Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi

2016-09-30
Demirci, Sinem
Cengizoğlu, Seçil
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak içerik analizi yöntemi seçilmiştir. Ulusal alanyazını tarandığında 1997-2015 yılları arasında yayınlanmış 9 tez, 27 makale ve 21 konferans bildirisine ulaşılmıştır. Çalışmaların araştırma deseni, örneklemi, yapıldığı bölgeler ve kullanılan değişkenler frekans analiziyle raporlaştırılmıştır. Araştırma deseni tercihine bakıldığında, çoğunluk nicel araştırmaları tercih etmiştir. Ancak, nitel ve karma araştırma deseniyle yapılan çalışmaların sayısı da artmaktadır. Çalışmaların yarısından fazlası öğretmenlerle gerçekleştirilmiş ve en çok çalışma İç Anadolu Bölgesi’nde yürütülmüştür. Bazı bölgelerdeyse herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. En sık çalışılan değişkenlerse fen öğretimine karşı tutum ve bilim etkinliklerinin etkililiği üzerine olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmanın bulguları yorumlandığında, genel olarak yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Özellikle diğer araştırma desenlerinin kullanımının yaygınlaşması, öğretmen adayları ve çocuklarla daha fazla araştırma yapılması ve diğer bölgelerimizin de eklenmesi okul öncesi dönemde fen eğitiminin etkililiği konusunda araştırmacılara ve program geliştirme çalışmalarına ışık tutacaktır.
12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016)

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde STEM Eğitimi Anlayışı
ÇETİN, MUSTAFA; Demircan, Hasibe Özlen (2020-04-01)
Çocukların yaşamlarında karşılaşabilecekleri problemler ile bilimsel kavramlar arasında bağ kuran STEM eğitimi, erken çocukluk döneminden başlayarak öğrenme süreçlerine dahil olmaktadır. STEM eğitimi kavramsal öğrenmenin yanı sıra öğrencilerin aktif katılımlarının sağlandığı yaparak yaşayarak öğrenmenin ilke olarak yer verildiği bir eğitim anlayışıdır. Öyle ki STEM, öğrencilerin yaşantıları ile öğrendiklerini bütünleştirme konusunda olanaklar sunar. Erken çocukluk dönemi öğrenme ortamlarında STEM eğitiminin...
Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitiminde Dijital Hikaye Kullanımı
İslim, Ömer Faruk; Yıldırım, İbrahim Soner (null; 2017-12-17)
Hikayeler, tarihin başlangıcından bu yana bilginin ve kültürün eğlenceli bir şekilde aktarılmasında kullanılmışlardır. Günümüzde teknolojinin de işin içine girmesiyle birlikte elektronik ortamda görsel, hem işitsel anlamda daha zengin, aynı zamanda da öğrenenin yaş ve bilgi düzeyine göre ilerleme hızı ve şekli değiştirilebilen dijital hikayeler ortaya çıkmıştır. Bu dijital hikayeler okul öncesi eğitimden lisansüstü düzeye, hatta yaşam boyu öğrenme modeli doğrultusunda yaşça çok daha büyük bireylerin eğitiml...
Türkiye’de Üniversite Düzeyinde Endüstriyel Tasarım Proje Dersine Giren Öğretim Üyelerinin Eğitim Yaklaşımları Üzerine Bir İnceleme
Çelikada, Oğuz; Kapkın, Engin (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Tasarım odaklı eğitimi diğer akademik disiplinlerden ayıran en belirgin farklardan biri de stüdyo dersleridir. Tüm tasarım disiplinlerinde olduğu gibi, endüstriyel tasarım eğitiminde de stüdyo dersleri uygulama, geri bildirim ve son ürün yaklaşımı ile öğrencinin sektörel şartlara hazırlandığı, disiplinin en önemli derslerindendir. Stüdyo derslerinin, bölümde işlenen teorik ağırlıklı derslerden farklı yürütülmesi ise kendine has bir eğitim sürecinin ve öğretici profilinin oluşmasına neden olmuştur. Bu çalışm...
Effect of innovation on wages, profits, and labor turnover in Turkish manufacturing
Ekiz, Çiğdem; Taymaz, Erol; Department of Economics (2022-9)
Innovations are among the main factors that influence long-term economic growth and affect important economic indicators such as profits and wages. Changes in profits and wages, in turn, determine the distribution of income in a society. This thesis analyzes the effects of innovation on wages, profits, and labor turnover. Changes in wages after innovations for high-wage, median-wage, and low-wage earners and male and female workers are first considered. Subsequently, changes in profits and labor productivit...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Citation Formats
S. Demirci and S. Cengizoğlu, “Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi,” presented at the 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84179.