AKP dönemi Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz

2022-6
Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin performansı benzer ülkelerle karşılaştırmalı olarak 2002 ve 2020 (veriler el verdiği ölçüde) yılları arasında betimsel istatistikler ve makroekonomik performans endeksleri kullanılarak incelenmiştir. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Betimsel istatistiklere göre Türkiye’nin göreli performansı incelenen dönem ve onun içerisindeki alt dönemlerde özellikle büyüme, kamu borcu ve sermaye akımları haricinde vasat veya vasat altı bir konumdadır. Bu bağlamda, akran ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye’nin istisnai bir başarısından söz etmek mümkün olmadığı gibi, özellikle büyümenin kaynağının sermaye akımları olduğu izlenimi doğmaktadır. Bu bulgular oluşturduğumuz 5 farklı makroekonomik performans endeksince de desteklenmektedir. Tüm bulgular birlikte ele alındığında incelenen dönem boyunca görülen görece yüksek büyümenin kaynakları ve gerçekliği sorgulanmak durumundadır. Akranlarına göre görece daha iyi durumda olan büyüme verisi, en iyimser açıdan bakıldığında bile, sermaye girişleriyle beslenen ve de işsizlik gibi problemlere çözüm üretmeyip cari açık gibi kırılganlıklara yol açan habis bir büyümedir. Sonuç olarak, akran ülkeler içinde değerlendirildiğinde Türkiye ekonomisinin AKP dönemi boyunca istisnai bir başarı sergileyemediği ve ciddi kırılganlıklar biriktirdiği görülmektedir. Bu bulgular ışığında, ekonomide yakın zamanlarda yaşanan büyük dalgalanmalar çok da şaşırtıcı değildir. Uzun zamandır akranlarının epey gerisinde performans sergileyip ciddi kırılganlıklar biriktiren Türk ekonomisi siyasal ve jeopolitik şoklar karşısında akranlarına göre daha fazla problem yaşamaktadır.

Suggestions

2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz
Benlialper, Ahmet; Cömert, Hasan; Düzçay, Güney (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2016-4)
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalam...
AKP döneminde Türkiye’de büyük ölçekli özelleştirmeler ve devletin dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar (2013-01-01)
2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri
Rankin, Bruce H.; Aytac, Işık A.; Birdal, N. Banu Kavaklı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türk...
Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği
Kaya, Zeki; Tümbilen Özer, Yeliz(2014-12-31)
Yapılan projenin başlıca amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren Salix cinsine ait olan türlerin toplanması ve bunlarda moleküler teknikler kullanılarak filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. : Ülkemiz son kayıtlara göre 11.025 tür ve türaltı taksonlar ile zengin bir floraya sahiptir. Bunun yaklaşık 3.316’sı endemiktir ve endemizm oranı % 33 civarındadır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemiz önce yabancı daha sonra da Türk botanikçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye’de ilk defa Fransız ar...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
Citation Formats
H. Cömert, D. Çelik, and Z. O. Şengül, “AKP dönemi Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 49, no. 1, pp. 1–59, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1253.