Çalıştay 9. Tasarımcı için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı

2016
Temeltaş, Handan
Ataman Scharning, Ayşegül
Bu çalıştay endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin tasarladıkları ürünler veya projeler üzerinden bu ürünleri nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı, yeni ürün geliştirme konusunda ana aktör olarak inovasyonu gerçekleştirme potansiyeli en yüksek olan disiplinlerden biridir. Günümüzde gerek kitlesel fonlama imkanlarının artması gerekse girişimcilik destekleri nedeniyle endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunları kendi tasarladıkları ürünleri hayata geçirmek üzere iş kurmayı geçmişe nazaran daha fazla tercih etmektedirler. Fakat üzerinde yeterince düşünülmemiş yapılabilirlik araştırması neticesinde, bu firmaların yaşam süresi olumsuz biçimde etkilenmektedir. Persona ve kanvas iş modeli oluşturma girişimcilik eğitimlerinin bir parçası olmakla beraber, ürün-kullanıcı ilişkisine ve ürünün rekabet ve yapılabilirlik araştırmasına yalın ve herkesin anlayabileceği bir bakış açısı getirmektedir. Bu sebeple bu uygulamalar kapsamlı bir işletme ya da yönetim eğitimi almamış olan tasarımcılar için anlamlı bir çıktı sunabilir. Çalıştay sırasında bir iş fikrini ya da tasarlanan yenilikçi ürünü hayata geçirmek için persona oluşturma ve kanvas iş modeli çalışmaları uygulanmıştır. Bu yolla tasarım öğrencilerinin girişimcilik ve tasarladıkları ürüne ait yapılabilirlik konusunda pratik bir çalışmayı yürütmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu pratik çalışma sonunda her katılımcı kendilerine verilen sürede iş fikirlerini sunup, yatırımcı karşısında karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda sunum becerilerini nasıl geliştirebileceklerine yönelik geri bildirim almışlardır.

Suggestions

Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Dönüşüm mü, gelişim mi? Kamu hastanelerinin yönetiminde yeni bir kurumsal mantığa doğru
Özseven, Mustafa; Danışman, Ali; Bingöl, Ali Suha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2014-8)
Bu çalışma, Türkiye’de son yıllarda kamu hastanelerinin yönetimininde gerçekleşen değişimin kurumsal mantıklar perspektifinden bakıldığında nasıl bir nitelik taşıdığını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada spesifik olarak kamu hastanelerinin yönetimini şekillendiren ve geleneksel olarak varlığını sürdüren kamu hizmeti mantığının 2003 sonrası yapılan düzenleme ve uygulamalarla yeni bir kurumsal mantığa mı dönüştüğü, yoksa temel unsurlarını koruyarak bir gelişim seyri mi izlediği anlaşılmaya çalışıl...
Çalıştay 3. Kendiliğinden Örgütlenen Sistemlerde Ortak Deneyimin Tasarım Sürecine Katılımı: İstanbul Toplu Taşıma Sisteminde Minibüs Sistemi Örnek Olayı
Ekmekçioğlu, Deniz; Özkaraman Şen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Kendini örgütleyen sistemlerin yapısına bakıldığında, temel hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda, yerel toplumun marjinalleşmiş bir sistem yapısı ile problem çözme çabaları görülmektedir. Bu yapılar genellikle ürün-hizmet hibrit yaklaşımlarından oluşmaktadır. Bu çabalar çerçevesinde, hem sistemin tasarımları hem de yöneticileri sistemin paydaşları olan yerel toplum bireylerinden oluşmaktadır. Fakat bu sistemler, çeşitli nedenlerle üst örgütler (belediye, devlet, sivil toplum kuruluşu, firmalar, vb.) tara...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
Citation Formats
H. Temeltaş and A. Ataman Scharning, “Çalıştay 9. Tasarımcı için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 777, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.