OTURUM 6: Sağlık ve İyi Oluş için Tasarımda Çoğulculuk

2022
Günay, Aslı
Coşkun, Aykut
Yantaç, Asım Evren
“Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanındaki çalışmalar özellikle son on yıldır giderek artmakta. COVID-19 pandemisi, gündelik yaşamın farklı alanlarında sağlık ve iyi oluş için tasarım çözümlerinin ve işbirliğinin önemini ve aciliyetini daha görünür kılmıştır. “Sağlık ve iyi oluş için tasarım” alanının öncelikli amacı, tasarım yoluyla bireylerin ve toplumların sağlıklarını desteklemeyi, yaşam kalitesini ve refahını artırmaktır. Sağlık ve iyi oluşun çok boyutlu tanımı (örn. fiziksel, ruhsal, sosyal), sağlık deneyiminin çoklu paydaşları (örn. hasta, hasta bakıcı, sağlık profesyonelleri, tıp öğrencileri, sağlıklı birey, hayvanlar), içinde birçok alt sistemi barındıran sağlık sistemlerinin kompleks yapısı (örn. tıbbi cihaz, elektronik kayıt sistemleri, ilaç sanayi, sağlık sigortası sistemi, sağlık komüniteleri), sağlık ve iyi oluş için tasarımda çeşitli hareket noktaları (örn. kişisel sağlık teknolojileri, sağlık sistemi, sağlık eğitimi, hastane deneyimi, sağlıkta veri görselleştirmeleri) ve de hem sağlık hem tasarım alanında kullanılan yöntemlerin çeşitliliği bu alanda çalışan tasarımcılar ve tasarım araştırmacılarının çoğulcu bir yaklaşım benimsemesini gerektirir. “Sağlık ve iyi oluş için tasarım” medikal anlamda hastalık-sağlık dikotomisinin ötesine geçmeyi işaret eder. Yukarıda da örneklenen bu geniş ve esnek sınırlar, çoğulcu yaklaşımla şekillendiği ölçüde kapsayıcı, etkili ve sürdürülebilir olabilir. Bu amaç doğrultusunda sağlık ve iyi oluş için tasarım alanında çoğulcu bir biçimde düşünmeyi ve üretmeyi umuyoruz. Aşağıdaki olası sorular veya ötesine yönelik kavramsal, ampirik ve vaka çalışmalarınızı bekliyoruz. 1. Gelişen teknolojilerle birlikte tasarım, sağlık ve iyi oluş arasındaki çok yönlü ilişkiler nasıl şekillenmektedir? 2. Tasarım, çeşitli kullanıcı gruplarına sağlık ve iyi oluş ile ilgili beklentilerine ve deneyimlerine yönelik nasıl güç sağlayabilir? 3. Sağlık ve iyi oluş için tasarım süreçlerinde işbirliği yaklaşımları/yöntemleri nelerdir? Nasıl araçlar, beceriler ve yetkinliklerin bir araya gelmesine ihtiyaç vardır? 4. Sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikler, biyopolitika, vb. konularda tasarımın/tasarımcının çok yönlü rolü ve sorumlulukları nedir?

Suggestions

OTURUM 5: Endüstriyel Tasarım Eğitiminde Çoğulculuğun Yenilikçilik Ekosistemine Katkısı
Ekmekçioğlu, Deniz; Eroğlu, Ilgım (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Tasarımcılar giderek daha karmaşık olan ve güçleşen problemler çözmelerine rağmen, mevcut tasarım eğitimi tasarım öğrencilerini bu zorluklara hazırlamakta yetersiz kalmaktır (Meyer & Norman, 2020). Genel olarak tasarım eğitimi ve özellikle tasarım stüdyoları bir krize ulaşmış görülmektedir (Wang, 2010). Profesyonel hayatta tasarımcılara gelen tasarım talepleri ve bu taleplerin gerçekleştirilmesinden öte birçok paydaşın tasarım sürecine dahil olduğu, tasarım eğitiminde çok daha karmaşık bir yenilikçilik ekos...
OTURUM 7: Çocuk ve Tasarım: Çocuğu Hedef Alan Tasarımlarda Paydaş ve Etkileşim Çoğulluğu
Baykal, Gökçe Elif; Oygür, Işıl; Kay, İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Çocuğu hedef alan tasarımlar çoğunlukla tekil kullanıcı ile tasarım arasındaki ilişkiye odaklansa da, teknolojinin çocukların gündelik hayatları ile birleşmesi bu ilişkideki karmaşık ağların dinamiklerine dikkat çekmektedir (Stoilova vd., 2021). Bu karmaşık ağlarda, mekânlar ve ürünler kadar farklı paydaşlar da tasarım sürecine, sonucuna, ve kullanımına etki etmektedir. Bu anlamda çocuğu hedef alan tasarımlarda insan-ürün, insan-mekân ilişkisi kadar insanlar arası ilişkiler, nesneler arası ilişkiler ve bunl...
OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti
Güneş, Serkan; Toğay, Abdullah; S. Kesdi, Hatice (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Hakikati arama ve öğrenme isteği nesnel gerçekliği düşüncede oluşturma ve somutlaştırma arzusundan gelir. Birey hakikatle arasındaki derin boşluğu doldurmak amacıyla, hem hakikatle bir şekilde ilişkisini koruyan hem de bir gerçeklik sunma iddiasında bulunan eylemler gerçekleştirir. Bilim gibi, inanç gibi tasarımda da ürünü üzerinden zihinde hakikate ilişkin bütünlüklü bir algı üreterek hakikati arar. Tasarım, evvela şeylerin gerisindekileri görmeye ve yaşamın derinliklerini inerek onu keşfetmeye daha sonra ...
IMAGE-BASED OCCUPANCY SENSING AND PRIVACY IMPLICATIONS
Haroon, Hammad; Pekeriçli, Mehmet Koray; Department of Building Science in Architecture (2022-7-07)
As the use of data collection in the built environment increased, data pertaining to building occupancy has gained considerable importance in realms such as energy optimization and spatial usage analytics. However, many data collection approaches infringe on individuals’ rights to privacy, and subsequently their comfort. This thesis aims to address the tension between the proliferation of smart building technologies and individual privacy and autonomy, specifically focusing on image-based sensing. It explor...
ESTIMATION OF VEHICLE SIGNALS FOR AUTONOMOUS DRIVING APPLICATIONS
Temurtaş, Halil; Schmidt, Klaus Verner; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-9-14)
The aim of this study is to develop a state estimator for autonomous driving applications. The increasing demand and usage of self-driving vehicle technologies and Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) play a vital role in vehicle safety. In order to ensure their operations, these autonomous driving applications require the observation of various vehicle signals. However, some of the necessary signals might not be directly observed by the sensors or the sensors to observe the necessary signal might be t...
Citation Formats
A. Günay, A. Coşkun, and A. E. Yantaç, “OTURUM 6: Sağlık ve İyi Oluş için Tasarımda Çoğulculuk,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 296, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.