Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği

2014-12-31
Kaya, Zeki
Tümbilen Özer, Yeliz
Yapılan projenin başlıca amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren Salix cinsine ait olan türlerin toplanması ve bunlarda moleküler teknikler kullanılarak filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. : Ülkemiz son kayıtlara göre 11.025 tür ve türaltı taksonlar ile zengin bir floraya sahiptir. Bunun yaklaşık 3.316’sı endemiktir ve endemizm oranı % 33 civarındadır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemiz önce yabancı daha sonra da Türk botanikçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye’de ilk defa Fransız araştırmacı Tournefort’un Kuzey ve Kuzeydoğu Anadolu’da yapmış olduğu gezilerle başlamış olan floristik çalışmalar, daha sonra E.Boissier (Flora Orientalis) ve P.H.Davis (Flora of Turkey and East Aegean Islands) tarafından sürdürülmüştür. Söğüt ile ilgili en eski kayıtlar, eski Sümer ve Mısır’da bulunmaktadır. Söğüt ağacının ağrı ve ateş tedavisinde kullanıldığı ile ilgili bilgilerden bahsedilmiştir. Söğüt ağacı kabuğundaki aktif madde Salisin ilk kez bir Fransız eczacı tarafından 1828’de izole edilmiştir. Salisinin değişmiş formu olan salisilik asitin elde edilmesiyle söğütler eczacıların dikkatini çekmiştir. Birçok cinste tür teşhisi için belirlenen geleneksel morfolojik karakterler, Salix türlerinin belirlenmesinde türler arası hibritleşme, üreme yalıtımı ve poliploidi düzensizliklerinden dolayı çok geçerli olamamaktadır. Türlerin belirlenmesi için çok daha detaylı gelişim biyolojisi çalışmaları yapılmalıdır. Dünya Enerji Konseyi raporlarında 2020 yılında yeni ve yenilenebilir kaynaklarla enerji talebinin minimum % 3-4’ ünün, maksimum % 8-12’ sinin karşılanabileceği belirtilmektedir (7). Ortaya konulan senaryolara göre, modern biyokütle ile sağlanacak enerji; jeotermal enerjinin 6,4 katı, rüzgâr enerjisinin 2,6-3 katı, güneş enerjisinin 1,6-2,2 katı olabilecektir. En büyük pay modern odun ve bitkisel atıklardan elde edilen biyokütleye ayrılmıştır. Dünya genelinde uygulanan enerji projelerinde en çok kullanılanlardan biri de söğüt klonlarıdır. Ülkemizde söğüt türlerindeki bu potansiyel, yapacağımız çalışmalar ile uzun vadede netlik kazanacaktır. Yaşama alanı giderek genişleyen insanoğlunun faaliyetleri sonucunda, büyük bir kısmı tanınmayan canlı türleri hızla kaybolmaktadır. Canlı türlerinin kitle halinde yok olması yeryüzünün biyolojik tarihinde çok görülmüştür. Bu anlamda, Salix cinsinin bilinmesi ve korunması için yapacağımız çalışmalar büyük katkı sağlayacaktır.

Suggestions

Populus nigra klonlarının selüloz biyosentezinde önemli olan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi bakımından farklılaşması
Kaya, Zeki(2018-12-31)
Bu projenin genel amacı, Behiçbey gen bankasına (karakavak gen bankası) aktarılmış Populus nigra L. (karakavak) genotiplerini, biyokütle ve biyoenerji açısından oldukça önemli bir polimer olan selülozun biyosentezinde önemli bir rol oynayan Sucrose Synthase (SuSY) enzim aktivitesi açısından değerlendirmektir. Bu enzimin selüloz biyosentezinde görev alan diğer bir enzim olan UDP-Glucose Pyrophoshorylase enzimi ile ve de selüloz içeriği ile ilişkisi değerlendirerek, Avrupa Kara Kavaklarında gözlemlenen genet...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
Türkiye’deki Yapı Stoku Özelliklerine Bağlı Deprem Sigortası ve Reasürans Primi Değerlendirmesi
Kestel, Sevtap Ayşe; Şimşek, Meral; Yıldırım Külekci, Bükre; Yakut, Ahmet(2015-12-31)
Bu projenin amacı amacı belirli sigorta bedeli ve prim değerleri hesaplanmış olan sivil poliçeler bazında etkinliğinin ölçülmesi amacıyla, deprem sigortası portföyünde yer alan riskleri minimize eden parametrelerin belirlenmesidir. Belirlenen poliçelere ait bilgiler ve hasar davranışları kullanılarak, zararlılık derecelendirmesi yapılması, etki analizi çerçevesinde prim alt yapısını oluşturacak kırılganlık eğrileri bina yapı ve diğer özellikler detayına göre hesaplanarak, sismik bölge etkisinin bina, ve bö...
Yeni nesil moleküler veri analizi yoluyla genom ve transkriptom evriminin incelenmesi
Somel, Mehmet; Ghalichi, Ayshin; Alici, Ahmet Yetkin; Turan, Zeliha Gözde; Izgi, Hamit; Baloğlu, Onur; Sağlican, Ekin; Parvizi, Poorya; Dönertaş, Handan Melike(2016-12-31)
Tüm genom dizileme verisi, genom çapında veya ekzom çapında polimorfizm verisi, mikrodizin ve RNA-dizileme verisi, GC-MS metabolit verisi gibi geniş çaplı moleküler veri setlerinin hesaplamalı analizi yoluyla uzun zamandır biyologları meşgul eden çok sayıda sorunun cevaplanması bugün mümkün hale gelmiştir. Araştırma grubumuzda genom ve transkriptom evrimi üzerine şu soruları gelecek yıl içinde cevaplayamaya çalışacağız:- Primatlar arasında testis transkriptomu niye ve nasıl evrilmektedir? - Türler arasında ...
Türkiye’de hanehalkı tüketim kalıplarında 2000’li yıllarda yaşanan değişimler ve ekonomik krizin etkisi
Selim, Raziye; Kaya, Gizem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2019-6)
Bu araştırmada 2003-2014 döneminde çeşitli mal gruplarına yönelik hanehalkı harcama esnekliklerinin nasıl değiştiği ve 2009 ekonomik krizinin esnekliklere etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Yoksul, orta gelirli ve zengin gelir grupları için 2000’li yıllarda benzer değişimlerin yaşanıp yaşanmadığı Engel eğrileri esneklik tahminleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçta gıda ve konut gibi zorunlu malların harcama esnekliklerinin 2003’den 2014’e azalmakta olduğu, lüks malların harcama esnekliklerinin ise artm...
Citation Formats
Z. Kaya and Y. Tümbilen Özer, “Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/58844.