Teknoloji ve Tasarım Eğitiminin Önemi: Biyobenzetim Örneği

2018
Öngün, Celal
Bu çalışmada ortaokullarda okutulan teknoloji ve tasarım dersinde, temel tasarım etkinliklerinin birey ve toplum için önemi üzerinde durulmuştur. Teknoloji ve tasarım eğitiminin önemi, özel bir biyobenzetim mimari örneği olan tarihi Aşıklı Höyük petek evlerinden yola çıkılarak somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Temel tasarımda kullanılan iki ve üç boyutlu şekillerin biyobenzetim mimari ile ilişkisi incelenmiştir. Öğrencilerin temel tasarım konusunu kavramaları, pekiştirmeleri ve tasarımda estetik görünen ögeleri içselleştirerek gelecekte kendi çevrelerini etkin ve farklı bir şekilde tasarlamaları hedefenmiştir. Biyobenzetim bir mimari örneği olan Aşıklı Höyük petek evlerinin, bütüncül bir kapsamda ele alınarak, gelecekte öğrencilerin çözüm odaklı projeler üretebilmeleri için örnek teşkil etmesi amaçlanmıştır. Aşıklı Höyük evlerine gezi ve inceleme yapılarak petek yapıdaki barınaklar yakından gözlenmiştir. Gezi ve inceleme sonrasında yapılan bir etkinlikle biyobenzetim mimari yapılarda yaşamanın faydaları sıralanmıştır. Sıralanan bilgilerden yola çıkılarak varsayımlar kurulmuş ve günümüz evleri için yeni çıkarımlarda bulunulmuştur. Oluşturulan temel tasarım ve biyobenzetim bilinci ile öğrencilere yeni yapacağı projelerde hayallerini kurgularken estetik ögelerden yararlanma ve verimli mimari tasarımlar oluşturma bilinci kazandırma hedefenmiştir. Bu yolla, öğrencilere kolektif teknoloji ve tasarım eğitimi bilinci verilmeye çalışılmıştır.

Suggestions

Teknoloji, tasarım ve inovasyon merkezi destek hizmetleri projesi
Sorguç, Arzu; Alkan, Serkan; Ülgen, Serkan(2017-12-31)
Bu proje kapsamında yapılacak olan etkinlikler, üniversitemizin disiplinlerarası yetkinliğini artırmak ve sanayi ile etkileşimi güçlendirerek, öğrencilerin ve öğretim üyelerinin tasarım ve inovasyon faaliyetlerine katılımı özendirecektir.
Maddenin Halleri ve Tasarım: Bir Analoji
Bağlı, Hümanur; Timur, Şebnem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Bu yazı, tasarımı üç farklı safhaya ayırmayı dener ve bu farklı safhaları, fizikteki maddenin hallerini analojik bir yapı olarak kullanarak açıklamayı, anlamayı ve geliştirmeyi amaçlar. Tasarımı katı, sıvı ve gaz olarak sıralanan maddenin halleri üzerinden tanımlamaya ve tartışmaya çalışmak, tasarıma dair farklı seviye ve aşamaları kavramsallaştırmakta kolaylık sağlayarak tasarım alanına özgü bir akışı ifade etmektedir. Çalışmada bu üç farklı safhanın işaret ettiği aşamalar “kaynaklar, süreçler ve sonuçlar”...
Yaratıcı Tasarım Uygulamalarında Bir Atölye Çalışması: Tasarım İşbirliğinin Bileşenleri ve Küresel Bir Soruna Tasarımın Yaklaşımı
Tezel, Elçin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Gelişen ekonomik, sosyal ve çevresel koşullar, tasarım disiplinlerinin iş birlikçi yaklaşımları kullanmalarını zorunlu kılmaktadır. İş birlikçi yöntemler, tasarlama sürecine farklı katkıları bulunabilecek katılımcıların eşdeğer şartlarda sürece ve son ürüne katkı sağlamasını hedefemektedir. İş birlikçi yöntemlerin artan önemine karşılık, tasarımcıların diğer yetenek grupları ile çalışma yöntemlerine ait bilgi sınırlıdır. Bu çalışmada, tasarımın küresel ölçekte sorunların çözümünü tetikleyebilecek farkındalı...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Kamusal Alan İçin Tasarım: İstanbul’da Yerel Yönetimlerle İşbirliği İçerisinde Yürütülen Disiplinler Arası Projelerde Tasarımcının Konumu
Çatalyürekli, Selen; Kaya, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Bu çalışmada, kamusal alanlar için tasarlanan ürünlerin ana kullanıcısı olan kamunun, tasarım sürecine sosyal ve ekonomik etmenlerle birlikte katılım hakkı olduğu fikrinden yola çıkılmıştır. Türkiye’de kamusal alan için disiplinlerarası tasarım hizmetleri ve girişimci birimlerin oluşumu yaygınlaşmaktadır. Fakat bu kamusal alan için tasarım anlayışının, yasal olarak bağlayıcı tasarım standartları, denetleyici kurumlar ve bürokratik kültürü içinde bir söylemi bulunmamaktadır. Bu kapsamda araştırmanın temel am...
Citation Formats
C. Öngün, “Teknoloji ve Tasarım Eğitiminin Önemi: Biyobenzetim Örneği,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 577, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018.