Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği

2022-07-01
Demirtaş Ilhan, Seden
Erden, Feyza
Yalçın, Fatma
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere düşük sosyoekonomik düzeylerdeki aileler için yüksek kaliteli ve kapsayıcı okul öncesi eğitim sağlamak, çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, farklı ülkelerden çocukların bütünsel gelişimi, esenliği ve akademik başarılarına katkıda bulunan uygulamaların araştırılması ve bunların tüm yönleriyle tartışılması, gelişmekte olan ülkelerin bu yeni uygulamaları dikkate alarak yerel uygulamalarına kültürel uyarlamalar yapmalarını sağlayabilir. Mevcut çalışmanın odağı Hindistan'daki nüfusun ihtiyaçlarını karşılayan alternatif bir erken çocukluk eğitimi programı olan Bütünleştirilmiş Çocuk Gelişim Hizmetleri (Integrated Child Development Services- ICDS)’ni alan uzmanları ve öğretmenlere tanıtmaktır. ICDS, 1975 yılında yürürlüğe girmiştir ve erken çocukluk bakımı ve gelişimi için dünyanın en büyük anneçocuk sağlık ve eğitim hizmetlerinin bir arada sunması nedeniyle diğer programlardan farklı bir modeldir. Hindistan'ın öncü programı olarak kabul edilen ICDS, Anganwadi Merkezleri (AWC) aracılığıyla 0-6 yaş arasındaki çocuklara, hamile kadınlara ve emziren annelere eğitim ve sağlık hizmetlerini bir arada vermektedir. Bu çalışma; ICDS'yi erken çocukluk eğitimi profesyonellerine, öğretmenlere ve politika yapıcılara tanıtmayı amaçlamaktadır.
Ege Eğitim Dergisi

Suggestions

Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği
Demirtaş İlhan, Seden; Erden, Feyza; Yalçın, Fatma (2022-07-01)
Başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere düşük sosyoekonomik düzeylerdeki aileler için yüksek kaliteli ve kapsayıcı okul öncesi eğitim sağlamak, çözülmesi gereken bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda, farklı ülkelerden çocukların bütünsel gelişimi, esenliği ve akademik başarılarına katkıda bulunan uygulamaların araştırılması ve bunların tüm yönleriyle tartışılması, gelişmekte olan ülkelerin bu yeni uygulamaları dikkate alarak yerel uygulamalarına kültürel uyarlamalar yapmalarını sağlayabilir...
Urban metabolism of İstanbul: waterfronts as metabolized socio-natures between 1839 and 2019
Sert, Esra; Sargın, Güven Arif; Department of Architecture (2020-12-25)
Viewing the construction processes of urban spaces through urban political ecology reveals a context that deals with the production of nature as space. Considering the age of ecological rift in which we live, the urgency for understanding and altering the complicated relationship between society and nature, institutionalized mainly through urban design and architectural projects in modern times, is apparent. For doing this, unfolding the urban metabolism of cities will have an essential place in the future....
Hindistan ve Türkiye: Gelişmenin Dinamikleri, Yeni Tahayyüller ve Geleneksel Anlayışlar
Turan, Şeref Halil; Jassal, Smıta Tewarı(2015-12-31)
Bu araştırma, belli bir ekonomik kalkınma düzeyinde oldukları kabul edilen ve yıllık %6-%8 arasında kalkınma hızları olan iki doğu toplumu olarak Türkiye ve Hindistan’ın dinamizm kaynaklarını incelemeyi amaçlamaktadır.İnsanı kendi-ilgisiyle yönetilen bir varlık olarak gören ve 18. Yüzyılda gelişen siyasi iktisat görüşü, egoizmi refahı artırmak (ya da genel olarak gelişmeyi sağlamak) yoluyla topluma yararlı olabilecek bir biçimde kullanılacak bir güç olarak gören bir etiği varsayar.Bu araştırma, 3. Binyılın ...
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler eğitim yaşamlarının önemli bir kısmını başka bir ülkede geçirdiklerinden, geldikleri ülkelerin eğitim sistemine erişimleri, hakim uygulamalara alışmaları ve yeni sistemde bir başarı yakalamaları zorlu olmaktadır. Bu çalışma göçmen, sığınmacı ve mültecilerin yükseköğrenime erişimleri ve yük...
Connecting Rural Change and Local Crafts: Rebranding Sock Knitting in Yenikaraağaç
Veryeri Alaca, Ilgım; Aktaş, Bilge Merve; Gürel, Burak (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2019-12-31)
Rural development literature has demonstrated that in modern times, farming alone is usually unable to provide sufficient returns to develop a rural economy and keep the processes of outmigration and aging of the rural population in check. The development of non-farm activities such as small-scale industries, handicrafts, and rural tourism has been recognized as an indispensable method of providing relatively sufficient income to villagers, preventing rural exodus, and maintaining a lively village culture w...
Citation Formats
S. Demirtaş Ilhan, F. Erden, and F. Yalçın, “Hindistan’da Uygulanan Bütünleştirilmiş Bir Anne-Çocuk Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Programı: Bir İnformal Okul Öncesi Eğitim Örneği,” Ege Eğitim Dergisi, vol. 23, no. 2, pp. 210–228, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/egeefd/issue/71484/933369.