Sürdürülebilirliğin Tasarım Bağlamı: Öncü ve Deneysel Örneklerle Yaratıcı Tasarım İmgelemleri

2018
Şatır, Seçil
Bildirinin ana amacı ve odağı, tasarım alanının hafızadaki bilgi birikimlerinin, sürdürülebilirlik kavramı ve tasarımın sürdürülebilirliğinin yaratıcı düşünce temelinde beslenmesi ve bu bilgi birikimlerinin yeniden ve yeniden sentezlenmesinde temel teşkil edecek öncü girişimler, çalışmalar ve yeni bir yaratıcılık düşüncesi ile desteklenmesidir. Tasarım konusunu, genellikle, yüzeysel konu edinen sürdürülebilirlik kavramının, tasarımın özü olan yaratıcılığı, dolaysız, düşünce temelinde ve imgesel boyutta bünyesine alıp sentezleyebilirliği olgusu, bildirinin araştırma sorusudur. 1 0’li yıllardan itibaren Birleşmiş Milletlerin çevre koruma konusunda gerçekleştirdiği toplantılar ve aldığı kararlar doğrultusunda 2000’li yıllar sürdürülebilirlik kavramının çok dikkate değer olduğu ve bütün alanları kapsadığı dönem olarak gelişti. Bu bağlamda, birbirine zıt ve farklı alanların konularıymış gibi algılanan sürdürülebilirlik ve yaratıcılık kavramları, gelecek canlı yaşamları için birlikte işler hale gelmek durumundadırlar. Yaratıcı düşünce zihinde var olan bilgilerle beslenir. Hafızada hangi tür bilgiler depolanmışsa, düşünce bu bilgileri kullanır ve yeniden sentezler. Genelde herkesin bildiği ve tanıdığı kavram olan sürdürülebilirlik, bu bildiride, yaratıcılık ve özellikle tasarımın yaratıcılığı ile sentezlenmeye çalışılacaktır. Bildirinin kuramsal çerçevesi, tasarımın sürdürülebilirliği, içerdiği tüm konulardan bağımsız olarak, özgünlük yolunda dengeli bir birliğe ve bütünlüğe ulaşmasıdır. Bu birlik ve bütünlük, yaratıcı düşüncenin paralellikleri, uygunlukları ya da karşıtlıkları temelinde ya dönüşüm içinde ya da zıtlığın çakışması ve birbiri içinde erimesi kapsamında meydana gelebilecektir. Bu kuramsal çerçeve yaratıcılığın özüdür. Sürdürülebilirlik, bütün alanlarında ve özellikle tasarım alanları söz konusu olduğunda, bu öze gereksinim duymaktadır. Yaratıcı tasarım imgelemlerinin sürdürülebilirlik ile sentezlenmesi söz konusu olduğunda ise, yaratıcı düşüncenin insana özgü yaşam unsurları ve bütünsel olarak çevre koruma bilgi birikimleri ile beslenmesi büyük önem taşır

Suggestions

Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar
Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir. Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve...
Esnek ve Uyarlanabilir Pişirme Platformları için Tasarım Önerileri:Sürdürülebilirlik için Açık Tasarım Yaklaşımı Odaklı Bir Eğitim Projesi
Doğan, Çağla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu çalışma, tasarım eğitimine konu olan mutfak pratikleri odaklı, açık tasarım ve sürdürülebilirlik ölçütlerini içeren bir eğitim projesinin planlanma ve yürütülme süreçlerini sunar. Sonbahar 201 döneminde tamamlanan bu eğitim projesi, üçüncü yıl endüstriyel tasarım stüdyo dersinin, iki farklı bölümüne katılan toplam 48 tasarım öğrencisi, bir öğretim üyesi ve yarı zamanlı katkı veren bir eğitim asistanını kapsadı. On iki hafta olarak planlanan proje, temel aşamalarında ve değerlendirme süreçlerinde, öğrenc...
Evrensel Tasarım ve Sürdürülebilirlik Arakesitinde Uluslararası Bir Tasarım Yarışması Örneği: Braun Prize
Dolap, Hatice Kübra; Özkaraman Şen, Meltem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Bu çalışmada, son dönemlerde sıkça duyduğumuz kaliteli yaşam ve inovasyon gibi kavramlara eşlik eden evrensel tasarım ve sürdürülebilirlik kavramları ara kesitinde uluslararası bir tasarım yarışması olan Braun Prize örneği ele alınarak, ödül alan ve finale kalan ürünler üzerinden her iki tasarım yaklaşımının endüstriyel ürün tasarımındaki kullanımı irdelenmiştir. Çalışma kapsamında tasarlanmış yaratıcı çözümlere erişebilme imkanı tanıyarak tasarım farkındalığı yaratan yarışmaların endüstriyel ürün tasarımın...
Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü
Turhan, Senem (2011-01-01)
Çalışmada konu üzerine literatürden derlenen görüşler ışığında, çevreye ve topluma duyarlı tasarım anlayışının - özel sermayedarların ve karma ekonomilerin sistem içerisinde daha fazla üretimin, satın alımın ve tüketimin öngörüldüğü dünyada- nasıl yer edinebileceği, sürdürülebilirlik kavramının tasarım disiplinindeki yeri ve tasarımcının rolü tartışılacaktır. Çalışma endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir kalkınmadaki konumunun tanımlanması ile başlayıp, endüstri ürünleri tasarımı kavramındaki sürd...
Citation Formats
S. Şatır, “Sürdürülebilirliğin Tasarım Bağlamı: Öncü ve Deneysel Örneklerle Yaratıcı Tasarım İmgelemleri,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2018, p. 549, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2018/.