Yaşam ve Ölüm Dürtüsü ile Haz ve Gerçeklik İlkesi Ekseninde Yeni Ahit Filmi Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme

2022-6
Faraji, Haydeh
Ergin Bat, İclal
Özen, Zehra Dilara
Fantastik komedi tarzındaki Yeni Ahit filmi Tanrı-baba ve ana tanrıça ile evlat/insanoğlu arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Film hem yönetmen Jaco Van Dormael’e hem de insanlığın ortak bilinçdışına ait "Tanrı iyiyse, dünyadaki bunca acının sebebi nedir?" sorusuna aranan cevap, ana tanrıçaya onun kocaman süt dolu memeleri ve koca göbeğindeki okyanussal karın içi yaşantısına dönüş arzusunun bir yansımasıdır. Film senaryosunun gerçekleşme tarzı rüya ile benzerlik gösterir. Yeni Ahit filminin gerçeküstü tarzı rüya ile olan benzerliğini daha da arttırmaktadır. Rüyanın bir açık, rüya görenin bildirdiği ve bir de gizil içeriği vardır. Açık ve gizil içeriğe sahip olmak sanat eseri için de geçerli bir durumdur. Filmde rüya işlevini yönetmen üstlenmekte ve hem rüyayı gören hem de Gösteren (Signifier) olarak ele almak yolu ile ortak bilinçdışı arzularımızı rüyaların dilini oluşturan yoğunlaştırma ve yer değiştirmelerle gizil içerikte bizlere sunmaktadır. Bu çalışmadaki amaç Yeni Ahit filminin açık içeriğinden gizli içeriğine doğru bir bakış kazanmak adına zaman zaman filmin bizde yarattığı duygulanım ve imgelerin, rüya çözümlemesine benzer şekilde yorumlanmasıyla şifre çözümünü sağlamaktır.

Suggestions

François Truffaut’nun “Les Quatre Cents Coups” Filminin Erken Dönem Nesne İlişkileri Bağlamında Bir İncelemesi
Yıldırım, Jülide Ceren (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Bu çalışma, Yeni Dalga akımının en önemli temsilcilerinden François Truffaut’nun 1959 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi olan Les Quatre Cents Coups filmine psikanalitik bir bakış sunmayı amaçlamaktadır. Filmin baş kahramanı Antoine Doinel 13 yaşında, okulu asan, hırsızlık yapan, yalan söyleyen bir ergendir. Bu inceleme kapsamında öncelikle psikanalitik kuramda ergenlik döneminden söz edilmiş; ergenin içinden geçtiği değişim süreci ve bunun ergenin ruhsallığı üzerindeki etkileri ele alınmıştır. Daha so...
A View of the Symbolic-experiential Family Therapy of Carl Whitaker through Movie Analysis
Çağ, Pınar (2015-06-01)
The movie "Ya Sonra" is evaluated in respect to the basic concepts and principles of symbolic-experiential family therapy. Carl Whitaker, who called his approach "Psychotherapy of Absurdity" mainly emphasized the concepts of absurdity, experientiality, and symbolism. Based on the hypothesis that film analysis supports and develops theoretical information, this study aims to reveal the theoretical perspective of symbolic-experiential family therapy, and through the method of film analysis, exemplify the assu...
Çocukluk Dönemi Sinek Korkusu Üzerine Bir Vaka Sunumu
Minçe, Gizem; Gençöz , Faruk (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Çocuklarla yapılan terapötik çalışmalarda, fobilerin temelinde yatan nedenlerin ortaya çıkması ve oyun içinde simgeselleştirilmesi için imkân sağlayan bir ortam vardır. Korkuların anlaşılması, çocuğun oynadığı oyunların değerlendirilmesi yoluyla mümkün olabilir. Her fobinin birey için ne anlama geldiği kişinin kendi yaşantısıyla bağlantılıdır ve kişinin korkularını nasıl ifade ettiğinin öznel olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu sebeple kişinin öznel deneyimine odaklanılması, kişinin yaşadığı korkular...
A Legacy of Grape: A Socio-Cultural and Spatial Analysis of Ankara’s Wine Production Histor
Medeiros Ribeiro, José Duarte; Cihanger Medeıros Rıbeıro, Duygu; Duarte, João Santos (2020-11-01)
Eski zamanlardan bu yana gelen sembol ve anlatılarla üzüm, nihai ürünlerinden olan şarabı saran kutsallık ve kâfirlik ikilemi sebebiyle diğer tarımsal ürünlerden ayrılır. Üzüm ve şarap üretimi toplumların mirasına dair çeşitli anlamlara sahiptir ve bu kalıt bir ülkenin doğduğu toprakların özelliklerini ve zenginliğini taşır. Çalışmada, üzüm ve şarabın Anadolu’daki antik kökenlerinden modern Türkiye’ye kadar uzanan tarihsel bir incelemeden sonra, Ankara ve bölgesinin bağları, üzüm ve şarap üretim mirası konu...
Pay senedi piyasasında yatırımcı davranışını belirleyen güdülerin saptanmasına yönelik ampirik bir analiz (İMKB örneği)
Kapucu, Hakan; Emektar, Burcu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2009)
Beklenen Fayda Kuramı, tüm yatırımcıların rasyonel davrandığını varsaymakta ve yatırımcı psikolojisini göz ardı etmektedir. Buna karşılık, Davranışsal Finans Kuramı, yatırım kararları ve varlık fiyatları üzerindeki psikolojik etkenlerin etkisini inceleyen bir yaklaşım sunmaktadır. Çalışmada, bu kuramın temelini oluşturan Kahneman ve Tversky Beklenti Kuramı çerçevesinde, ÎMKB’deki bireysel yatırımcı davranışlarını etkileyen güdüler saptanmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, -önceden belirlenmiş altı değişkene gö...
Citation Formats
H. Faraji, İ. Ergin Bat, and Z. D. Özen, “Yaşam ve Ölüm Dürtüsü ile Haz ve Gerçeklik İlkesi Ekseninde Yeni Ahit Filmi Üzerine Psikanalitik Bir İnceleme,” Ayna Klinik Psikoloji Dergisi, vol. 9, no. 2, pp. 443–465, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayna/issue/70734/984681.