2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz

2016-4
Benlialper, Ahmet
Cömert, Hasan
Düzçay, Güney
Bu çalışmada hem betimsel istatistiklerden hem de basit bir performans endeksinden faydalanılarak Türkiye’nin iktisadi performansı benzer ülke grupları ve ülkelere göre incelenmektedir. Çalışmamız siyasi ve iktisadi olarak bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek 2002 yılı ile 2014 yılları (verilerin el verdiği ölçüde) arasını kapsamaktadır. Çalışmanın temel bulguları şunlardır: Birincisi, Türkiye ekonomisinin göreli performansı tüm dönemde ve alt dönemlerde bir ya da iki değişken dışında ya ortalamanın altında ya da ortalamaya yakındır. İkinci olarak, kırılganlık göstergeleri olarak yorumlanabilecek göstergelere odaklanıldığında Türkiye en kırılgan ülkelerin başında gelmektedir. Makroekonomik endeks ile yaptığımız analiz betimsel istatistikleri desteklemektedir. Politika yapıcıların ve ilgili kurumların var olan durumun gerçekçi bir analizi ile bir an önce ortaya çıkan tabloya göre adımlar atması gerekmektedir. Aksi takdirde küresel devinimlere bağlı olarak 1980 sonrasında Türkiye’de ve diğer birçok gelişmekte olan ülkede çokça gördüğümüz süreçlerin tekrarını yakın zamanda izlemek zorunda kalabiliriz.

Suggestions

Türkiye Söğüt Türlerinin Moleküler Filogenetiği
Kaya, Zeki; Tümbilen Özer, Yeliz(2014-12-31)
Yapılan projenin başlıca amacı, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yayılış gösteren Salix cinsine ait olan türlerin toplanması ve bunlarda moleküler teknikler kullanılarak filogenetik ilişkinin ortaya çıkarılmasıdır. : Ülkemiz son kayıtlara göre 11.025 tür ve türaltı taksonlar ile zengin bir floraya sahiptir. Bunun yaklaşık 3.316’sı endemiktir ve endemizm oranı % 33 civarındadır. Bu özelliklerinden dolayı ülkemiz önce yabancı daha sonra da Türk botanikçilerin ilgisini çekmiştir. Türkiye’de ilk defa Fransız ar...
Banka kredilerinin bölgesel büyümeye etkileri
Önder, Zeynep; Özyıldırım, Züleyha (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2010-12)
Bu çalışmada, 1992-2006 yılları arasında kamu bankaları ve özel bankalar tarafından açılan kredilerin il bazında büyümeye olan etkileri, kamu harcamaları, kentleşme, eğitim ve illerin finansal merkezlere uzaklıkları gibi değişkenler kontrol edilerek, ve “sabit etkiler modeli” kullanılarak incelenmiştir. Bulgularımız, hem kalkınmada öncelikli bölgelerde hem de diğer bölgelerde, özel sermayeli bankalarca verilen kredilerinin büyümeye etkisinin kamu sermayeli bankalara göre istatistiksel açıdan daha anlamlı ol...
Türkiye’de bütçe harcamaları: Farklı dağılımların ekonomik büyümeye etkisi
Özlale, Ümit; Yüksel, Mustafa Kerem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6)
Bu çalışma, Türkiye'nin 2001 krizi sonrasında uyguladığı maliye politikasına bütçe harcamaları perspektifinden baktıktan sonra, kamu harcamalarının büyümeye katkısını, dinamik bir model çerçevesinde incelenmektedir. Sonuçlar, 2001 sonrasında izlenen maliye politikasının bütçe disiplini üzerindeki olumlu etkilerini göstermekle beraber, son dönemde bütçenin harcama katılığında ve yapısal bütçe dengesinde bazı olumsuzlukları da tartışmaya açmaktadır. Bununla beraber, kamunun üretimi arttıracak altyapı yat...
2008 Ekonomik krizinin olası etkileri ve Türkiye’de kentlerde evli çiftlerin yaşadığı hanelerde kullanılan başetme yöntemleri
Rankin, Bruce H.; Aytac, Işık A.; Birdal, N. Banu Kavaklı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bu çalışma bireylerin ve ailelerin ekonomik kriz dönemleriyle nasıl başettiklerini incelemektedir. 2008 ekonomik krizinin ardından kentsel Türkiye’de ailelerin geliştirmiş olduğu başetme mekanizmalarından hangilerinin ne yoğunlukta kullanıldığını ve bunları belirleyen etkenleri sorgulayan bu çalışmada işgücü piyasası faaliyetleri, tüketim kararları, varlık ve borç kullanımı, hane yapısı ve düzeninde değişiklikler ve sosyal destek mekanizmaları gibi çeşitli başetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Türk...
Yedek parça yönetim sistemlerinde envanter havuzlama ve bilgi paylaşımının fayda analizi
Savaşaneril Tüfekci, Seçil; Serin, Yaşar Yasemin(2010)
Bu projede yedek parça sistemlerinde iki bayiden oluşan tek-seviyeli ve merkezi olmayan bir sistemde bayilerin optimalstok, tayın ve parça transfer kararları elealınmaktadır. Optimal kararlar bayiler arası bilgipaylaşımının şeffaf olduğu veolmadığı durumlar altında belirlenmiş,havuzlamanın getirileri ve bilgi paylaşımının getiriler üzerindeki etkileri ele alınmıştır.Analizler önce tek bir bayi için yapılmış dahasonra bayiler arası etkileşim altında havuzlamanın getirileri incelenmiş...
Citation Formats
A. Benlialper, H. Cömert, and G. Düzçay, “2002 Sonrası Türkiye ekonomisinin performansı: Karşılaştırmalı bir analiz,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 43, no. 1, pp. 65–110, 2016, Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/849.