Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği

2018-12-31
Kültürel peyzajlar, toplumların ve yerleşimlerin zaman ve mekân içindeki gelişimlerine ve değişimlerine tanıklık eden, fiziksel ve doğal bileşenlerin karmaşık ilişkileri tarafından biçimlendirilmiş, kültürel ve toplumsal değerler kazanmış alanlardır (Madran ve Özgönül, 2005). Bu alanlardan tarihsel süreçte sosyo-kültürel, ekonomik ve fiziksel ilişkilere dair bilgi edinilebildiği gibi yine tarihsel bağlamda mekânsal, çevresel ve biçimsel değişimler hakkında da bilgi sahibi olunabilir. Özellikle hızlı kentleşme, üst ölçekli ulaşım ve sanayi yatırımları, turizm odaklı ekonomik baskılar, artan kültürel ve çevresel tehditler sebebiyle kentsel büyüme alanları içinde kalan, kültürel peyzajlar hızlı ve büyük ölçekte değişim süreci içindedir. Metropol kent merkezleri küreselleşme sürecinde ekonomik ve politik bağlamda edindikleri konum sebebiyle özellikle sanayi alanlarını yakın çevresindeki kentlere ve kent çeperlerine uzaklaştırmakta, kentler çeper bölgelerine doğru hızla büyümektedir. Bu çalışmada İstanbul’un çeper bölgesindeki kentlerden olan Bursa kentinin çevresel, mekansal, ekonomik bağlamlarda kentsel büyüme baskısının derinden hissedildiği bir kent ve kültürel peyzaj alanı olarak Gölyazı’nın kentsel biçimlenmesi ve mekânsal ilişkilerinde tarihsel süreçteki fiziksel, çevresel değişim süreci, ölçekler ve zamanlar arası değerlendirilecektir. Bu çalışmanın ana hedefi, söz edilen farklı dinamikler doğrultusunda değişen kentin morfolojik yapısı üzerinden bir tartışma ve düşünme ortamı geliştirmektir. Kentin tarihsel dönemler boyunca oluşumu, doğal çevre ve peyzajla birlikte nasıl var olduğu ve biçimlendiği sunulacak, bu bileşenlerin ve dinamiklerin etkileşimlerinden doğan değer, sorun ve potansiyellerin farklı süreçlerdeki değişimi tartışılacaktır. Gölyazı, birçok doğal, kültürel, sosyal, tarihsel bileşeni barındırmakta, Bursa kentinin hızla büyümekte olduğu batı aksı yayılma alanları arasında yer almaktadır. Uluabat Gölü ile bütünleşmiş yaşamı, kıyı kültürü, doğal çevresi ve bunun yansıması olarak dönemler boyunca sürekli yerleşimin devam ettiği kentin geçirmiş olduğu süreçlerin fiziksel, sosyal ve yapısal değişimleri kentsel formda izlenebilmektedir. Gölyazı’nın ruhunu oluşturan bu bileşenler, ilişkiler ve etkileşimler kültürel habitat bütünlüğünde belirli bir denge içinde yakın geçmişe kadar varlığını sürdürebilmişken, son dönemde oluşan ve değişen dinamikler, üst ölçekli ve parçacıl kararlar sonucunda bu dengeyi kaybetme riski ile karşı karşıyadır. Doğal ve kültürel anlamda değerler ve potansiyeller taşıyan alan, yapılan planlamalarda sanayinin yeni yayılma alanı, Bursa ve İstanbul kentlerinin rekreasyon alanı olarak tariflenmektedir. Bu çalışmada ele alınan sürdürülebilir ve bütüncül koruma yaklaşımı bölge, yerleşim ve kent ölçeklerinde kent formuna ait bileşenleri, ilişkileri ve çok boyutlu, çok ölçekli ve çok katmanlı hale gelen değişim sürecini anlayarak, bu süreçleri doğru yönetmek olarak tariflenmektedir. Kentin hem tarihsel bağlamdaki morfolojik dönüşümü ve katmanlı yapısı hem de Bursa’nın kentsel ve mekânsal olarak büyümesinden doğan baskıları ile oluşan değişim süreci, farklı ölçekler ve boyutlarıyla ele alınmalı, karmaşık kentsel çevre ve doğanın farkında olarak değerlendirmeler gerçekleştirilmelidir.
Türkiye Kentsel Morfoloji Araştırma Ağı II. Kentsel Morfoloji Sempozyumu (31 Ekim - 02 Kasım 2018)

Suggestions

Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimine yönelik İnançlar Ölçek Geliştirme Çalışması
Sağdıç, Ali; Şahin, Elvan (2015-01-01)
İnsanların doğa, ekonomi ve toplumla olan ilişkilerinin sürdürülebilir olması, eski yıllara oranla çok daha fazla önem kazanmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, öğrencileri sürdürülebilir kalkınma bilinci ile yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu hedefe ulaşmak için de öğretmenlere önemli roller düşmektedir. Bu çalışmada ilköğretim öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma eğitimine yönelik inançlarına dair ölçek geliştirme amaçlanmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmuştur. Birinci aşamaya 211 öğretmen adayı katılmış v...
Sürdürülebilir Kullanım Davranışlar
Oğur, Dilruba; Doğan, Çağla; Karadoğaner, Alper (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Gündelik hayatımızda etkileşim halinde bulunduğumuz ve kaynak tüketimiyle ilişkilendirilen ürün ve sistemler, her ne kadar teknolojik olarak daha verimli hale gelse de sorumlu oldukları kaynak tüketimi büyük ölçüde kullanıcı davranışları ve alışkanlıkları tarafından belirlenmek tedir. Tasarım müdahaleleri, kullanıcı davranışlarını daha sürdürülebilir yönlerde etkileyerek ürün kullanımından kaynaklı çevresel etkilerin azalmasını desteklemektedir. Çalıştay, banyo ortamında gerçekleştirilen kişisel bakım ve...
Sürdürülebilir kalkınmada endüstriyel tasarımcının rolü
Turhan, Senem (2011-01-01)
Çalışmada konu üzerine literatürden derlenen görüşler ışığında, çevreye ve topluma duyarlı tasarım anlayışının - özel sermayedarların ve karma ekonomilerin sistem içerisinde daha fazla üretimin, satın alımın ve tüketimin öngörüldüğü dünyada- nasıl yer edinebileceği, sürdürülebilirlik kavramının tasarım disiplinindeki yeri ve tasarımcının rolü tartışılacaktır. Çalışma endüstri ürünleri tasarımcısının sürdürülebilir kalkınmadaki konumunun tanımlanması ile başlayıp, endüstri ürünleri tasarımı kavramındaki sürd...
Sürdürülebilirlik için ürün tasarımı alanında küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılmasına yönelik problem alanlarının belirlenmesi
Doğan, Çağla; Ogur, Dilruba(2015-12-31)
Projenin temel amacı, küçük elektrikli ev aletlerinin ürün ömrünün uzatılması kapsamında ürün bakım onarımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi ve problemli ürün gruplarının belirlenmesidir. Bu amaca ulaşmak için ürün bakım onarımını ve yenilenmesini sağlayan yetkili servislerden ve elektronik atıkları ayrıştıran firmalardan derinlemesine bilgi alınması amaçlanmaktadır. Projenin alt amaç ve süreçleri: • Elektrikli ev aletlerinin elden çıkarılma ve bozulma nedenlerinin anlaşılması ve değerlendirilmesi...
Sürdürülebilirliğin Tasarım Bağlamı: Öncü ve Deneysel Örneklerle Yaratıcı Tasarım İmgelemleri
Şatır, Seçil (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bildirinin ana amacı ve odağı, tasarım alanının hafızadaki bilgi birikimlerinin, sürdürülebilirlik kavramı ve tasarımın sürdürülebilirliğinin yaratıcı düşünce temelinde beslenmesi ve bu bilgi birikimlerinin yeniden ve yeniden sentezlenmesinde temel teşkil edecek öncü girişimler, çalışmalar ve yeni bir yaratıcılık düşüncesi ile desteklenmesidir. Tasarım konusunu, genellikle, yüzeysel konu edinen sürdürülebilirlik kavramının, tasarımın özü olan yaratıcılığı, dolaysız, düşünce temelinde ve imgesel boyutta büny...
Citation Formats
G. Okumuş and A. G. Bilgin Altınöz, “Sürdürülebilir Koruma için Değişimi Anlamak ve Yönetmek: Karmaşık Çok Katmanlı Kültürel Peyzaj Alanı Olarak Gölyazı (Apolyont) / Bursa Örneği,” İstanbul, Türkiye, 2018, p. 517, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://kentselmorfolojisempozyumu2018.files.wordpress.com/2019/10/tnum-2018_bildiriler-kitabc4b1.pdf.