Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi

2016-09-30
Demirci, Sinem
Cengizoğlu, Seçil
Erken çocukluk dönemindeki tecrübeler, beyin gelişiminde önemli bir yer tutmaktadır. Dolayısıyla, bilimle erken yaşta tanışma, çocukların beyin gelişimini ve bilime olan ilgisini etkilemektedir. Bu sebeple, okul öncesi dönemde hazırlanmış iyi bir fen eğitimi, hem çocukların gelecekteki akademik başarısı hem de toplumların bilimsel okur-yazar bireylere sahip olması açısından önemlidir. Mevcut çalışmanın amacı, ulusal alanyazınında okul öncesi dönemde fen eğitimi kapsamında yayınlanmış çalışmaları incelemek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Çalışmanın amacına uygun olarak içerik analizi yöntemi seçilmiştir. Ulusal alanyazını tarandığında 1997-2015 yılları arasında yayınlanmış 9 tez, 27 makale ve 21 konferans bildirisine ulaşılmıştır. Çalışmaların araştırma deseni, örneklemi, yapıldığı bölgeler ve kullanılan değişkenler frekans analiziyle raporlaştırılmıştır. Araştırma deseni tercihine bakıldığında, çoğunluk nicel araştırmaları tercih etmiştir. Ancak, nitel ve karma araştırma deseniyle yapılan çalışmaların sayısı da artmaktadır. Çalışmaların yarısından fazlası öğretmenlerle gerçekleştirilmiş ve en çok çalışma İç Anadolu Bölgesi’nde yürütülmüştür. Bazı bölgelerdeyse herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. En sık çalışılan değişkenlerse fen öğretimine karşı tutum ve bilim etkinliklerinin etkililiği üzerine olduğu söylenebilir. Mevcut çalışmanın bulguları yorumlandığında, genel olarak yeterli sayıda çalışmaya rastlanmamıştır. Özellikle diğer araştırma desenlerinin kullanımının yaygınlaşması, öğretmen adayları ve çocuklarla daha fazla araştırma yapılması ve diğer bölgelerimizin de eklenmesi okul öncesi dönemde fen eğitiminin etkililiği konusunda araştırmacılara ve program geliştirme çalışmalarına ışık tutacaktır.
Citation Formats
S. Demirci and S. Cengizoğlu, “Türkiye de Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi nde Yapılan Çalışmaların Bölgelere Değişkenlere ve Örneklem Gruplarına Göre İçerik Analizi,” presented at the 12.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (28 - 30 Eylül 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84179.