OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti

2022
Güneş, Serkan
Toğay, Abdullah
S. Kesdi, Hatice
Hakikati arama ve öğrenme isteği nesnel gerçekliği düşüncede oluşturma ve somutlaştırma arzusundan gelir. Birey hakikatle arasındaki derin boşluğu doldurmak amacıyla, hem hakikatle bir şekilde ilişkisini koruyan hem de bir gerçeklik sunma iddiasında bulunan eylemler gerçekleştirir. Bilim gibi, inanç gibi tasarımda da ürünü üzerinden zihinde hakikate ilişkin bütünlüklü bir algı üreterek hakikati arar. Tasarım, evvela şeylerin gerisindekileri görmeye ve yaşamın derinliklerini inerek onu keşfetmeye daha sonra anlamaya çalışır, yaratıcı eylem neticesinde mesajı olan ürünü ortaya koyar, diğerlerinin bu somut ürün üzerinden yeni hakikatler oluşturmasına imkân tanır. Tasarım için var olan gerçeklik, tasarımın gerçeklik içindeki yerini ele almaktır. Tasarım için hakikati aramak ise, tasarımın söylemleri ile gerçekliğin doğası arasındaki ilişkinin koşullarını tartışmaktır. Tüm tasarım süreçleri gerçekliğin birer taklidi, temsili ve sunumu halindedir. Kaldı ki bu çaba ile görünen gerçeğin birebir aynısının ürettiğini iddia etse de görme, görüneni anlama ve tasarımcının nesnel gerçeklik algısının bir ürünü olan temsil bakımından öznellikler barındırır ve ürünün gerçekliği müphemlik içerir. O halde temsil edilen nesnel gerçekliğin temsil ettiği şey hiçbir zaman gerçekliğin kendisi olamamaktadır. Tasarımın çoğu zaman anlatmaya çalıştıklarının bir kısmı gerçekliğe ait kurgudur ve bu kurgu çoğu zaman bu gerçeklik ile çatışma yaşar. İşte tasarımın belki de en büyük gücü ürettiği kurmaca yapay gerçeklik ile nesnel gerçekliğe kafa tutması ve kimi zaman ona tercih edilmesinden gelir.Bu tema kapsamında, tasarımın hakikat iddiası ile ürettiği yapay gerçeklik üzerinden çoğulculuğu temsil kabiliyeti ve tutumları ele alınacaktır. Bu tema şu sorulara cevap aranacaktır:1. Tasarım bireylerin oluşturduğu heterojen hakikatler dünyası ile nasıl mücadele edebilir? Öngörülen ürüne dönük birey kabulleri var olan hakikatlerin sentezi midir?2. Tasarımın gerçeklikle kurduğu ilişkide ne tür yöntemleri vardır? Kurguladığı yapay gerçeklikte ne kadar çoğulculuğu gözetir?3. Tasarım kendi amaçları doğrultusunda çoğunluğu ikna etme ve rızalarını alma amacı ile yalan söyleyebilir mi? Tasarımın ürettiği hakikat iddiası gerçekliğin daha kolay kabul edilmesini ve gerçekliğe tahammül edebilmesi için yığınlara sunulan bir seçenek midir?4. Tasarımın ürettiği yapay gerçeklik ile bireylerin yaşam deneyimi, bilgi birikimi ve bilinç düzeyini manipüle eder mi? Manipülasyon çoğunluğu temsil açısından meşru bir zemin oluşturur mu?

Suggestions

OTURUM 5: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çoğulculuğun Yenilikçilik Ekosistemine Katkısı
Ekmekçioğlu, Deniz; Eroğlu, Ilgım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarımcılar giderek daha karmaşık olan ve güçleşen problemler çözmelerine rağmen, mevcut tasarım eğitimi tasarım öğrencilerini bu zorluklara hazırlamakta yetersiz kalmaktır (Meyer & Norman, 2020). Genel olarak tasarım eğitimi ve özellikle tasarım stüdyoları bir krize ulaşmış görülmektedir (Wang, 2010). Profesyonel hayatta tasarımcılara gelen tasarım talepleri ve bu taleplerin gerçekleştirilmesinden öte birçok paydaşın tasarım sürecine dahil olduğu, tasarım eğitiminde çok daha karmaşık bir yenilikçilik ekos...
OTURUM 6: Sağlık ve İyi Oluş için Tasarımda Çoğulculuk
Günay, Aslı; Coşkun, Aykut; Yantaç, Asım Evren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
“Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanındaki çalışmalar özellikle son on yıldır giderek artmakta. COVID-19 pandemisi, gündelik yaşamın farklı alanlarında sağlık ve iyi oluş için tasarım çözümlerinin ve işbirliğinin önemini ve aciliyetini daha görünür kılmıştır. “Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanının öncelikli amacı, tasarım yoluyla bireylerin ve toplumların sağlıklarını desteklemeyi, yaşam kalitesini ve refahını artırmaktır. Sağlık ve iyi oluşun çok boyutlu tanımı (örn. fiziksel, ruhsal, sosyal), sağlı...
OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu
Baykal, Gökçe Elif; Oygür, Işıl; Kay, İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Çocuğu hedef alan tasarımlar çoğunlukla tekil kullanıcı ile tasarım arasındaki ilişkiye odaklansa da, teknolojinin çocukların gündelik hayatları ile birleşmesi bu ilişkideki karmaşık ağların dinamiklerine dikkat çekmektedir (Stoilova vd., 2021). Bu karmaşık ağlarda, mekânlar ve ürünler kadar farklı paydaşlar da tasarım sürecine, sonucuna, ve kullanımına etki etmektedir. Bu anlamda çocuğu hedef alan tasarımlarda insan-ürün, insan-mekân ilişkisi kadar insanlar arası ilişkiler, nesneler arası ilişkiler ve bunl...
COST-BASED OPTIMIZATION OF LAND APPLICATION OF SLUDGE IN GEDIZ BASIN
Yıldız, Adile Umut; Aksoy, Ayşegül; Sanin, F. Dilek; Department of Environmental Engineering (2021-12)
Sludge treatment and management is a growing challenge for countries globally. The quantities of sludge continue to increase as new wastewater treatment facilities are built and the existing ones are upgraded to keep up with the growing population. Associated costs are expected to increase with the increasing sludge amounts, and with stricter regulations that require further treatment. Knowing the cost of sludge treatment constitutes approximately half of the cost of wastewater treatment, one of the signifi...
EMPOWERING TEAMWORK EXPERIENCE AND SKILLS IN INDUSTRIAL DESIGN STUDIO EDUCATION THROUGH COLLABORATIVE TOOLS FOR TASK MANAGEMENT AND SHARED LEADERSHIP
Güngör Boncukçu , Itır; Doğan, Çağla; Department of Industrial Design (2022-6-15)
For the industrial design profession, to get success, teamwork is a necessity that students have to learn to take the responsibility for managing teamwork and working in a team environment. New graduates now work in many different sectors and produce solutions together with many different disciplines. This changing situation further increases the necessity of obtaining teamwork skills in design education. Current university students, Gen Z has been exposed to technology much more than the other generations,...
Citation Formats
S. Güneş, A. Toğay, and H. S. Kesdi, “OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 216, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.