Çalıştay 9. Tasarımcı için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı

2016
Temeltaş, Handan
Ataman Scharning, Ayşegül
Bu çalıştay endüstri ürünleri tasarımı lisans öğrencilerinin tasarladıkları ürünler veya projeler üzerinden bu ürünleri nasıl hayata geçirebilecekleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır. Endüstri ürünleri tasarımı, yeni ürün geliştirme konusunda ana aktör olarak inovasyonu gerçekleştirme potansiyeli en yüksek olan disiplinlerden biridir. Günümüzde gerek kitlesel fonlama imkanlarının artması gerekse girişimcilik destekleri nedeniyle endüstri ürünleri tasarımı bölümü mezunları kendi tasarladıkları ürünleri hayata geçirmek üzere iş kurmayı geçmişe nazaran daha fazla tercih etmektedirler. Fakat üzerinde yeterince düşünülmemiş yapılabilirlik araştırması neticesinde, bu firmaların yaşam süresi olumsuz biçimde etkilenmektedir. Persona ve kanvas iş modeli oluşturma girişimcilik eğitimlerinin bir parçası olmakla beraber, ürün-kullanıcı ilişkisine ve ürünün rekabet ve yapılabilirlik araştırmasına yalın ve herkesin anlayabileceği bir bakış açısı getirmektedir. Bu sebeple bu uygulamalar kapsamlı bir işletme ya da yönetim eğitimi almamış olan tasarımcılar için anlamlı bir çıktı sunabilir. Çalıştay sırasında bir iş fikrini ya da tasarlanan yenilikçi ürünü hayata geçirmek için persona oluşturma ve kanvas iş modeli çalışmaları uygulanmıştır. Bu yolla tasarım öğrencilerinin girişimcilik ve tasarladıkları ürüne ait yapılabilirlik konusunda pratik bir çalışmayı yürütmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Bu pratik çalışma sonunda her katılımcı kendilerine verilen sürede iş fikirlerini sunup, yatırımcı karşısında karşılaşabilecekleri zorluklar konusunda sunum becerilerini nasıl geliştirebileceklerine yönelik geri bildirim almışlardır.

Suggestions

Çalıştay 3. Kendiliğinden Örgütlenen Sistemlerde Ortak Deneyimin Tasarım Sürecine Katılımı: İstanbul Toplu Taşıma Sisteminde Minibüs Sistemi Örnek Olayı
Ekmekçioğlu, Deniz; Özkaraman Şen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Kendini örgütleyen sistemlerin yapısına bakıldığında, temel hizmetlerin yetersiz kaldığı durumlarda, yerel toplumun marjinalleşmiş bir sistem yapısı ile problem çözme çabaları görülmektedir. Bu yapılar genellikle ürün-hizmet hibrit yaklaşımlarından oluşmaktadır. Bu çabalar çerçevesinde, hem sistemin tasarımları hem de yöneticileri sistemin paydaşları olan yerel toplum bireylerinden oluşmaktadır. Fakat bu sistemler, çeşitli nedenlerle üst örgütler (belediye, devlet, sivil toplum kuruluşu, firmalar, vb.) tara...
Türkiye Hapishanelerinde Gündelik Hayat ve Direniş Pratikleri
Topal, Çağatay(2015-12-31)
Bu proje, Michel de Certeau’nun gündelik hayat ve direniş analizlerini kullanarak direniş ve iktidar ilişkisinin nasıl kurulduğuna ve bunun Türkiye hapishanelerinde nasıl yaşantılandığına odaklanacaktır. Proje öncelikle Türkiye hapishane tarihine odaklanarak, Cumhuriyet ile birlikte Türkiye hapishanelerinin evrimini literatür taraması sonucunda ortaya koymaya çalışacaktır. Bunun ardından gündelik hayat ve direniş pratikleri üzerindeki en yoğun müdahalenin gerçekleştiği F tipi hapishane örneğine odaklanarak,...
Çalıştay 7. Ürün Tasarım Sürecinde Arka Plan
Curaoğlu, Füsun (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım eğitiminde proje dersleri ve proje jürilerinde öğrencilere yöneltilen eleştirilerin yoğunlaştığı öncelikli başlıklardan bir tanesi de ürün-arka plan ilişkisinin sorgulanmaması ve kurgulanmayan bu gerçekliğin yarattığı sorunlar üzerinedir. Bu kapsamda yürütülen araştırmada, öğrencinin problem tespiti ve çözümü için geliştirdiği proje sunumlarında ürünün arka planının bileşenlerine dair, ürün-kullanıcı ilişkisinin yer almakta olduğu, ancak aynı sunumda ürünün diğer bileşenlerle ilişkilerin...
Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Citation Formats
H. Temeltaş and A. Ataman Scharning, “Çalıştay 9. Tasarımcı için Girişimcilik ve Kanvas İş Modeli Çalıştayı,” ODTÜ Mimarlık Fakültesi, Ankara, 2016, p. 777, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2016/.