bütünün en önemli katmanlarından biri olup, ürünün kullanıcı tarafından algılanması, yorumlanması ve deneyimlenmesini doğrudan ya da dolaylı bir şekilde etkilemektedir. Bu çalışma, ürün kullanımı esnasında özellikle işleve yönelik ürün etkileşimlerinden doğan duyusal deneyimlere odaklanmakt...
Bir Katılımcı Tasarım Süreci: Etkileşimli Kiosklar için Örnek Olay Çalışması
Yıldırım, Yasemin; Orhun , Simge Esin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Günümüzde bilgiye erişim sağlanabilmesi amacı ile tasarlanan etkileşimli kioskların üstlendikleri işlevler artmakta ve kullanımları hızla yaygınlaşmaktadır. Bu sabit etkileşimli araçların, sundukları içeriğin organizasyonu veya sunumu veya fiziksel olarak konumlandıkları noktalar sebebi ile kullanıcıların ihtiyaçlarına yeteri kadar karşılık veremedikleri ve işlevlerini yerine getiremedikleri gözlemlenmektedir. Yapılan araştırmalar, etkileşimli tasarımlarda hedeflenen bilgi alışverişinin kullanıcı senaryolar...
Citation Formats
B. Şener Pedgley and O. F. Pedgley, “Ürün-Kullanıcı Deneyiminde Dokunma Hissinin Teknolojilerle Zenginleştirilmesi,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 167, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77012.