Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar

2020
Oğur, Dilruba
Doğan, Çağla
Karadoğaner, Alper
Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir. Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve kişisel hijyen pratikleri (yıkanma, bölgesel yıkanma, el ve yüz yıkama ve diş fırçalama) sırasında suyun verimli kullanımının desteklenmesini sağlayacak tasarım çözüm alanlarının keşfedilmesini amaçlar. Çalıştay (i) ça lışmanın konusunun, amacının ve kullanılacak araç ve yöntemlerin aktarıldığı tanışma ve su num aşaması, (ii) kişisel temizlik ve hijyen pratiklerine yönelik deneyimlerin, davranışların ve problemlerin hatırlanmasını amaçlayan empati aşaması, (iii) farklı problem alanlarına ve farklı kullanıcı eğilimlerine yönelik taslak fikirlerin oluşturulduğu fikir geliştirme aşaması, (iv) taslak fikirlerin sunularak öne çıkan fikirlerin seçildiği tartışma aşaması, (v) seçilen taslak fikirlerin potansiyel kullanım senaryoları geliştirerek detaylandırıldığı fikir detaylandırma aşaması, (vi) geliştirilen fikirlerin sunularak su tüketiminin azaltılmasına yönelik potansiyellerin ve kısıtların değerlendirildiği tartışma aşaması ve (vii) kullanılan yaratıcı araç ve yöntemlerin fikir geliştir me süreçlerine katkılarının tartışıldığı değerlendirme aşamasından oluşur. Çalıştaya, katılımcıların problem alanını keşfetmelerini sağlayacak empati çizelgesi ve Oğur Aydın’ın önceki çalışmaları kapsamında geliştirdiği davranış, algı ve ürün odaklı problem alan larını, davranış değişikliğine yönelik farklı kullanıcı eğilimlerini ve tasarım stratejilerini kap sayan ilham kartları gibi yaratıcı araçlar dahil edilerek katılımcıların fikir geliştirme süreçleri desteklenecektir. Çalıştay kapsamında katılımcılardan eskiz, senaryo geliştirme, kâğıt bazlı mo del yapımı ve benzeri tekniklerle banyo ortamında suyun verimli kullanımına yönelik fikirler geliştirmeleri beklenmektedir. Bireysel olarak çalışacak katılımcıların, yürütücüler tarafından önerilecek bir çevrimiçi platform üzerinde, taslak fikirlerini aşamalı bir şekilde geliştirmeleri ve sunmaları hedeflenmektedir. Geliştirilen tasarım çözüm alanlarına ek olarak bu süreçte katı lımcılara, kullanılan yaratıcı araç ve yöntemleri farklı tasarım süreçlerini desteklemek amacıyla nasıl kullanabileceklerine yönelik bilginin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Suggestions

Sürdürülebilirliğin Tasarım Bağlamı: Öncü ve Deneysel Örneklerle Yaratıcı Tasarım İmgelemleri
Şatır, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bildirinin ana amacı ve odağı, tasarım alanının hafızadaki bilgi birikimlerinin, sürdürülebilirlik kavramı ve tasarımın sürdürülebilirliğinin yaratıcı düşünce temelinde beslenmesi ve bu bilgi birikimlerinin yeniden ve yeniden sentezlenmesinde temel teşkil edecek öncü girişimler, çalışmalar ve yeni bir yaratıcılık düşüncesi ile desteklenmesidir. Tasarım konusunu, genellikle, yüzeysel konu edinen sürdürülebilirlik kavramının, tasarımın özü olan yaratıcılığı, dolaysız, düşünce temelinde ve imgesel boyutta büny...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği
Okumuş, Gökhan; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz (2018-12-31)
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleş...
Evrensel Tasarım ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Uluslararası Bir Tasarım Yarışması Örneği: Braun Prize
Dolap, Hatice Kübra; Özkaraman Şen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada, son dönemlerde sıkça duyduğumuz kaliteli yaşam ve inovasyon gibi kavramlara eşlik eden evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramları ara kesitinde uluslararası bir tasarım yarışması olan Braun Prize örneği ele alınarak, ödül alan ve finale kalan ürünler üzerinden her iki tasarım yaklaşımının endüstriyel ürün tasarımındaki kullanımı irdelenmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanmış yaratıcı çözümlere erişebilme imkanı tanıyarak tasarım farkındalığı yaratan yarışmaların endüstriyel ürün tasarımın...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Citation Formats
D. Oğur, Ç. Doğan, and A. Karadoğaner, “Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2020, p. 503, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2020/.