OTURUM 5: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çoğulculuğun Yenilikçilik Ekosistemine Katkısı

2022
Ekmekçioğlu, Deniz
Eroğlu, Ilgım
Tasarımcılar giderek daha karmaşık olan ve güçleşen problemler çözmelerine rağmen, mevcut tasarım eğitimi tasarım öğrencilerini bu zorluklara hazırlamakta yetersiz kalmaktır (Meyer & Norman, 2020). Genel olarak tasarım eğitimi ve özellikle tasarım stüdyoları bir krize ulaşmış görülmektedir (Wang, 2010). Profesyonel hayatta tasarımcılara gelen tasarım talepleri ve bu taleplerin gerçekleştirilmesinden öte birçok paydaşın tasarım sürecine dahil olduğu, tasarım eğitiminde çok daha karmaşık bir yenilikçilik ekosistemi içerisinde yer almaları, tasarım eğitiminin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Tasarım eğitiminin bireylerin yönetsel yeteneklerini kolaylaştırma potansiyeline sahip olduğu öne sürüldüğünden, tasarımcıların yeteneklerinin uygulanması konusunda daha bütüncül bir anlayışın tasarım eğitimine uygulanabileceği savunulmaktadır (Buchanan, 2004). Tasarımcıların beceri ve bilgi tabanının çeşitli disiplinlerden kaynaklandığı ve yönetsel faaliyetlerin ve inovasyon stratejilerinin destekçisi ve uygulayıcısı olarak hareket edebilecekleri de vurgulanmaktadır. Bu vurgu gerek tasarım eğitimi içi planlamada gerekse tasarım eğitiminin farklı disiplinler ile ilişkilerinde çoğulcu bir bakış açısı ile ele alınması gerekliliğine işaret etmektedir. Yenilikçilik uygulamalarında temas edilen ağlar aracılığıyla daha açık olma, kullanıcıların ve tasarım alanında faaliyet gösteren diğer kişilerin sürece dahil olma eğilimi, literatürde tartışıldığı gibi tasarım ve tasarımla ilgili alışkanlıkların süreçte kullanma gerekliliğine yol açabilir (Acha, 2008; Christiansen vd., 2013). Eğitimin, profesyonellerin işlevsel yeteneklerini geliştirdiği ve kolaylaştırdığı bilinmektedir. Tasarım eğitiminin incelenmesi de tasarımcıların yenilik süreçlerindeki potansiyel değerlerini anlamaları için temel yeterlilikleri hakkında ipuçları sağlayabilmektedir. Bu nedenle tasarım eğitiminin yapısı, tasarım öğrencilerinin davranışları aşağıda yer alan maddeler çerçevesinde şekillendirebilir, araştırılabilir ve tasarımcıların bir iş ortamındaki potansiyellerini açığa çıkarıp geliştirebilir. 1. Tasarım eğitiminde farklı disiplinler ile ortak çalışmalar 2. Tasarım eğitimi planlamasına sektör ihtiyaçlarının entegre edilmesi 3. Tasarım eğitimi planlamasında tasarım öğrencileri ve profesyonelleri ile ortak çalışmalar 4. Tasarım öğrencilerinin bilgi alma süreçleri ve kaynak kullanımı

Suggestions

OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu
Baykal, Gökçe Elif; Oygür, Işıl; Kay, İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Çocuğu hedef alan tasarımlar çoğunlukla tekil kullanıcı ile tasarım arasındaki ilişkiye odaklansa da, teknolojinin çocukların gündelik hayatları ile birleşmesi bu ilişkideki karmaşık ağların dinamiklerine dikkat çekmektedir (Stoilova vd., 2021). Bu karmaşık ağlarda, mekânlar ve ürünler kadar farklı paydaşlar da tasarım sürecine, sonucuna, ve kullanımına etki etmektedir. Bu anlamda çocuğu hedef alan tasarımlarda insan-ürün, insan-mekân ilişkisi kadar insanlar arası ilişkiler, nesneler arası ilişkiler ve bunl...
OTURUM 6: Sağlık ve İyi Oluş için Tasarımda Çoğulculuk
Günay, Aslı; Coşkun, Aykut; Yantaç, Asım Evren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
“Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanındaki çalışmalar özellikle son on yıldır giderek artmakta. COVID-19 pandemisi, gündelik yaşamın farklı alanlarında sağlık ve iyi oluş için tasarım çözümlerinin ve işbirliğinin önemini ve aciliyetini daha görünür kılmıştır. “Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanının öncelikli amacı, tasarım yoluyla bireylerin ve toplumların sağlıklarını desteklemeyi, yaşam kalitesini ve refahını artırmaktır. Sağlık ve iyi oluşun çok boyutlu tanımı (örn. fiziksel, ruhsal, sosyal), sağlı...
OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti
Güneş, Serkan; Toğay, Abdullah; S. Kesdi, Hatice (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Hakikati arama ve öğrenme isteği nesnel gerçekliği düşüncede oluşturma ve somutlaştırma arzusundan gelir. Birey hakikatle arasındaki derin boşluğu doldurmak amacıyla, hem hakikatle bir şekilde ilişkisini koruyan hem de bir gerçeklik sunma iddiasında bulunan eylemler gerçekleştirir. Bilim gibi, inanç gibi tasarımda da ürünü üzerinden zihinde hakikate ilişkin bütünlüklü bir algı üreterek hakikati arar. Tasarım, evvela şeylerin gerisindekileri görmeye ve yaşamın derinliklerini inerek onu keşfetmeye daha sonra ...
DÜNYA VE TÜRKİYE ÜNİVERSİTELERİ AKADEMİK PERFORMANSLARININ GENEL BAŞARI KRİTERLERİNE GÖRE VE ALANLAR ÖZELİNDE İNCELENMESİ
Çakır, Murat Perit; Acartürk, Cengiz; Barış, Buket Tuba; Akkaya, Ayşen; Akbulut, Ural; Ömrüuzun, Fatih; Koçak, Murat; Alaşehir, Oğuzhan(2017-12-31)
Yükseköğretim kurumlarında üretkenlik ve kalite ölçümü son yıllarda değerlendirmede objektif kriterlerin giderek önem kazanmaya başladığı bir araştırma olarak gelişmektedir. Akademik performansa dayalı sıralama sistemleri günümüzde kurumların kendi öz değerlendirmelerini gerçekleştirmelerine duyulan ihtiyaç doğrultusunda, hem diğer kurumlarla kıyaslamalı olarak hem de zaman planları çerçevesinde stratejik planlarını etkileyen veriler sağlayabilmektedir. Nesnel ve ölçülebilir kriterlere dayanan sıralama sist...
USING THE NEURAL NETWORK ALGORITHMS TO ESTIMATE THE THERMAL STRESSES OF POWER ELECTRONIC DEVICES AS FUNCTION OF DESIGN PARAMETERS
Odeh, Nemer; Batunlu, Canras; Electrical and Electronics Engineering (2021-8)
The demand for high power rating applications is increasing rapidly. The essential components needed to fulfill these demands are power electronic devices and circuits such as IGBTs, diodes, rectifiers, inverters, and DC-DC converters. However, these components usually are sensitive to parameter changes and can face significant failures if we don’t examine our system component’s reliability well. The traditional approaches to calculating the failure-tolerant capability in power electronic systems are r...
Citation Formats
D. Ekmekçioğlu and I. Eroğlu, “OTURUM 5: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çoğulculuğun Yenilikçilik Ekosistemine Katkısı,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 252, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.