Akademik ilgi: Türkiye temsili örneklem üzerinden betimleyici bir çalışma

2022-10-13
GİRİŞ VE AMAÇ:Öğrencinin öğrenmek için sarf ettiği kendi çabası, kendi kendine araştırması ve öğrenme isteği olarak tanımlanan akademik ilgi okul performansını ve okula devam etmeyi belirleyen önemli bir faktördür. Birçok çalışma akademik ilgisi yüksek olan öğrencilerin derslerinde daha iyi performans gösterdiğini ve okulu bırakma ile akademik ilgi arasında ters yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bu nedenle öğrencilerin akademik ilgisini etkileyen faktörleri anlamak akademik performansı artırmak ve okula devam etmeme oranlarını düşürmek için önemlidir. Çalışmanın amacı, Türkiye temsili örnekleme sahip kapsamlı bir çalışmanın verilerini kullanarak Türkiye genelinde 3. sınıftan 11. sınıfa kadar öğrencilerin cinsiyete, sınıfa, okul türüne, annenin eğitimine ve 12 İstatistiki Bölge Birim Sınıflandırmasına (İBBS) göre akademik ilgilerinin nasıl farklılaştığını anlamaya çalışmaktır.YÖNTEM:Türkiye genelinden 180 okul (60 ilkokul, 60 ortaokul, 60 lise) rastgele seçilmiştir. Türkiye temsili örnekleme sahip bu çalışmanın verileri, Türkiye'nin 61 ilinden 3. sınıftan 11. sınıfa kadar toplam 5068 öğrenciden toplanmıştır. Bazı demografik bilgiler (örn. anne eğitimi) anneye online olarak sorulurken akademik ilgi ve diğer demografik bilgiler öğrecilere okullarında tablet üzerinden sorulmuştur.BULGULAR:Sonuçlara göre kız öğrenciler erkek öğrencilere göre daha yüksek akademik ilgi raporlamışlardır. İlkokuldan ortaokula, ortaokuldan da liseye doğru ortalama akademik ilgide anlamlı bir düşüş görülmüştür. En düşük ortalama akademik ilgi 9. sınıf öğrencileri arasında görülürken en yüksek akademik ilgi 5. sınıf öğrencilerinde görülmüştür. Farklı lise türleri arasında anadolu lisesine devam eden öğrencilerin akademik ilgileri mesleki ve teknik anadolu liselerine devam eden öğrencilere göre daha yüksektir. Lise türleri arasında en düşük akademik ilgi spor ve güzel sanatlar liselerinde görülürken, en yüksek anadolu imam hatip ve anadolu liselerinde görülmüştür. Ortadoğu Anadolu (Bingöl, Bitlis, Malatya, Elazığ, Hakkari), Kuzeydoğu Anadolu (Kars, Erzurum, Erzincan, Ağrı) ve Güneydoğu Anadolu (Batman, Diyarbakır, Gaziantep) bölgelerindeki öğrenciler anlamlı olarak diğer bölgelere göre daha fazla akademik ilgi raporlamışlardır.TARTIŞMA VE SONUÇ:Cinsiyet, sınıf, okul türü ve İBBS gibi demografik faktörlere göre öğrencilerin akademik ilgisinin farklılaştığı görülmüştür. Bulgular ilgili alanyazın çerçevesinde tartışılacaktır.Anahtar Kelimeler:akademik ilgi, cinsiyet, okul türü, sınıf, İBBS
21. Ulusal Psikoloji Kongresi

Suggestions

Akademik dergilerin yayın kurullarında toplumsal cinsiyet temsiliyeti: Eğitim alanı örneği
Göktürk Ağın, Duygun (2022-02-01)
Bilimsel üretim süreçlerinde toplumsal cinsiyet, bilimsel üretkenlik, tanınırlık arasındaki ilişkiye yönelik mevcut literatür akademideki hiyerarşik yapılanmayı, bilimde tabakalaşmayı ve eşitsizlik biçimlerini tartışmaya açmaktadır. Bilimsel üretim süreçleri farklı eşitsizlik formlarını içermekte ve yeniden üretici mekanizmalar ile devamlılığını mümkün kılmaktadır. Bilimsel problemin tanımlanma sürecinin aktif ve sürekli öznelerinin kimler olduğu ve kimlerin temsiliyetinin bu süreçte varlığını tesis etmekte...
Akademik Başarıyı Etkileyen Bireysel Farklılıklar
Toker, Yonca(2015-12-31)
Bu çalışmada, zihinsel yeteneklerin, edinilmiş alan bilgisinin, kişilik değişkenlerinin ve mesleki ilgilerin akademik başarı ile olan ilişkileri araştırılacaktır. Çalışmanın birinci amacı, bir lisans üstü programına (yüksek lisans veya bütünleşik doktora) ilk kez kayıt yaptırmış olan öğrencilerin bireysel farklılıklarının (zihinsel yetenek, bilgi, kişilik, mesleki ilgi, mesleki alanla ilgili lisans başarı düzeyi) yıl sonu başarıları ile ne ölçüde ilişkili olduğunu incelemektir. Lisans üstü aday seçiminde ağ...
The Development, implementation and evaluation of a case-based method in science education
Çakır, Özlem Sıla; Alpsan, Doğan; Berberoğlu, Giray; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2002)
The main purpose of this study is to investigate the effects of case-based instruction, learning styles and gender on students' performance skills, higher order thinking skills, attitudes toward biology, and academic knowledge on nervous system. This study was carried out during 2000-2001 Fall Semester at Atatürk Anatolian High School. Seventyfour 10th grade students from the two different classes were involved in the study. One class was assigned as the experimental group, whereas the other class was assig...
Dijital Portfolyo: Sayısal Ortamda Geliştirilen Endüstri Ürünleri Tasarım Sürecinin Dokümantasyonuna Yönelik Uygulama.
Şener Pedgley, Bahar(2013-07-01)
Öğrencilerin konvansiyonel çizim becerilerini sayısal ortama aktarmasına ve sayısal ortamda geliştirilen öğrenci projelerinde tasarım sürecinin etkili dokümantasyonuna katkıda bulunacak olan ‘Dijital Portfolyo’ projesi, aynı zamanda Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde akademik personel, öğrenci, projelere danışmanlık veren uzman ve firmalar arasında, tasarım sürecine ait bilgi paylaşımını ve iletişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Araştırma, içeriği ve ele aldığı problemler çerçevesinde özellikle Endüstri ...
Araştırma Görevlilerine Yönelik Etkili Öğretim Programı Geliştirilmesi
Çapa Aydın, Yeşim; Çağ, Pınar; Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Eret, Esra; Güneri, Oya(2017-12-31)
Üniversitemizde, öğretim ortamının zenginleştirilmesi ve geliştirilmesi için öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize yönelik pek çok hizmet sunulurken, bu konuda araştırma görevlilerimizi destekleyen belirgin ve yapılandırılmış bir hizmet sunulmamaktadır. Bu projenin amacı, öğretim faaliyetlerinde görev alan araştırma görevlilerine yönelik etkili öğretim programının geliştirilmesi ve bu konuda çevrim içi ve basılı kaynakların oluşturulmasıdır. Proje, ODTÜ Öğrenme ve Öğretmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma...
Citation Formats
E. Aydoğdu, A. Doğan, B. Şahin Acar, D. Tahiroğlu, and S. Kazak Berument, “Akademik ilgi: Türkiye temsili örneklem üzerinden betimleyici bir çalışma,” presented at the 21. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/99971.