Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz

2022-6
Kaya, Siyabend
Yıldırım, Taşkın
Psikoterapötik bir formülasyon için gerekli bilgilerin elde edilmesinin en güçlü yönlerinden biri danışanın anamnezinin alınmasıdır. Anamnezin alınması, psikoterapi oturumlarının planlanması aşamasında danışan ile pozitif transferansın, terapötik ittifakın ve kontratın gerçekleşmesinde kritik bir öneme sahiptir. Bu nedenle bu çalışmada amaç anamnez görüşmesinin yazıya dökülmemiş kurallarının resmedildiği bir yol haritası oluşturmak ve böylece hem danışanlarının hem de (aday) psikoterapistlerin sürece başlayışını kolaylaştırmaktır. Özetlemek gerekirse bu çalışmada anamnez alma yöntemi, anamnezdeki soru türleri, ön görüşmede kullanılabilecek ölçme araçları, anamnez almanın avantajları ve dezavantajları ile psikoterapi oturumuna geçiş sürecine yer verilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak dinamik yönelimli kuramların anamnez olarak ifade ettiği, diğer bazı kuramların da zaman zaman ön görüşme şeklinde isimlendirdiği bu tür çalışmaların psikoterapi oturumuna geçiş aşamasında formülasyon oluşturulmasına ve danışanın direncinin kırılmasına önemli katkılar sağladığı düşünülmektedir.

Suggestions

Dinamik Yükler Altında Kalıcı Şev Deformasyonu için Olasılıksal Tahmin Modellerinin Geliştirilmesi
Gülerce, Zeynep(2019-11-01)
Dinamik yüklere maruz kalan bir sevin performansının degerlendirilmesi ve deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonlarının kestirilmesi, geoteknik deprem mühendisligi uygulamalarının en karmasıklarından birisidir. Deprem-kaynaklı kalıcı sev deformasyonları dogru bir biçimde belirlendigi ve olasılıksal olarak modellendigi taktirde, sev performansının deprem tehlikesi/riski bazında bölgesel ölçekte degerlendirilmesinin mümkün oldugu güncel çalısmalar tarafından gösterilmistir. Bölgesel deprem kaynaklı sev d...
Gelişimsel Krize Müdahalede Kısa-Yoğun-Acil Psikoterapinin Kullanımı: Bir Olgu Sunumu
Kaya, M. Siyabend; Yildirim, Taşkın (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2021-6-28)
Yaşam dönemleri düşünüldüğünde, gelişimsel krizlerin bireyleri etkilemesi beklendiktir. Buna rağmen, gelişimsel krizlere zamanında ve etkili şekilde müdahalede bulunulmazsa, üstesinden gelinmesi daha zor krizlere dönüşebilmektedir. Bu nedenle zaman zaman sorun yaşayan bireyler, yaşadıkları sorunları çözmek için profesyonel bir destek aramaktadır. Bu çalışmanın amacı; depresyon, yas ve travmatik sorunlarda başarıyla kullanılan dinamik yönelimli kısa – yoğun – acil psikoterapi uygulamasını, gelişimsel kriz ya...
Dinamik geometri yazılımı ile İlköğretim matematik öğretmen adaylarının argümantasyon süreçlerinin incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine(2015-12-31)
Bu araştırmanın amacı, ilköğretim matematik öğretmen adaylarının geometri sorularını dinamik geometri yazılımı yardımıyla çözerken geliştirdikleri argümanları incelemektir. Çalışma 2013-2014 öğretim yılında Ankara’daki bir devlet üniversitesinde yapılacaktır. Öğrenciler ile 3 oturum yapılacak ve her oturumda 1 geometri etkinliği tartışılarak çözülecektir. Öğrenciler ayrıca soruları çözerken dinamik geometri yazılımı kullanacaklardır. Bu oturumlar video ve ses kayıt cihazları yardımıyla kayıt altına alınacak...
Dinamik Postürografi Cihazının Denge Bozukluğu Üzerindeki Etkileri
Sümbül, Ezgi; Demir, Garip Utku; Tönük, Ergin (2016-10-23)
Denge günlük yaşam için zorunlu bir yetenektir ve vücudun çevreye göre pozisyonu açısından edinilen duyusal periferal bilginin entegrasyonuna dayanan karmaşık bir sistemdir. Bu karmaşık sistemi koordine eden görsel, vestibüler ve somatosensör sistemlerin herhangi birinde ortaya çıkan patolojiler denge bozukluğu ile sonuçlanır. Günümüzde denge bozukluğunun rehabilitasyonunda dinamik postürografi cihazları kullanılmaktadır. Söz konusu dinamik postürografi cihazları sagital, frontal ve horizontal düzlemlerde h...
Dinamik benzeri deneylerle yeterli dayanıma sahip bir betonarme çerçevenin birleşim bölgelerinin performansının irdelenmesi
Burak Bakır, Burcu (null; 2013-09-25)
Citation Formats
S. Kaya and T. Yıldırım, “Dinamik Yönelimli Yaklaşımlarda Anamnez Oturumundan Psikoterapi Oturumuna Geçiş Süreci: Aday Psikoterapistler İçin Bir Kılavuz,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 279–299, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/928642.