Türkiye’de Üniversite Düzeyinde Endüstriyel Tasarım Proje Dersine Giren Öğretim Üyelerinin Eğitim Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme

2016
Çelikada, Oğuz
Kapkın, Engin
Tasarım odaklı eğitimi diğer akademik disiplinlerden ayıran en belirgin farklardan biri de stüdyo dersleridir. Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi, endüstriyel tasarım eğitiminde de stüdyo dersleri uygulama, geri bildirim ve son ürün yaklaşımı ile öğrencinin sektörel şartlara hazırlandığı, disiplinin en önemli derslerindendir. Stüdyo derslerinin, bölümde işlenen teorik ağırlıklı derslerden farklı yürütülmesi ise kendine has bir eğitim sürecinin ve öğretici profilinin oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışmada 2014-2016 yılları arasında üniversitelerin endüstriyel tasarım bölümündeki stüdyo/proje derslerinde yürütücü görevi üstlenen öğretim üyelerinin eğitim yaklaşımları incelenmiştir. Çalışma için stüdyo/proje derslerinde danışman ve yürütücü olarak yer almış öğretim üyelerine The Teaching Perspectives Inventory (TPI) uygulanmıştır. TPI modeli öğretmenlerin eğitim sürecindeki davranışlarını, niyetlerini ve inançlarını derecelendirmede ve bu değişkenler arasındaki tutarlığı değerlendirmede faydalı bir envanter olduğu için seçilmiştir (Stevenson ve Harris, 2014). Bu çalışma öğretim üyelerinin profilinin çıkarılmasına ve bu yolla eğitim yaklaşımlarının incelenmesine imkan tanıyacaktır.

Suggestions

Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi
Demirci, Sinem; Cengizoğlu, Seçil (null; 2016-09-30)
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek v...
Türkiye’de Endüstriyel Tasarımcıların Kariyer Tatmini
Kaygan, Pınar(2018-12-31)
Ülkemizde her geçen gün artmakta olan endüstriyel tasarım lisans programı ve mezunu sayısı, endüstriyel tasarımcıların aldıkları lisans eğitimi sonrasındaki iş hayatları ve istihdam koşulları konusunda güncel bilginin gereğini ortaya koymaktadır. Ayrıca endüstriyel tasarımcıların çalışma alanları, biçimleri ve koşulları açısından çeşitlilik gösterdiği bilinmekle birlikte Türkiye özelinde endüstriyel tasarımcıların kariyer haritası ve sektör dağılımına dair güncel bir veri bulunmamaktadır. Oysaki bu etkenler...
Türkiye'de 2000'li yıllarda mesleğe katılan endüstriyel tasarımcıların serbest çalışma koşulları ve deneyimleri
Kaygan, Pınar(2016-12-31)
Türkiye'de son on yılın endüstriyel tasarım literatürü, endüstriyel tasarım mesleğinin 2000'li yıllardan itibaren hem eğitim hem de endüstri alanında önem ve görünürlük kazandığını vurgular. Ancak endüstriyel tasarımcıların çalışma biçimlerinin ve koşullarının tasarım araştırmacılarının bugüne dek yeterince ilgilenmediği bir konu olmasından dolayı, literatürde olumlu bir dille altı çizilen mesleğin yükselişiyle endüstriyel tasarımcıların gündelik iş deneyimleri arasındaki ilişkiyi tespit edemiyoruz. Bu araş...
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştirilecek anket, Üniversitemizdeki yaklaşık 400 öğrenciye uygulanacaktır. Ankette, katılımcıların profilini çıkarmak amaçlı demografik bilgilerin sorulduğu bölüme ek olarak, katılımcılara dönütün tanımı, etkili dönüt algısı, etkili dönüt format tercihleri (bireysel veya grup; yüz yüze veya yazı...
Türkiye’de Kullanıcı Deneyimi Tasarımının Doğuşu ve Gelişimi Sürecinde Endüstriyel Tasarımcıların Rolü
Hamurcu, Ahmet (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
İnternet tabanlı sunulan ürün ve hizmetlerin, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) gömülü cihazlar üzerinden kullanımının ülkemizde gün geçtikçe yaygınlaştığı ve günlük hayatımızda daha çok yer kapladığı aşikârdır. Hemen her fonksiyonun yazılımlarla çözülmeye başlandığı bu ürünlerde fiziki görünüm giderek sadeleşmekte ancak yapılabilen işlev sayısı artmaktadır. Bu durum ise ürünlerin kullanımının daha karmaşık bir hale gelmesine neden olmaktadır. Bu süreçte ise ürünlerin maddesel olmayan bileşenleri de end...
Citation Formats
O. Çelikada and E. Kapkın, “Türkiye’de Üniversite Düzeyinde Endüstriyel Tasarım Proje Dersine Giren Öğretim Üyelerinin Eğitim Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 515, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.